Türkçe  |  English  |  العربية
19 Haziran 2024 Çarşamba / 12 Zi'l-Hicce 1445
Hakkımızda

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, 1970 yılında bir grup iş adamı ve ilim adamı-akademisyen tarafından kurulmuş ve ilmî faaliyet serüvenine bugün de devam etmektedir. Vakıf medeniyeti geleneğinden geldiğinin farkında ve şuurunda olan vakfımız, kuruluşundan bu yana, birinci derecede Müslüman milletimizi, ikinci derecede bütün Müslümanları ilgilendiren konularda ve mevcut problemlere çözümler üretebilmek gayesiyle ve Allah'ın inayetiyle, muhtaç olduğumuz değerli âlim, mütefekkir ve araştırıcıların yetişmesini temin etmek, hassaten bunlara çalışma imkân ve vasıtalarını sağlamak, bilhassa İslâmî sahalarda gerekli ilmî araştırmalar yapmak,yaptırmak, yapılan bu araştırmaları halka arz etmek amacıyla atılmış bir adımdır.Vakıf bu gayesini gerçekleştirmek üzere millî ve milletlerarası tartışmalı ilmî toplantılar düzenlemiş, sunulan bu tebliğ ve müzakereleri kitap halinde yayınlayarak toplumumuzun istifadesine sunmuş, hem “Tartışmalı İlmî Toplantılar” alanında hem de bu toplantı metinlerini kitaplaştırarak yayın dünyasında kaliteli bir çizginin oluşmasını sağlamıştır.

Bu vakıf, Müslüman Türk Milletinin sinesine tevdi edilmiş bir emanet ve armağandır. Bu gibi müesseseler yalnız kurulduğu yerin, yalnız onu tesis eden milletin değil, topyekun ilim dünyasının malıdır. Bunun için müessesemiz, dünyanın neresinde olursa olsun, bu sahada çalışan her fert ve müesseseye kapılarını açık bulundurmakta, ilim sahasında her türlü işbirliğine hazır, herhangi bir taraftan gelen ilmî, maddî ve manevî yardımcıları şeref duyarak kabûle âmâde bulunmaktadır.

Bilindiği üzere İslâmî ilimlerde araştırmalar yapmak üzere ülkemizde hem bir STK ve hem de kendi alanında ilk kurulan bir teşekkül olma özelliğine sahip vakfımızın peşinden başka vakıfların, kuruluşların ve sair araştırma merkezlerinin gelmesi hep arzu edilmiştir. Ancak ilmî araştırmaların ve bu araştırmaları yapacak ilim adamlarının toplumun geleceğindeki yeri ve önemi yeteri kadar Müslüman halkımıza anlatılamamış olsa gerek ki bu konuda kardeş müesseselerin sayısı henüz arzu edilen seviyeye ulaşamamış bulunuyor.

Gerçekten de son senelerde ilim adamlarını destekleyen, ilim talebinde bulunanları koruyup kollayan ve onların barınmaları için müesseseler meydana getirmeye çalışan kardeş vakıfların kurulduğunu görmek ümitlerimizi artırmakta ise de çalışmalarını özellikle ilmî araştırmalara tahsis eden bu vakıflarımızın sayısı hâlâ son derece azdır ve bu mevcut vakıflar da ellerindeki kısıtlı imkânlarla bir şeyler yapmaya gayret göstermektedirler.

Vakfımız, bu vakıflar arasında özellikle “Milletlerarası ve Millî Tartışmalı İlmî Toplantılar” düzenlemede ihtisaslaşmış bulunmaktadır ve Allah’a şükürler olsun ki bir çok imkânsızlığı ve zorluğu aşarak son yirmi yıl içinde sekizi beynelmilel olmak üzere otuz dokuz tartışmalı ilmî toplantı gerçekleştirmiş ve bunların tebliğ ve müzakere zabıtlarının tamamını kitap haline getirerek neşretmeye muvaffak olmuştur.

Bu toplantılarda kamuoyunun görüşlerine kitap halinde arz edilen araştırmaların her biri, halkımızın güncel problemlerinden birini ele almakta ve konunun mütehassısı ilim adamları tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucu meydana getirilen tebliğler bir araya getirilerek toplantı zabıtları halinde halkımıza sunulmakta,toplantı esnasındaki müzakere ve tartışmalar da değerlendirilerek toplantı metinleri kitap olarak neşredilmektedir. Vakfımız, gerçekleştirdiği bu hizmetlerde “başlı başına bir üniversitenin işlevini aynı şekilde üstlenmiştir” dememiz mübalâğa sayılmamalıdır.

Vakfımız, bugüne kadar birçok ilmî toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantı metinlerini neşretmeye muvaffak olmuş; toplantılarda elde edilen neticeleri araştırmacıların ve ilgilenenlerin hizmetine sunmuştur. Vakfımız 1992 yılından itibaren hemen her yıl bir Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı; yılda bir veya iki Tartışmalı İlmî Toplantı; bir de Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı yapmaya devam etmektedir.

Bu ilmî toplantıların ilk çalışmalarından kitap olarak ortaya çıkmasına kadar geçen sürede desteğini aldığımız herkese, değişik kademelerde emek veren, katkıda bulunan şahıs, kurum ve kuruluşlara, teşekkür ve minnetlerimizi sunuyoruz. 

▪ Günün Ayeti
Bunun üzerine, kendi vicdanlarına dönüp (kendi kendilerine) «Zalimler sizlersiniz, sizler!» dediler. Enbiya Suresi, 64
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Halka kıssa (mevize, nasihat) anlatma işini emir veya (emirin tayin edeceği) memur veya tekebbür sahibi yapar." Ebu Davud, İlm 13, (3665)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri