Türkçe  |  English  |  العربية
21 Temmuz 2024 Pazar / 14 Muharrem 1446
İSAV

Değişen hayat şartları yeni yeni meseleler ortaya çıkarmaktadır. İslâm toplulukları bu yeni meseleler karşısında İslâm’ın görüşünü öğrenmek istemekte ve her an hissetmektedir. Bu ihtiyacı gidermek gayesi ile ferdî olarak muayyen kişilere yapılan müracaatlar, sorular ve cevaplar ekseriyetle tatminkâr bir netice vermemekte ve nihayet bunlar muayyen şahısların ferdî görüşleri olarak kalmakta, ciddi ve müşterek bir ilmî araştırmaya dayanan neticeler olarak değerlendirilmemekte ve kabul de görmemektedir.

Bu meselelerin İslâm’a uygun olarak çözülmesi, hiçbir konuda meselelerin gerisinde kalınmaması ve İslâm dinamizminin daima canlı tutulması İslâm dünyası için hayatî önem taşımaktadır. Ayrıca üniversitelerimizde İslâmî sahalarda yapılmakta olan araştırmaların özel teşebbüslerle desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

İşte vakfımız 1970 yılında yukarıda zikredilen bu boşluğu doldurmak, İslâmî İlimler sahasındaki ilmî araştırmaları gerçekleştirmek gayesiyle memleketimizin seçkin ilim ve iş adamları tarafından kurulmuş olup gayesi tamamen ilmîdir. 

Duyurular

Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü, Trakya Üniversitesi Ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı'nın müştereken tertiplediği FİLİBE'DE İSLÂM KÜLTÜR MİRASI konulu milletlerarası ilmî toplantısı 25-26 Ekim 2024 tarihlerinde Filibe'de gerçekleştirilecektir. 

Geniş bilgi için: http://www.isav.org.tr/img/_103401542024_.pdf

Vakfımız (İSAV) Marmara ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken Hz. Peygamber’in Farklı İnanç Mensuplarıyla Münasebetlerikonulu ilmî toplantı 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu’nd09.30-17.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Toplantıda 

“SABİÎLER VE DEHRÎLER:

Hz. Peygamber ve Sabiîler;

Hz. Peygamber ve Dehrîler.

 

 MUVAHHİDLER:

Bir İnanç olarak Hanifler;

Hz. Peygamber ve Hanifler.

 

NİFAK VE MÜNAFIKLAR

Kur’an’da Münafıklar;

Hadis’te Münafıklar.

 

 MÜNAFIKLAR VE MÜTENEBBİLER

Hz. Peygamber ve Münafıklar;

Hz. Peygamber ve Mütenebbiler.

 ÇAĞDAŞ DEĞERLENDİRMELER

Hz. Peygamber’in Farklı İnançlarla İlişkilerine Oryantalist Bakış;

Çağdaş İslam Düşüncesinde Hz. Peygamber’in Farklı İnançlarla İlişkisine Bakış ana başlıklarını taşıyan tebliğler sunulup tartışılacaktır

Dersler
Vakfımızda ilim adamları ve araştırıcıların ihtiyaç duyduğu bazı önemli konularda seminer ve kurslar tertiplenmektedir. Vakfımız, temel İslâmî ilimler sahasında dersler düzenlemiş bulunmaktadır. Her biri, sahasının uzmanı olan ilim adamları tarafından yapılan bu derslerle araştırmacı ilim adamlarının yetiştirilmesi hedef alınmıştır. 
Vakıf merkezinde yalnız Cumartesi günleri, Ekim-Haziran tarihleri arasında Hadis ve Tefsir Dersleri yapılmakta olup katılım serbesttir.
▪ Günün Ayeti
Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz. Zâriyât Suresi, 47
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ey Allah'ın Resulü! Maymun ve domuzlar Allah Teala'nın mesh ettiği insanlardan mı?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Allah Teala hazretleri bir kavmi helak etti mi ona nesil (devam) vermez. Maymun ve domuzlar daha önce de vardı." Müslim, Kader 33, (2663)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri