Türkçe  |  English  |  العربية
19 Haziran 2024 Çarşamba / 12 Zi'l-Hicce 1445
32- MEMLÜKLERDE İLİM GELENEĞİ

İstanbul Üniversitesi İlahiyatFakültesi, İstanbul Üniversitesi İslâm AraştırmalarıMerkezi (İSAMER) ve İslâmîİlimler Araştırma Vakfı (İSAV) müştereken “Memlükler Döneminde İlim Geleneği”konulu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantıyı 28-29 Eylül 2021 tarihlerindegerçekleştirmiştir.

Bu ilk milletlerarası ilmîtoplantıda  “MemlükDöneminin Müfessirlerinden İbn Ebü’l-‘İz’in Kur’an’ı Kur’an ile Tefsir Anlayışı;Memlükler Döneminin Kayıp Bir Siması: İbnü’l-Bârizî (ö. 738/1338) ve NeshMeselesine Yaklaşımının Klasik Ulumûl-Kur’ân Geleneği PerspektifindenDeğerlendirilmesi”

"MemlüklerinErken Döneminde Tefsir: Alemüddin el-Irâkî ve el-İnsâf Adlı MuhakemâtıÜzerine"

“Hanefi BirÂlimin Yarım Kalan Buhari Şerhi “el-Bedrü'l-müniri's-sârî fi'l-kelâmiale'l-Buhârî”

“Memlükler DönemiDâru’l-hadisleri (VII. – VIII. Asır Özelinde”

“Bir MektubunSerüveni Ez-Zehebî’nin İbn Teymiyye’ye Yazdığı Varsayılan Mektubu:En-Nasîhatu’z-Zehebiyye ilâ İbn Teymiyye”

Memlükler DönemiFıkıh-Hadis İlişkisinde Bir Dönüm Noktası: Fıkıh Eserlerinde Temel HadisKaynaklarının Yer Alması (Hanefî Mezhebi Örneği)

 “Memlükler Dönemi Hanefî Usul Literatürü”

 “Memlük Ulemâsı ve Siyasî EleştirininSınırları: İdris b. Beydekin ve Zehebî Örnekleri”

 “Hanefî Mezhebinin Tarihî Seyrinde MemlüklerDönemi Hanefiliği”

“Taceddin İbnSübkî’de (Ö.771/1370) Tarih Usulü ve Tarihçilik Algısı”

 “Türk Memlükler Döneminde Siyer Yazıcılığıİbnü’d-Devâdârî (Ö. 736/1336’dan Sonra) Örneği (1250-1382)”

“Memlükler DönemiHristiyan Tarihçilerinden İbnü’s-Sukâî ve İslam Tarih Yazıcılığına Katkıları”

“Memlükler DönemiAnsiklopedik Eserlerde İslam Mezheplerinin Tasnifi ve İncelenmesi:Mesâlikü’l-Ebṣârfî Memâliki’l-EmṣârÖrneği”

 “Memlükler Döneminde Felsefî Roman:İbnü’n-Nefîs’in Fâdıl bin Nâtık veya er-Risâletü’l-Kâmiliyyefi’s-sîreti’n-nebeviyye İsimli Eseri”

“Muhaddis BirKelâmcının Bilgi Felsefesini Anlamak: Buhârî Şârihi Şemseddin Kirmânî’ninMevâkıf Şerhi’ne Bir Nazar”

"Sübkî ileİbn Teymiye Arasındaki Kelam Polemiği"

“Bedreddin İbnCemâa’nın Meşyeha’sı Örneğinde 7/13. Yüzyılda İlim Çevreleri”

“Bir Cüzün SemaKayıtları Üzerinden Bahrî Memlüklerde (7-8/13-14.yüzyıllar) Hadis Meclisleri”

“Hanefî Hadis veSünnet Anlayışının VIII. Asırda Hadis İlimleri Açısından İhyası Çabaları:İbnu’t-Türkmânî ve Öğrencileri”

Moğultay b.Kılıç’ın İbnu’ṣ-Ṣalāḥ ile Derdi Ne İdi?:

"MemlükDönemi Hanefîlerin Hadisçi Olarak Var Olma Mücadelesi"

“İslam'ınHizmetinde Bilim: Memluk Astronomisi”

“Bir Melik, BirEmîr, Bir Hazinedar ve Bir Hatun’un Medrese Tasavvuru Üzerine: Memlük KahireMedreselerini Düşlemek”

 “Memlük ve Anadolu Sahasında Yazılmış İkiGülistan Tercümesinin Tercüme Nitelikleri ve Üslûp Özellikleri BakımındanKarşılaştırılması”

“MemlüklerDöneminde Şairlerin Reddiye Geleneğine Katkısı: Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî’ninReddiye Mahiyetindeki el-Mahrec ve’l-merdûd ‘ale’n-Nasârâ ve’l-Yehûd İsimliKasidesi”

“Ibn Taymiyya’sRational Refutation of Fakhr al-Din al-Razi’s Ash‘ari Incorporealism”

 “Mujāhidūn par excellence but also unorthodoxand corrupt : Ibn Taymiyya’s ambivalent perception of the Mamluks and theMamluk Sultanate”

 “Ambiguous Ancestors: The Challenge of SufiAffiliations for an Intellectual History of the Mamluk Period”

“IslamicTheology in The Mamluk Period: Ibn Qayyim Al-Jawziyya and the DivineAttributes” başlıkları altında konu elealınmış, yurtiçi ve yurtdışından katılan ilim adamları tebliğlerini canlı yayınüzerinden sunmuştur. 

▪ Günün Ayeti
Bunun üzerine, kendi vicdanlarına dönüp (kendi kendilerine) «Zalimler sizlersiniz, sizler!» dediler. Enbiya Suresi, 64
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Halka kıssa (mevize, nasihat) anlatma işini emir veya (emirin tayin edeceği) memur veya tekebbür sahibi yapar." Ebu Davud, İlm 13, (3665)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri