Türkçe  |  English  |  العربية
21 Ağustos 2019 Çarşamba / 20 Zi'l-Hicce 1440
İhtisas Toplantıları


“İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri:

BAĞDAT


İstanbul, Aralık 2019

Cumartesi-Pazar


Toplantı Yeri:

MarmaraÜ. İlahiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Ali ÖZEK Salonu -Üsküdar

 

2018 yılı Ekim ayında yapmış olduğunuz “Maveraünnehir’de İslam Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri” konulu toplantının devamı olarak 2019 yılı içinde “Bağdat İlim Havzasında İslam Düşüncesinin İlk ve Öncü Şahsiyetleri”konulu ihtisas toplantısı  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi ile müştereken gerçekleştirilecektir.

İslâm Düşüncesi, İslâmMedeniyetinin gelişmesi ve genişlemesine paralel olarak muhtelif merkezlerdeyoğunlaşmıştır. Günümüzden geriye baktığımızda bu merkezleri Mâveraünnehir, Bağdat,Kahire, İstanbul ve Endülüs şeklinde ifade edebiliriz. Söz konusu bölgelerdeortaya konulan birikimi bir arada düşünmek, mümkünse bir pota içinde eritmek günümüz açısından önem arz etmektedir.Bu düşünceden hareketle 2018 yılında “Mâveraünnehir” toplantısı düzenlenmişolup konunun uzmanlarının katılacağı diğer bölgelerle ilgili de tartışmalı ilmîihtisas toplantıları yapıldıktan sonra halka açık tartışmalı bir ilmî toplantıile konu taçlandırılacaktır.

İşte böyle önemli bir konuyu gündeme getirmek,farklı görüşleri ortaya koymak ve değerlendirmek üzere Vakfımız, İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiUluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi ile müştereken Prof. Dr. İlyasÇELEBİ’nin yöneticiliğinde 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’dadüzenlenecek olan “Bağdat İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin ÖncüŞahsiyetleri” konulu ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirilecektir. Butoplantıya takriben 40 kişi davet edilecektir.

İki gün sürecek olan toplantıda, ilk gün birinci oturumda Bağdat’ıntarihî, ilmî, siyasî, kültürel yapısını ele alan genel bir tebliğ sunuluptartışılacaktır. Aynı gün öğleden sonra Ebu’l Hasan el-Eş’arî (Kelâm); ikincigün sabah Ebu İshak el-Kindî (İslâm Felsefesi), öğleden sonra Cüneyd-  el Bağdadî (Tasavvuf) konulu tebliğlersunulup tartışılacaktır. 
 


▪ Günün Ayeti
Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah´ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Muhammed Suresi, 29
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Tebük Gazvesi sırasında Resulullah (sav) 'a uğradım. Deriden yapılmış bir çadırda idi. Selam verdim. Selamıma mukabele etti ve: "Gir!" buyurdu. Ben: "Tam olarak mı, ey Allah'ın Resulü?" dedim. "Tam olarak gir!" dedi. Ben de girdim." (Ravi) der ki: "Tam olarak mı gireyim?" diye sorması, çadırın küçüklüğünden dolayı idi. Ebu Davud, Edeb 92, (5000, 5001); Buhari, Cizye 15; İbnu Mace, Fiten 25, (4042)
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri