Türkçe  |  English  |  العربية
11 Temmuz 2020 Cumartesi / 20 Zi'l-Ka'de 1441
BALKANLAR VE İSLAM

“BALKANLAR ve İSLÂM”

–Bir Arada Yaşama Tecrübesi–

(Tarihve Toplum - İlim ve Âlimler - 

Sanat ve Mimari - Tasavvuf ve Edebiyat)

–Milletlerarası İlmî Toplantı–

03-04 Ekim 2019

Perşembe - Cuma

Toplantı Yeri

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Balkan Kongre Merkezi

Edirne/Türkiye

PERŞEMBE ÖĞLEDEN ÖNCE

Açılış konuşmaları:


PANELİSTLER

Fehari Ramadan

Abdullah Kazımovski

Muhammet Savaş Kafkasyalı

Gülten Abdullah

PERŞEMBE ÖĞLEDEN SONRA

14:20 – 16:00 arası oturumlar ve salonları:

 

A SALONU /  Birlikte Yaşama

Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç. Balkanların Geleceği BağlamındaGünümüzde Ekstremist/Aşırıcı Dinî Grupların Etnik ve Dinî Barışa Etkisi(Makedonya Örneği).

HasanAtsız, Balkanlarda Bir Arada Yaşayabilmenin İmkânı Üzerine Felsefesi Bir Deneme

Doç.Dr. Muharrem Hafız, Balkanlar: Bir Arada Yaşama Tecrübesi ve Felsefesi

Doç.Dr. Osman Şimşek, Tevhidî Düşünce Ekseninde İslâm Medeniyetinde İçtimaiyat(Toplum) Düzen Bilgisinin Gelişimi

Arş. Gör. Büşra Tamaç, Manastır Müftüsü Recep CudiEfendi ve Arnavutça Alfabe Tartışmaları

 

B SALONU / Balkan Şehirleri

Bilal Rushid. İştip Kazası’nın Tarihi ve EtnikYapısı (XIX. Asır)

Dr.Öğr. Üyesi Cengiz Parlak. XV. Asrın Ortasında Batı Trakya'da Bir OsmanlıNahiyesi: Ferecik.

Dr.öğrencisi Ermal Nurja, 16 Asrın ikinci yarısında Dukakin Sancağı’nda MüslümanNüfusuna Dair Veriler

Dr.Öğrencisi Seda Şahin Ahmetaj, Bir Hudut Kazasında Toplumsal İlişkiler veYönetim Politikaları; Gilan ve Asayiş Sorunları

DoktorÖğretim Üyesi Ozaj Suliman, Antakyalı Münif ve Belgrad Fetihnâmesi

 

C SALONU / Toplum

CüneytÖzvardarlı (Öğretmen) Balkan Muhacirlerinin Dinî ve Kültürel Kimliği –TekirdağÖrneği

Prof.Dr. Mensur Nuredin, Makedonya Müslümanlarında Ölüm İle İlgili Belli Başlı İnançve Âdetler

Prof.Dr. Amel Alić. Surviving Elements of "Tradition" in the BosnianFamily - A Contribution to Understanding the Anthropology of the Family.

Mr.Ali Bardhi. Ülgün Şehri ve Yakın Çevresindeki Osmanlı Dönemine Ait Arapça -OsmanlıcaHarfleriyle Yazılan Mezar Taşlarının Araştırma Neticesinden Kısa Bir Rapor

 

D SALONU / İşkodralı Lütfi Paşa

Ar.Gör. Halil İbrahim Delen, Fasl fi Beyani’t-Tevhid ve’l-Müteşabihât RisalesiBağlamında İşkodralı Lütfi Paşa’nın Sıfat ve Müteşabih Meselesine Yaklaşımı

Dr.Öğr. Üyesi Yakup Yüksel. Havâss-ı Kur'ân-ı Şerîf Adlı Risâlesi Bağlamındaİşkodralı Lütfi Paşa’nın Tefsire Dair Notları

Ar.Gör. Ali Sever. İşkodralı Lütfi Paşa’nın (ö. 970/1563) Risaletü'l-Künûz fi Latâifi'r-RumûzAdlı Eserinin Hadis İlmi Açısından İncelenmesi

Dr.Öğretim Üyesi Vezir Harman, Risaletün fi Beyani Asli’l-iman ve Cevherihi veSıfatihi Adlı Eseri Bağlamında Lütfü Paşa’nın İmana Dair Tespitleri

 

E SALONU / Balkanlı Âlimler: İslâmîİlimler (Tefsir, Kıraat, Kelâm)

Doç.Dr.Muhammet Altaytaş - Meral Jahjai. Üsküplü Hasan Fehmi Efendi ve İman Risalesi

Dr.Muhammet Sacit Kurt, Balkan Ulemasından Muhammed b. Mûsâ el-Bosnevî (ö.1046/1636-37) ve Fatiha-Bakara Surelerine Dair Yazdığı Tefsir Risalesi.

Dr.Sema Geyin, Medresetü’n-Nüvvâb Hocalarından Yusuf Ziyaeddin Ersal’ın Tefsire veKur’an’a Yaklaşımı

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Gökdemir, Osmanlı Balkanlarında Kıraat İlminin Durumu

 

16:15 – 18:05 arası oturumlar ve salonları:

 

A SALONU / Siyaset – Düşünce

Prof.Dr Adem Apak. Balkanların Fethinde ve İslâmlaşmasında Hizmetleri Bulunan BursalıVezir Kara Timurtaş Paşa

Dr.Öğrt. Üyesi Necip Yılmaz. Osmanlı Devleti’nde Siyasî Düşünce ve Bosnalı HasanKâfî Akhisârî

Dr.Öğr. Üyesi Emine Nurefşan Dinç, Hilmi Baba b. Hüseyin Bosnevî’nin SiyasetRisalesi

Mr. Senad Halitović (Mufti of Sandzak) Faith andulema

 

B SALONU / Sanat (Mimari - Mûsikî)

BrunildaBasha (PhD Student) An Observation on the Remaining Ottoman Heritage insideCastle Walls of Elbasan city.

Prof.Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil, Arnavutluk, Berat Kurt Ahmet Paşa Celvetî Tekkesi:Mimarisi ve Süsleme Özellikleri

Öğr.Gör. Uğur Alkan. Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi’nin Atrabü’l-Âsâr AdlıTezkiresinde Edirne‘li Mûsikîşinaslar

Doç.Dr. Yılmaz Büktel. İslâm‘a ve Ordu‘ya Köprü: Uzunköprü

 

C SALONU / Dinler Tarihi:Hristiyanlık

Dr.Öğretim Üyesi Hâlim Işık, Slav Ulusları ve Balkanlar’da Hıristiyanlaşma TarihiÜzerine Bir İnceleme

Dr.Öğr. Üyesi İlir Rruga, Theofan Stilian Noli’nin Arnavut Ortodoks KilisesininKurulmasındaki Rolü

Prof.Dr. Cengiz Batuk, Bir Arada Yaşama Bağlamında Osmanlı-Fransisken İlişkileri

Dr.Nevzat Erkan.  17. ve 18. Asır SofyaSicillerine Göre Sofya’da Müslim – Gayr-i müslim İlişkileri.

 

D SALONU / Mehmet Fevzi Efendi

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Soysal, Edirneli Mehmed Fevzi Efendi’nin (ö. 1318/1900)Kenzü’l-Ferâid Adlı Kelâma Dair Eserinin Değerlendirilmesi

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Öztürk. Son Devir Osmanlı Âlimlerinden Rumeli KazaskeriEdirneli Mehmed Fevzi Efendi ve Hakikâtu’l-Hürriyye Adlı Eserindeki FıkhîMeselelere Dair Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Mustafa Şentürk, Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi’ninTeysîru’l-Fülk fî Tefsîri Sûreti’l-Mülk Adlı Eseri

Doç.Dr. Abdullah Taha İmamoğlu. Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi’ninel-Feyzü’l-câri fî ta‘rîfi’1-Beyzâvî ve’l-Buhârî İsimli Eserinin İncelenmesi.

Ar.Gör. Uğur Boran. Gülistân’ın İzinde: Edirne Müftüsü Fevzi Efendi ve FarsçaBülbülistân’ı

Doç.Dr. Mehmet Özkan, Edirne Müftüsü Mehmed Fevzî Efendi’nin (1826–1900) “‘İyânü’l-mesâil fî beyâni’l-menâsik” Adlı Eseri Üzerine Bazı Değerlendirmeler

 

E SALONU / Aliya ve Filibeli

Dr.Öğretim Üyesi Ali Cançelik. Aliya İzzetbegoviç ve Fatih Ali Hasaneyn’inBalkanlarda Gerçekleştirdiği İslâmî Eserlerin Tercümeleri ve Gizli Dağıtımı.

Doç.Dr. Ahmet Çapku. Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde Birlikte Yaşama Tecrübesi (Çokkültürlülük).

Dr.Öğr. Üyesi Ramazan Turan. Filibeli Ahmet Hilmi'ye Göre Yöntem Sorunu

Doç.Dr. Ahmet Dağ, Doğu-Batı Kutbunda Bir Balkan Düşünürü Olarak Filibeli AhmetHilmi’de Batı ve Felsefe Algısı

Dr.Öğr. Üyesi, Kamile Ünlüsoy. Balkan Muhacirlerinden Şehbenderzâde Filibeli AhmedHilmi ve Şiîlik-Sünnîlik Meselesine Dair Mülahazaları

 

CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE

09:30 – 10:40arası oturumlar ve salonları:

 

A SALONU / Felsefe

Prof.Dr. Cevdet Kılıç,

Doç.Dr. Hatice Toksöz, Keşanlı Bir Âlim Süleyman Zâtî’nin Sevânihu’n-nevâdir fî ma‘rifeti’l-anâsırAdlı Eserindeki Felsefî Unsurlar

Dr.Öğr. Üyesi, Mehmet Sever, Modernleşme Döneminde Balkanlar’dan İstanbul’a BirDüşünce Tarihçisi ve Münekkid Olarak Mehmet Ali Aynî (1869-1945)

Doç.Dr. Ömer Bozkurt, Hersekli Mehmed Kâmil’in İlk Çalışması: Îkâzu’l-İhvân

Doç.Dr. Birgül Bozkurt, Abdullah Bosnevî’nin Kitâbu Diyâi’l-Lem‘i ve’l-Barki fiHadrati’l-Cem‘i ve’r-Ratki Adlı Risalesi ve Tahlili

 

B SALONU / Tasavvuf ve Edebiyat

Prof.Dr. Kazım Sarıkavak, Yunanistan, Dimetoka Seyit Ali Baba (Kızıl Deli Sultan)Tekkesi ve Velâyetnamesi

Prof.Dr. Selami Şimşek. Hasan Sezâyî’nin Bir Gazeline Harîrîzâde Tarafından YapılmışBilimeyen Bir Şerh: el-İmdâd fi’l-Mebde’ ve’l-Me‘âd.

Arş.Gör. Dr. Betül İzmirli. Bosnalı Mutasavvıf Şair Hasan Kāimî’nin TasavvufAnlayışı ve Türk Tasavvuf Edebiyatı’na Katkıları

Prof.Dr. Kadir Özköse. Balkan Tekkelerinin Tesir Halkası

Dr.Öğr. Üyesi Ramadan Doğan. Makedonya Üsküp Millî Kütüphanesindeki Cönklerde YerAlan Yûnus Emre’nin İlahilerine Dair

 

C SALONU / Eğitim:Kurumlar

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Müftüoğlu. Balkanlarda İslâm ve T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nınBalkan Ülkelerindeki Müslümanlara Sunduğu Dinî Hizmetler.

Dr.Öğrt. Üyesi Habibe Kazancıoğlu, ---------------------------

Dr.Öğrt. Üyesi, Murat Çelik. Osmanlı Kesriye’sindeki Eğitim Kurumları: Bir İcmal.

Dr.Hasan Telli (Kastamonu Ağlı İlçe Müftüsü). Osmanlı Döneminde MakedonyaKratova’da Eğitim Kurumları.

 

D SALONU / GENEL

Dr.Öğr. Üyesi Feim Gashi. Engelli Çocuklarda Dinî İnancın Psikolojik Etkisi(Kosova Örneği).

Dr.Öğr. Üyesi Alparslan Kartal. Bulgaristan Müslümanlarının Dinî ve KültürelKimliğini Koruma Çabaları ve Medeniyet Gazetesi

Doç.Dr. Rıfat Atay, Merve Kesenci, Balkan İslâm’ının Beyaz Perdeye Yansıması: YücelÇakmaklı’nın Kanayan Yara Bosna Filmi Üzerine Felsefî Değiniler

Doç.Dr. Salih İnci. Fransız İhtilaline Karşı İstanbul Kilisesinden Yükselen Tepki:“Babalar Öğretisi“ (Dhidhaskalia Patriki)

 

E SALONU / Eğitim: Medreseler

Prof. Dr. Süleyman Baki, Üsküp Meddah Medresesi veKapatılmadan Önce  Yetişen Müderrisler

Prof.Dr.Adnan İsmaili, Rumeli’de Osmanlı Eğitim ve Öğretim Paradigmasını OluşturanÜsküp İshakiye Medresesi ve Son Dönem Müderrisi Hafiz İdris Efendi

Doç.Dr. Mustafa Canlı. Osmanlı Dönemi Bulgaristan’ında Kurulan Dârulhadislere GenelBir Bakış.

Prof.Dr. Mefail Hızlı, Makedonya’daki Osmanlı Medreseleri ve Üsküp

 

11:00 – 12:40arası oturumlar ve salonları:

 

A SALONU / Tasavvuf

EyüpSalih (Araştırmacı – Gazeteci) Balkanların Sırbistan bölgesindeki İslâm ve İslâmîEserlerin Akıbeti. Ohri / Kuzey Makedonya

KazımSarıkavak, Yunanistan, Dimetoka Seyit Ali Baba (Kızıl Deli Sultan) Tekkesi ve Velâyetnamesi

Prof.Dr. Necdet Tosun. Mahmûd Râşid Belgrâdî'nin Risâle-i Ma‘rûf İsimli EseriIşığında 19. Asırda Bosna ve Belgrad'da Nakşbendîlik.

Prof.Dr. Ömer Faruk Teber. Balkanlarda Babagân Bektaşîliği ve Bektaşî Erenleri

 

B SALONU / Eğitim:Genel

EminaSadikoviç, Novi Pazar'da Din Eğitiminin Özellikleri ve Biçimleri

Doç.Dr. Yakup Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yayla. Sırbistan’ın Sancak BölgesindekiMedreseler ile Türkiye’deki İmam-Hatip Liselerinin Eğitim Müfredatları YönündenKarşılaştırılması

Öğr.Gör. Dr. Seyfettin Haruni, Boşnaklarda Arap Dili Öğretimi - Mahiyeti ve Kronolojisi

Prof.Dr. Vejdi Bilgin, Prof. Dr. Kemal Ataman, Türkiye’de Yüksek Öğrenim GörmüşBalkan Ülkelerindeki İlahiyatçıların Sosyo-Ekonomik ve Meslekî Problemleri

 

C SALONU / Balkanlı Âlimler

GülsümYakar, Sofyalı Bâlî Efendi’nin Hayatı ve “Usûlü’l-Fakr“ Risalesi

Doç.Dr. Mahmut Kelpetin. Osmanlıʼdan Cumhuriyete, Bulgaristanʼdan Türkiyeʼye İlmeAdanmış Bir Ömür: Osman Keskioğlu

Prof.Dr. Hüseyin Algül. Osmanlı Döneminde Makedonya’da Yetişen İlim Adamları”.

 

 

D SALONU / Balkanlı Âlimler: İslâmîİlimler (fıkıh-hadis)

Dr.Öğr. Üyesi Fatih Yakar, Edirne’li Bir Bilim İnsanı: Ömer Lütfi Barkan’ınHayatı, İlmî Kişiliği ve Para Vakıflarına Dair Görüşleri

Dr.Hızır Yağcı, Derviş Ali el-Bosnevî’nin Hadis-i Erba‘in, Hikaye-i Erba‘in veGaziler Menâkıbı Adlı Eserinin Tahlili

Dr.Öğr. Üyesi Muhammed Akdoğan. Köstendilli Süleymân Şeyhî Efendi ve Te’vilât-ıErba‘în İsimli Eserinde Geçen Hadislerin Kaynak Değeri.

Dr.Öğr. Üyesi İsa Akalın, Balkanların İslâmlaşmasında Kalenderî Otman Baba’nınVilâyetnmesi ve Hadîs Kaynakları

Dr.Öğ. Üyesi Munir Yaşar Kaya. 19. Asır Osmanlı Hukukçusu ve Devlet Adamı:Karinâbâdî(Zâde) Ömer Hilmi Efendi (Hayatı ve Eserleri). Afyon KocatepeÜniversitesi

 

E SALONU / Edebiyat

Dr.Öğretim Üyesi Seydi Kiraz, Vidinli Mahmut-zâde Ahmed ve Mevlid’i

Prof. Dr. Celal Türer. Cengiz Dağcı’ın RomanlarındaSiyaset: Hüzün ve Acının Bir Toplumu Oluşturması.

Prof.asoc. Dr. Nysret Krasniqi, Prof. ass. Dr. Abdulla Rexhepi (Universty ofPrishtina). “Arnavut edebiyatında İslâm’ın yansıma ve söylem modelleri”

Dr.Öğrt. Üyesi Refik Sadikoviç, Süleyman Tabakoviç’in  “Divan“ örneği üzerine alhamiyadoedebiyatında Türkizmler

Prof.Dr. H. Ömer Özden. Yahya Kemal ve BalkanlarA

 

▪ Günün Ayeti
Ey kavmim! Bugün, yeryüzüne hakim kimseler olarak hükümranlık sizindir. Ama Allah´ın azabı bize gelip çatarsa, kim bize yardım eder? Firavun: Ben size kendi görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi. Mü'min Suresi, 29
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa), üzerinde semer bulunan bir merkebe bindi, altında Fedek kadifesi vardı. Üsameyi de arkasına aldı. Beni'l-Haris İbnu'l-Hazrec'te oturan Sa'd İbnu Ubade (ra)'ye, Bedir Savaşı'ndan önce geçmiş olsun ziyaretine gitti. Beraberce giderken, aralarında Abdullah İbnu Ubey İbnu Selül'ün de bulunduğu bir cemaate rastladılar, oturuyorlardı. Abdullah İbnu Ubey o sırada henüz Müslüman olmamıştı. Cemaatte Müslümanlar, müşrikler, putperest olanlar, Yahudiler, Müslümanlar karışık vaziyette idi. Bu cemaatte Abdullah İbnu Ravaha (ra) da vardı. Onlara Resulullah'ın bindiği merkebin kaldırdığı toz isabet edince, Abdullah İbnu Ubey burnunu örtüsüyle sarıp: "Bizi toz içinde bırakma!" diye homurdandı. Resulullah (sa) cemaate selam verip durdu. Merkepten inip onları Allah'a davet etti, onlara Kur'an okudu. Abdullah İbnu Ubey, Aleyhissalatu vesselam'a: "Be adam! Bundan daha güzel birşey yok. Eğer söylediğin hak ise, bizim cemaatimizi rahatsız etme, evine dön! Kim sana gelirse ona anlat!" dedi. Bunun üzerine Abdullah İbnu Ravaha da: "Evet ey Allah'ın Resulü! Sen bizim toplantılarımıza gel! Zira biz bunu istiyoruz!" dedi. Bundan sonra Müslümanlar, müşrikler ve Yahudiler aralarında atıştılar. Nerdeyse birbirleriyle kapışacaklardı. Resulullah (sa) onları yatıştırmak için gayret sarfetti ve sustular. Resulullah da bineğine atlayarak yoluna devam etti ve Sa'd İbnu Ebi Vakkas'ın yanına gelip evine girdi. Aleyhissalatu vesselam ona: "Ey Sa'd! Ebu Hubab'ın ne dediğini işittin mi?" dedi. Ebu Hubab'la Abdullah İbnu Ubey'i kastediyordu. "Şöyle şöyle söyledi" buyurdu. Sa'd İbnu Ubade: "Ey Allah'ın Resulü! Onu affet, Sana Kitab'ı gönderen Zat-ı Zülcelal'e kasem olsun, Allah'ın sana indirdiği Hak geldiği zaman, bu beldenin ahalisi, ona taç giydirmeye, sarık sarmaya ittifak etmişlerdi. Allah Teala hazretleri sana verdiği bu hakikatla onun başa geçmesini engelleyince, bu onun boğazına takıldı. İşte, şahid olduğun densizliği ona yaptıran da budur!" dedi. (Bu açıklama üzerine) Resulullah onu bağışladı. Resulullah (sa) ve ashabı, müşrikleri ve Ehl-i Kitabı Allah'ın emrettiği üzere bağışlıyorlar, onların eza ve cefalarına sabrediyorlardı. Allah Teala hazretleri şöyle buyurmuştu: "Muhakkak siz, malınızda ve canınızda imtihan olunacaksınız ve sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve Allah'a ortak koşanlardan pek çok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvaya sarılırsanız, işte bu, uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir" (Al-i İmran 186). Rab Teala bir başka ayet-i kerimede de şöyle buyurmuştur: "Kitap ehlinden çoğu, imanınızdan sonra sizi tekrar inkara döndürmek isterler. Bu, kendilerine hak iyice belli olduktan sonra nefislerinde duydukları kıskançlık yüzündendir. Allah'ın emri gelinceye kadar onlara aldırış etmeyin ve onları kınamayın. Muhakkak ki, Allah her şeye hakkıyla kadirdir" (Bakara 109). Resulullah (sa), Allah'ın buradaki emrini afla te'vil ediyordu. Bu hal Allah'ın onlarla (savaşa) izin vermesine kadar devam etti. (İzin gelince) Aleyhissalatu vesselam Bedir Gazvesi'ni yaptı. (Bu savaşta) Allah Teala hazretleri Kureyş'in ileri gelenlerinin canlarını aldı. Aleyhissalatu vesselam ve ashabı zafer ve ganimet elde ederek ve Kureyş'in ileri gelenlerini de esir alarak döndüler. Abdullah İbnu Ubey İbni Selül ve beraberindeki putperest müşrikler: "Bu (islam) hadisesinin artık talihi döndü!" dediler. Resulullah (sa)'a islam üzere biat ettiler ve Müslüman oldular. Buhari, Cihad 127, Tefsir, Al-i İmran 15, Marda 15, Libas 98, Edeb 115, İsti'zan 20; Müslim, Cihad 116, (1798)
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri