Türkçe  |  English  |  العربية
21 Haziran 2018 Perşembe / 8 Şevval 1439
Faaliyet Tablosu_2008-2016

VAKFIMIZIN2008-2015 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER:

FAALİYETİN

YILI VE ŞEKLİ

TOPLANTININ ADI

TOPLANTININAMACI

TOPLAN-TI YERİ

MALİYETİ

VAKFIMI-ZIN KATKISI

15-16 Mart 2008

Millî İhtisas toplantısı

İSLAM HUKUKUNDA İSTİHSAN MES’ELESİ

İslâm Hukuku terimi olan “İstihsan”ın bütün yönleriyle ele alınması

İstanbul

21.000

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

19-20 Nisan 2008

Millî İhtisas toplantısı

HADİS, İSLAM TARİHİ VE İSLAM HUKUKUNDA METİN TENKİD MES’ELESİ

Hadis, İslam tarihi ve İslam hukukunda metin tenkidi mes’elesinin ele alınması

İstanbul

23.500

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

17-18 Mayıs 2008

Millî İhtisas toplantısı

YENİ VE ÇAĞDAŞ BİR TEBLİĞ METODOLOJİSİ OLUŞTURULMASI

(PROBLEMLER, ÇÖZÜMLER)

İslâm’I tebliğde yaşanan problemler ile çözüm yollarının araştırılması

İstanbul

22.000

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

18-19 Ekim 2008

Millî toplantı

SOSYAL BOYUTLARIYLA

NAMAZ VE CAMİ

Müslümanların camiye ve cemaate ilgilerini arttırmak ve bilinçlendirmek

İstanbul

28.500

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.24–26 Nisan 2009

Milletlerarası toplantı

ÇAĞIMIZIN AHLAK BUNALIMI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Günümüz Ahlâk Bunalımının Nedenlerini araştırmak

İstanbul

115.000

Toplantı masrafları vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

22–24 Mayıs 2009

Milletlerarası toplantı

BÜYÜK TÜRK BİLGİNİ MÂTÜRÎDÎ VE MÂTÜRÎDÎLİK

Ehl-i Sünnet inancının Mâtürîdîyye kolunu açıklığa kavuşturmak

İstanbul

140.000

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., Ümraniye Belediyesi ve İSAV tarafından müştereken düzenlenmiş, Ümraniye Belediyesi’nden destek alınmıştır.

16-17 Ekim 2009

Millî toplantı

İSLAM’DA SEVGİ TEMELİNDE BEŞERİ İLİŞKİLER

İnsanlar arası iletişimin yeniden tesisi ve sevgi temelli ilişkilerin geliştirilmesi

İstanbul

38.000

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

12–13 Aralık 2009

Millî İhtisas toplantısı

1.      İLÂHÎ KUDRET VE İNSAN İRADESİ BAĞLAMINDA KADER MESELESİ

İslâmî İlimlerde Metodoloji Problemi’nin araştırmak üzere Kader ve Kredi usulleri meselelelerini araştırmak

İstanbul

41.000

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

 

3.       

 

 

 

 

24-25 Nisan 2010

Millî toplantı

AİLE VE EĞİTİM

Ailede eğitimin önemini vurgulamak

İstanbul

38.000

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

09-10 Mayıs 2010

 

Millî İhtisas toplantısı

4.      TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE KREDİ USULLERİ

 

 

26.000

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

 

15-16 Mayıs 2010

 

Millî İhtisas toplantısı

5.      TEFSİR NASIL BİR İLİMDİR?

 

 

23.500

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

15-17 Ekim 2010

Milletlerarası toplantı

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED(S.A.V)

Üye

İstanbul

200.000

Toplantı masrafları Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından karşılanmıştır.

22-24 Ekim 2010

Millî toplantı

DİN VE GELENEK

Dinî vazifelerle geleneklerin karışmasını önlemek

Erzurum

33.000

Toplantı, Atatürk Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

03 - 04 Aralık 2010

Millî İhtisas toplantısı

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINA DOĞRU -TEFSİR VE TOPLUM-

Kur’an’ın doğru anlaşılmasını sağlamak

İstanbul

20.000

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

 

 

 

 

 

 

21-22 Mayıs 2011

Millî İhtisas toplantısı

DİNÎ VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA CİNSİYET-I

Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyetin araştırılması

İstanbul

25.000

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

7-9 Ekim 2011

Milletlerarası toplantı

900. VEFAT YILINDA İMAM GAZZÂLÎ

Gazzâlî’nin biyografisini, entelektüel kimliğini, yaşadığı dönemin ilmî, siyasî ve kültürel açıdan değerlendirilmesi

İstanbul

145.000

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., Ümraniye Belediyesi ve İSAV tarafından müştereken düzenlenmiş, Ümraniye Belediyesi’nden destek alınmıştır.

21-22 Ekim 2011

Millî toplantı

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKLERİN KUR’ÂN TEFSİRİNE HİZMETLERİ

Türklerin Kur’ân tefsirine hizmetlerini ortaya çıkarmak

İstanbul

28.000

Toplantı, M. Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

6.7.8. Nisan 2012

Milletler arası toplantısı

DİNLERDE NİKÂH

Bütün dinlere ait nikâh konusunun araştırımlası

İstanbul

130.000

Toplantı, 9 Eylül Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından karşılanmıştır.

27-28-29 Nisan 2012

 

Millî  toplantı

FIKHÎ AÇIDAN FİNANS VE ALTIN İŞLEMLERİ

Finans ve altın işlemlerini fıkhî yönden incelenmesi

Konya

48.600

Toplantı, Selçuk Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

26-27 Mayıs 2012

 

Millî İhtisas toplantısı

 

DİNİ VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA

CİNSİYET-II

Dini Ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyetin araştırılması

İstanbul

22.000

Toplantı, Marmara Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

 

19-20 Ekim 2012

 

Millî İhtisas toplantısı

 

AKAİD VE KELAM İLMİNDE VAHYİN VE AKLIN YERİ

Kelâm ilminde akıl ve vahiy ilişkisinin ele alınması

İstanbul

34.000

Toplantı, Marmara Ü. İlahiyat Fak., ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkanlarıyla karşılanmıştır.

 

 

 

 

 

 

16-17 Mart 2013

Millî toplantı

 

İSLAM SOSYOLOJİSİ

İslam’ın sosyolojik yönden ele alınması

 

 

İstanbul

145000

Toplantı vakfımız imkanlarıyla organize edilerek gerçekleştirilmiştir.

28-29 Nisan 2013

Millî toplantı

 

İSLAM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ  SAHABE KİMLİĞİ VE ALGISI

Sahabelerin değişik açılardan ele alınması

Sakarya

59.400

Toplantı, Sakarya  Ü. İlahiyat Fak. ile müştereken yapılmış, masrafları vakfımız  karşılanmıştır.

 

8-10 Kasım 2013

Milletler arası toplantısı

 

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE SELEFİLİK

 

Selefi düşüncenin değişik açılardan ele alınması

 

İstanbul

155,000

Toplantı vakfımız imkanlarıyla organize edilerek gerçekleştirilmiştir

21-22 Aralık 2013

Millî toplantı

 

KUR’AN VE SÜNNETE GÖRE TEMEL İNSAN HAKLARI

Temel insan haklarının Kur’an ve sünnet göre ele alınması

İstanbul

14,000

Toplantı vakfımız imkanlarıyla organize edilerek gerçekleştirilmiştir

 

 

 

 

 

 

18-19 Ocak 2014

Millî İhtisas Toplantısı

 

TEMEL İSLAM İLİMLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ

Temel İslam ilimleri ve bu ilimlerin birbirleri arasındaki münasebetlerin ele alınması

 

 

İstanbul

24,000

Toplantı vakfımız imkanlarıyla organize edilerek gerçekleştirilmiştir.

07-09 Mayıs 2014

Milletler arası toplantısı

 

OSMANLI İLİ, DÜŞÜNCE VE SANAT DÜNYASINDA BALKANLAR

Osmanlı’nın ilim, düşünce ve sanatı ve balkanlara etkisinin ele alınması

 

 

Edirne

159.000

Toplantı, Trakya  Ü. İlahiyat Fak. ile müştereken yapılmış, masraflarının bir kısmı vakfımız  karşılanmış, Tanıtım Fonu’ndan kısmî destek alınmıştır.

 

01-04 Haziran 2014

Millî İhtisas Toplantısı

 

“BUGÜNÜN İLAHİYATI NASIL OLMALIDIR? (SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ”

 

Bugünün ilahiyatlarının durumu ve olması gerekenlerin ele alınması

 

 

 

 

 

Kozaklı/NEVŞEHİR

25,000

Toplantı vakfımız imkanlarıyla organize edilerek gerçekleştirilmiştir

 

07-09 Kasım 2014

Milletler arası toplantısı

 

İSLAM VE SANAT

İslam’ın sanata bakışı ve sanat dallarının ele alınması

 

 

Antalya

 

 

54,800

Toplantı vakfımız imkanlarıyla organize edilerek gerçekleştirilmiştir

 

06-07 Aralık 2014

Milletler arası toplantısı

 

SON DÖNEM OSMANLI AHLAK TERBİYECİLERİ VE AHLAK TERBİYESİ

Son dönem Osmanlı ahlak terbiyecilerinin ele alınması

 

 

Düzce

 

 

45,000

Toplantı vakfımız imkanlarıyla organize edilerek gerçekleştirilmiştir

 

19-21 Aralık 2014

Milletler arası toplantısı

İstanbul’un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası

Sahn-ı Seman Medreselerinden İstanbul İlahiyat Fakültesinin kuruluşuna kadar geçen dönemin ele alınması

 

 

İstanbul

 

 

55,000

Toplantı, İstanbul Ü. İlahiyat Fak. ile müştereken yapılmış, otel ve matbaa masrafları vakfımızca  karşılanmıştır.

2015 YILI FAALİYETLERİ

25-26 Nisan 2015

 

Millî toplantı

İSLAM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ-SAHABE-II

Sahabe ve Rivayet İlimleri

Sahabe ve rivayet ilimleri konusu ele alınmıştır.

Sakarya

52.000

Toplantı, Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkânlarıyla karşılanmıştır.

16-18 Ekim 2015

Millî toplantı

 

Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ

Toplumsal birlik ve dinî söylem konusu ele alınmıştır.

Gaziantep

73.000

Toplantı, Gazian-tep Ü. İlahiyat Fakültesi ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkânlarıyla karşılanmıştır.

21-22 Kasım 2015

Millî ihtisas toplantısı

İSLAM DÜŞÜNCESİNİN KURUCU UNSURU

Usul-i Fıkıh - Kelam

Tasavvuf – İslam Felsefesi

Usul-i Fıkıh - Kelam

Tasavvuf – İslam Felsefesi konuları ele alınmıştır.

İstanbul

35.000

Toplantı vakfımız tarafından tertip edilmiş ve masrafları vakfımızca karşılanmıştır.

18-19-20 Aralık 2015

Milllerarası toplantı

Osmanlı Yönetiminde Arap Coğrafyası: İdarî, Siyasî ve Sosyal Yapı

Hicaz bölgesinin İdarî, Siyasî ve Sosyal Yapısı ele alınmıştır.

İstanbul

112.360.-

Toplantı, İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi ile müştereken yapılmış, giderler TANITMA FONU desteği ile karşılanmıştır.

2016 YILI FAALİYETLERİ

24-25 EYLÜL 2016

İhtisas Toplantısı

 

ZEKÂT UYGULAMALARI

Zekât Uygulamaları

konusu ele alınmıştır.

İstanbul

22.000

Toplantı, vakfımız imkânlarıyla karşılanmıştır.

22-23 Ekim-2016 Millî toplantı

Son Dönem

OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ

ve Ahlak Anlayışları

Son Dönem

Osmanlı Mütefekkirleri

ve Ahlak Anlayışları konusu ele alınmıştır.

Düzce

33.000

Toplantı, Düzce Ü. İlahiyat Fakültesi ile müştereken yapılmış, masraflar vakfımız imkânlarıyla karşılanmıştır.

03-04 Aralık 2016

Millitlerarası Toplantı

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE

ZEKÂT UYGULAMALARI

Zekât Uygulamaları

konusu ele alınmıştır.

İstanbul

172.000

Toplantı, vakfımız imkânlarıyla karşılanmıştır.

 

İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI

Kıztaşı,Kâmil Paşa Sokak, No:5 Fatih-34080 İstanbul, Turkey

e-mail: isav@isavvakfi.org;   meetingofsalafism@gmail.com   Web Site: http://www.isavvakfi.org

Tel: +90 (0212) 523 54 57   Fax: +90 (0212) 523

▪ Günün Ayeti
Buyurur: Sadece az bir süre kaldınız; keşke siz (bunu) bilmiş olsaydınız! Müminûn Suresi, 114
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Rabbim, bugün bana öğrettiği şeylerden bilmediklerinizi size öğretmemi emretti. (Ve buyurdu ki): "Benim bir kula verdiğim bir mal helaldir. Ben bütün kullarımı hanif (=Müslüman, hakka taraftar) olarak yarattım. Ancak şeytanlar onlara gelip, (fıtri) dinlerinden alıp götürdüler, kendilerine helal kıldığım şeyleri haram kıldılar. Kendisine bir güç vermediğim şeyi bana şirk koşmalarını emrettiler." Allah Teala hazretleri arz ehline baktı ve Ehl-i Kitap'tan bir kısmı hariç onların Arap, acem hepsine öfkelendi ve dedi ki: "Ben seni imtihan etmek ve seninle de (başkasını) imtihan etmek üzere gönderdim. Sana, suyun yıkayıp (yok edemeyeceği) bir kitap gönderdim. Ta ki sen onu uyurken de uyanıkken de okuyasın!" Allah Teala hazretleri bana, Kureyş'i ateşe vermemi (onlarla savaşmamı) emretti. Ben: "Ey Rabbim, bu durumda onlar başımı yararlar ve bir ekmek parçısına çevirirler!" dedim. "Öyleyse, seni çıkardıkları gibi sen de onları (Mekke'den) çıkar! Onlara karşı gazada bulun da biz de sana yardım edelim; infakta bulun biz de sana infak edelim. Sen bir ordu gönder, biz de sana onun beş misli (yardımcı melek ordusu) gönderelim. Sana itaat edenlerle birlik ol, asikre karşı savaş!" buyurdu. Cennetlikler üç kısımdır: 1-Kuvvet sahibi, adaletli, sadaka veren ve muvaffak olanlar. 2-Bütün yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yumuşak kalpli olanlar. 3-İffetli, namuslu ve çoluk çocuk sahibi olanlar." Resulullah devamla dedi ki: "Cehennem ehli de beş kısımdır: 1-Aklı olmayan zayıflar. Bunlar, aranızda tabi olarak bulunurlar, hiçbir ehle ve mala tabi değildirler. 2-Tamahkarlığını izhar etmeyen hain kişiler. Böylesi, bir kapıyı çalsa mutlaka ihanet eder. 3-Akşam, sabah her fırsatta malın ve ehlin hususunda seni aldatan adamlar. 4-Cimrilik ve yalanı da zikretti. 5-Bir de kötü huylu kaba sözlü insan." Resulullah devamla buyudular ki: "Allah Teala hazretleri, bana mutevazi olmanızı emretti. Öyle ki, hiç kimse hiç kimseye karşı böbürlenmesin, hiç kimse hiç kimseye karşı tecavüzde bulunmasın." Müslim, Cennet 63, (2865)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
3:03
Güneş :
5:25
Öğle :
13:17
İkindi :
17:18
Akşam :
20:48
Yatsı :
22:49
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları