Türkçe  |  English  |  العربية
31 Mart 2023 Cuma / 10 Ramazan 1444
İSAV

Değişen hayat şartları yeni yeni meseleler ortaya çıkarmaktadır. İslâm toplulukları bu yeni meseleler karşısında İslâm’ın görüşünü öğrenmek istemekte ve her an hissetmektedir. Bu ihtiyacı gidermek gayesi ile ferdî olarak muayyen kişilere yapılan müracaatlar, sorular ve cevaplar ekseriyetle tatminkâr bir netice vermemekte ve nihayet bunlar muayyen şahısların ferdî görüşleri olarak kalmakta, ciddi ve müşterek bir ilmî araştırmaya dayanan neticeler olarak değerlendirilmemekte ve kabul de görmemektedir.

Bu meselelerin İslâm’a uygun olarak çözülmesi, hiçbir konuda meselelerin gerisinde kalınmaması ve İslâm dinamizminin daima canlı tutulması İslâm dünyası için hayatî önem taşımaktadır. Ayrıca üniversitelerimizde İslâmî sahalarda yapılmakta olan araştırmaların özel teşebbüslerle desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

İşte vakfımız 1970 yılında yukarıda zikredilen bu boşluğu doldurmak, İslâmî İlimler sahasındaki ilmî araştırmaları gerçekleştirmek gayesiyle memleketimizin seçkin ilim ve iş adamları tarafından kurulmuş olup gayesi tamamen ilmîdir. 

Duyurular

PROGRAM İÇİN TIKLAYINIZ

*Hz. Peygamber'in Muasırları ile Münasebetleri: Yahudilerle Münasebetler  konulu halka açık  ilmî Toplantı 18-19 Mart 2023 tarihlerinde yapılmıştır.

MİLLETLERARASI İSLÂMÎ İLİMLERİN KURUCU NESLİ TOPLANTISI

- Tâbiîn Kimliği ve İslâmî İlimlerin Tesisi –

İslâm toplumunun sahâbeden sonraki ikinci önemli nesli “Tâbiîn”in, İslâm kültür ve medeniyetinin oluşumundaki rolünün yanı sıra, asıl önemli etkisi İslâmî ilimlerin tesisinde gerçekleşmiştir. Siyasi bakımdan daha çok Emevîlerin iktidarda olduğu bir zamana rastlayan bu dönemde, İslâm kültür ve medeniyeti gelişmeye ve parlamaya başlamış, bir taraftan doğuda Mâverâünnehir fethedilirken, diğer taraftan batıda fetihler Endülüs’e kadar uzanmıştır. Tâbiîn nesli, geniş İslâm coğrafyasına dağılmış bulunan sahâbeye yaptıkları talebelikleri sonucu aldıkları ilmi yeni nesillere aktararak hem sahâbenin muallimlik görevlerini üstlenmiş hem de İslâmî ilimlerin temellerini atarak ilk bilimsel usulleri belirlemişlerdir.

İslâmî ilimlerin kurucu nesli ve bu ilimlerin her alanında belirleyici bir etkiye sahip olmaları sebebiyle, tâbiîn kuşağını bütün yönleriyle ele alan kapsamlı ilmî toplantıların düzenlenmesi gerekli görülmüştür. Bu amaçla Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) iş birliğiyle İslâmî İlimlerin Kurucu Nesli Tâbiîn üst başlıklı bir sempozyum serisinin düzenlenmesi planlanmıştır. Bu ilmi toplantıların ilkinin, konunun kavramsal çerçevesinin belirlenmesine yardımcı ve sempozyum serisinin girişi mahiyetinde olması amacıyla “Tâbiîn Kimliği ve İslâmî İlimlerin Tesisi” alt başlığıyla yapılması uygun bulunmuştur. Tâbiîn neslinin rivayet ve dirâyet ilimleri ile diğer konulardaki etkilerinin ise daha sonraki toplantılarda ele alınması hedeflenmektedir. 

konu başlıkları şimdilik şöyledir:

·         Tâbiîn Kimliği

·         Tâbiîn Tabakaları

·         Muhadramlar

·         Tâbiîn Bilgisinin Tespiti

·         Tâbiîn-Sahâbe Etkileşimi

·         Tâbiîn Coğrafyası

·         Tâbiîn ve İlim Merkezleri

·         Tâbiîn ve Ekolleşme

·         Tâbiîn ve Sosyo-kültürel Yapı

·         Tâbiîn ve SiyasetDersler
Vakfımızda ilim adamları ve araştırıcıların ihtiyaç duyduğu bazı önemli konularda seminer ve kurslar tertiplenmektedir. Vakfımız, temel İslâmî ilimler sahasında dersler düzenlemiş bulunmaktadır. Her biri, sahasının uzmanı olan ilim adamları tarafından yapılan bu derslerle araştırmacı ilim adamlarının yetiştirilmesi hedef alınmıştır. 
Vakıf merkezinde yalnız Cumartesi günleri Hadis ve Tefsir Dersleri devam etmekte olup katılım serbesttir.
Kitaplar
▪ Günün Ayeti
Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Zâriyât Suresi, 41
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Haseb maldır, kerem takvadır." Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri