Türkçe  |  English  |  العربية
19 Şubat 2019 Salı / 12 Cemaziye'l-Ahir 1440
İlmi ihtisas toplantıları

 MİLLÎ SEVİYEDE TARTIŞMALI İLMÎ İHTİSASTOPLANTILARI

Vakfımız bugünekadar gerçekleştirdiği Millî ve Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılarınailâve olarak  2003-2004 yı­lında “Millî Seviyede Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları” düzenlenmiş, bu toplantılarda,“İslâmî İlimlerde Metodoloji Prob­lemi” ana başlığı altında “Din Eğitimi,Tefsir, Kelâm, Hadis, İslâm Felsefesi, İslâm Ta­rihi, İslâm Hu­kuku, İslâm Mezhepleri Tarihi”; Tarihte ve Günümüzde Kredi ve Finans Yöntemleri; İlahî Kudret ve İnsan İradesi Bağlamında Kader Meselesi; Tefsir Nasıl Bir İlimdir?; Akaid ve Kelâm İlminde Akıl-Vahiy Münasebeti; Dinî ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet_I ve II; İslâm Sosyolojisi, Temel İslam İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri, İslam Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usul-i Fıkıh, Kelam, Tasavvuf ve İslam Felsefesi konuları ele alınmıştır.

Vakfımız 20-21 Ekim 2012 tarihlerinde, Ümraniye Belediyesi YeşilvâdiTesesleri’nde “Akāid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri“ konulu birilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıya katılan ilim ve fikirerbabı konuyu kendi aralarında tartışmış, toplantıda sunulan iki tebliğ ileyapılan müzakereler bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde, Sabahattin Zaim Kültür Merkezi’nde “İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi”konulu altıncı Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı gerçekleştirilmiş,bu toplantıda da dört tebliğ sunulmuş ve çeşitli üniversitelerimizin İlahiyatFakültelerinde görevli kırk dört hocamız tarafından müzakere edilmiş,toplantının genel bir değerlendirmesi yapılmış, toplantı metinleri “İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-iFıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi” adlı bueserde bir araya getirilerek neşredilmiştir. 

27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde Sabahattin Zaim Kültür Merkezi’nde Günümüzde Kelam İlmi ve İslam Hukukunun Öğretiminde İçerikSorunları konulu yeni bir ilmi ihtisas toplantısı daha yapılacaktır.

ToplantınınAmacı: Kelâm ilmi ve İslâm hukukunda genel esaslar sabit kalmakla beraberiçeriğin bir kısmının güncel imkân ve ihtiyaçlara göre değiştiği bilinen birhusustur. Ancak günümüzde sözkonusu ilimlerin bu değişim ve yeniliği yakalamanoktasında mütesahil davrandığı ve geride kaldığı şeklinde eleştiriler dilegetirilmektedir. Kanaatimizce ileri sürülen eleştiriler müzakere ve tartışmayadeğerdir. İşte bu eleştirileri yetişkin ilahiyatçı, hukukçu, iktisatçı vefelsefecilerle tartışmak ve sözkonusu ilimlerin öğretiminde içeriğin nasılolması gerektiği konusunda öneriler hazırlamak bu çalıştayın temel amaç vehedefidir. 

Katılımcalar:Toplantıya kelam ilmi, İslam hukuku, iktisat, hukuk ve İslam felsefesi alanlarında uzman 30 akademisyen katılacaktır. Toplantıda iki kelam ilmi ve ikide İslam hukuku ile ilgili çerçeve tebliğ sunulacak, birinci gün kelam ilminin, ikinci gün ise İslam hukukunun içerik sorunları tartışılmıştır. 

Vakfımız(İSAV) 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde, Marmara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Ali Özek Toplantı Salonu’nda İslâm DüşüncesininAna Merkezleri: MÂVERÂÜNNEHİR konulu Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısıgerçekleştirmiştir.

Bu toplantıdaİslâm Düşüncesinin Ana Merkezlerinden Mâverâünnehir’in içtimaî, Siyasî,İlmî, Kültürel, Dinî ve Tarihî Yapısı”; “Mâverâünnehir’de İslâm DüşüncesininÖncü Temsilcilerinden İmam Mâtürîdî”; Mâverâünnehir’de İslâm Düşüncesinin ÖncüTemsilcilerinden Ebû Nasr el-Fârâbî”; “Mâverâünnehir’de İslâm Düşüncesinin ÖncüTemsilcilerinden Ahmed Yesevîbaşlıklarını taşıyan tebliğler sunulmuş,müzakere edilmiş ve toplantı metinleri bu eserde bir araya getirilerek bueserde neşredilmiştir. 


İlmî İhtisas Toplantıları Tafsilatı için tıklayınız. 

▪ Günün Ayeti
(85-87) Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah´ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir. Meryem Suresi, 87
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) yeminde mübalağa edince: "Hayır! Ebu'l-Kasım'ın nefsini elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki..." derdi. Ebu Davud, Eyman 12, (3264); İbnu Mace, Kefarat 1, (2090)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
6:33
Güneş :
8:21
Öğle :
13:18
İkindi :
15:39
Akşam :
17:53
Yatsı :
19:30
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları