Türkçe  |  English  |  العربية
26 Mayıs 2024 Pazar / 18 Zi'l-Ka'de 1445
İSAV

Değişen hayat şartları yeni yeni meseleler ortaya çıkarmaktadır. İslâm toplulukları bu yeni meseleler karşısında İslâm’ın görüşünü öğrenmek istemekte ve her an hissetmektedir. Bu ihtiyacı gidermek gayesi ile ferdî olarak muayyen kişilere yapılan müracaatlar, sorular ve cevaplar ekseriyetle tatminkâr bir netice vermemekte ve nihayet bunlar muayyen şahısların ferdî görüşleri olarak kalmakta, ciddi ve müşterek bir ilmî araştırmaya dayanan neticeler olarak değerlendirilmemekte ve kabul de görmemektedir.

Bu meselelerin İslâm’a uygun olarak çözülmesi, hiçbir konuda meselelerin gerisinde kalınmaması ve İslâm dinamizminin daima canlı tutulması İslâm dünyası için hayatî önem taşımaktadır. Ayrıca üniversitelerimizde İslâmî sahalarda yapılmakta olan araştırmaların özel teşebbüslerle desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

İşte vakfımız 1970 yılında yukarıda zikredilen bu boşluğu doldurmak, İslâmî İlimler sahasındaki ilmî araştırmaları gerçekleştirmek gayesiyle memleketimizin seçkin ilim ve iş adamları tarafından kurulmuş olup gayesi tamamen ilmîdir. 

Duyurular

Vakfımız (İSAV) Marmara ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken Hz. Peygamber'in Hristiyan ve Mecusilerle  Münasebetlerikonulu ilmî toplantı 04-05 Mayıs 2024 tarihlerinde Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu’da yapılmıştır.

Toplantıda “Arap Yarımadası’nda Hristiyanlık: İslâm Öncesinde ve Hz. Peygamber Döneminde Arap Yarımadası'nda Hristiyanlar; Arap Yarımadasında Hristiyan Mezhepleri ve İnançları; Hz. Peygamber’in Hristiyanlarla Münasebetleri: Hz. Peygamber’in Hristiyanlara Yönelik Tebliğ Faaliyetleri ve Sosyal Münasebetleri; Hz. Peygamber’in Hristiyanlarla Siyasî ve Askerî Münasebetleri; Kur’an ve Hadiste Hristiyanlık ve Hristiyanlar: Kur’an ve Hadislerde Hristiyanlık; Hadislerde Hristiyanlık ve Hristiyanlar; Hz. Peygamber’in Hristiyanlarla Münasebetlerine Yaklaşımlar: Hristiyanların Hz. Peygamber Algısının Yansımaları (Reddiyeler ve Cevaplar; Oryantalistlerin Hz. Peygamber’in Hristiyanlarla Münasebetlerine Bakışı; Mecusilerle Münasebetler: İslâm Öncesi Arap Yarımadasında Mecusilik;  Hz. Peygamber’in Mecusilerle Münasebetleri” ana başlıklarını taşıyan tebliğler sunulup tartışılmıştır

“Bir İlim Merkezi Olarak İstanbul-I: Fatih Dönemi”

  Vakfımız İSAV, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde Cumartesi-Pazar günleri, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elmalıkent Kampüsü toplantı salonunda “Bir İlim Merkezi Olarak İstanbul-I: Fatih Dönemi” konulu tartışmalı ilmî ihtisas toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda Fatih Dönemini Hazırlayan İlmî Birikim ele alınarak Kelam, Fıkıh Usulü, Tasavvuf ve Felsefe, Matematik, Doğa Bilimleri, Tıp ve Eczacılık ilim dallarına ait Âlimler ve Meseleler ele alınıp tartışılmıştır.

Dersler
Vakfımızda ilim adamları ve araştırıcıların ihtiyaç duyduğu bazı önemli konularda seminer ve kurslar tertiplenmektedir. Vakfımız, temel İslâmî ilimler sahasında dersler düzenlemiş bulunmaktadır. Her biri, sahasının uzmanı olan ilim adamları tarafından yapılan bu derslerle araştırmacı ilim adamlarının yetiştirilmesi hedef alınmıştır. 
Vakıf merkezinde yalnız Cumartesi günleri, Ekim-Haziran tarihleri arasında Hadis ve Tefsir Dersleri yapılmakta olup katılım serbesttir.
Kitaplar
▪ Günün Ayeti
And say not of those who are killed in the Way of Allah, 'They are dead.' Nay, they are living, but you perceive (it) not. Surah: Al-Baqara, Verse #: 154
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle said, 'Angels come to you in succession by night and day and all of them get together at the time of the Fajr and 'Asr prayers. Those who have passed the night with you (or stayed with you) ascend (to the Heaven) and Allah asks them, though He knows everything about you, well, 'In what state did you leave my slaves?' The angels reply: 'When we left them they were praying and when we reached them, they were praying.' Sahih Bukhari, Volume #: 1, Book: Times of the Prayers, Hadith #: 530
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri