Türkçe  |  English  |  العربية
22 Şubat 2020 Cumartesi / 26 Cemaziye'l-Ahir 1441
İhtisas Toplantıları


BAĞDAT İlim Havzasında İslâm

Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri

İstanbul, 14-15 Aralık 2019

Toplantı Yeri: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

salonunda yapıldı

 2018 yılı Ekim ayında yapmış olduğunuz “Maveraünnehir’de İslam Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri” konulu toplantının devamı olarak 2019 yılı içinde “Bağdat İlim Havzasında İslam Düşüncesinin İlk ve Öncü Şahsiyetleri”konulu ihtisas toplantısı  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi ile müştereken gerçekleştirilecektir.

İslâm Düşüncesi, İslâm Medeniyetinin gelişmesi ve genişlemesine paralel olarak muhtelif merkezlerde yoğunlaşmıştır. Günümüzden geriye baktığımızda bu merkezleri Mâveraünnehir, Bağdat,Kahire, İstanbul ve Endülüs şeklinde ifade edebiliriz. Söz konusu bölgelerde ortaya konulan birikimi bir arada düşünmek, mümkünse bir pota içinde eritmek günümüz açısından önem arz etmektedir.Bu düşünceden hareketle 2018 yılında “Mâveraünnehir” toplantısı düzenlenmiş olup konunun uzmanlarının katılacağı diğer bölgelerle ilgili de tartışmalı ilmî ihtisas toplantıları yapıldıktan sonra halka açık tartışmalı bir ilmî toplantı ile konu taçlandırılmıştır.

İşte böyle önemli bir konuyu gündeme getirmek,farklı görüşleri ortaya koymak ve değerlendirmek üzere Vakfımız, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi ile müştereken Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ’nin yöneticiliğinde 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Bağdat İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri” konulu ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya takriben 40 akademisyen katılmıştır.

İki gün süren toplantıda, ilk gün birinci oturumda Bağdat’ın tarihî, ilmî, siyasî, kültürel yapısını ele alan genel bir tebliğ sunulup tartışılacaktır. Aynı gün öğleden sonra Ebu’l Hasan el-Eş’arî (Kelâm); ikincigün sabah Ebu İshak el-Kindî (İslâm Felsefesi), öğleden sonra Cüneyd-  el Bağdadî (Tasavvuf) konulu tebliğler sunulup tartışılmıştır. 
 


▪ Günün Ayeti
(93-94) (Resûlüm!) De ki: «Rabbim! Eğer onlara yöneltilen tehdidi (dünyevî sıkıntıyı ve uhrevî azabı) mutlaka bana göstereceksen; bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim!» Müminûn Suresi, 93
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa), Hz. Ömer (ra)'in, babasını zikrederek yemin ettiğini işitmişti: "Allah Teala hazretleri, sizleri babanızı zikrederek yemin etmekten nehyetti. Öyleyse kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun" buyurdu. Buhari, Eyman 4; Müslim, Eyman 1, (1646); Ebu Davud, Eyman 5, (3250); Tirmizi, Eyman 8, (1534); Nesai, Eyman 5, (7, 4, 5)
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri