Türkçe  |  English  |  العربية
18 Ekim 2019 Cuma / 19 Safer 1441
İlmi ihtisas toplantıları

 MİLLÎ SEVİYEDE TARTIŞMALI İLMÎ İHTİSAS TOPLANTILARI

Vakfımız bugünekadar gerçekleştirdiği Millî ve Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılarına ilâve olarak  2003-2004 yı­lında “Millî Seviyede Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları” düzenlenmiş, bu toplantılarda,“İslâmî İlimlerde Metodoloji Prob­lemi” ana başlığı altında “Din Eğitimi,Tefsir, Kelâm, Hadis, İslâm Felsefesi, İslâm Ta­rihi, İslâm Hu­kuku, İslâm Mezhepleri Tarihi”; Tarihte ve Günümüzde Kredi ve Finans Yöntemleri; İlahî Kudret ve İnsan İradesi Bağlamında Kader Meselesi; Tefsir Nasıl Bir İlimdir?; Akaid ve Kelâm İlminde Akıl-Vahiy Münasebeti; Dinî ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet_I ve II; İslâm Sosyolojisi, Temel İslam İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri, İslam Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usul-i Fıkıh, Kelam, Tasavvuf ve İslam Felsefesi konuları ele alınmıştır.

Vakfımız 20-21 Ekim 2012 tarihlerinde, Ümraniye Belediyesi Yeşilvâdi Tesesleri’nde “Akāid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri“ konulu birilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıya katılan ilim ve fikir erbabı konuyu kendi aralarında tartışmış, toplantıda sunulan iki tebliğ ile yapılan müzakereler bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde, Sabahattin Zaim Kültür Merkezi’nde “İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi”konulu altıncı Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı gerçekleştirilmiş,bu toplantıda da dört tebliğ sunulmuş ve çeşitli üniversitelerimizin İlahiyat Fakültelerinde görevli kırk dört hocamız tarafından müzakere edilmiş,toplantının genel bir değerlendirmesi yapılmış, toplantı metinleri “İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-iFıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi” adlı bueserde bir araya getirilerek neşredilmiştir. 

27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde Sabahattin Zaim Kültür Merkezi’nde Günümüzde Kelam İlmi ve İslam Hukukunun Öğretiminde İçerik Sorunları konulu yeni bir ilmi ihtisas toplantısı daha yapılacaktır.

ToplantınınAmacı: Kelâm ilmi ve İslâm hukukunda genel esaslar sabit kalmakla beraber içeriğin bir kısmının güncel imkân ve ihtiyaçlara göre değiştiği bilinen bir husustur. Ancak günümüzde sözkonusu ilimlerin bu değişim ve yeniliği yakalama noktasında mütesahil davrandığı ve geride kaldığı şeklinde eleştiriler dile getirilmektedir. Kanaatimizce ileri sürülen eleştiriler müzakere ve tartışmaya değerdir. İşte bu eleştirileri yetişkin ilahiyatçı, hukukçu, iktisatçı ve felsefecilerle tartışmak ve sözkonusu ilimlerin öğretiminde içeriğin nasıl olması gerektiği konusunda öneriler hazırlamak bu ilmi toplantının temel hedefidir. 

Katılımcalar:  Toplantıya kelam ilmi, İslam hukuku, iktisat, hukuk ve İslam felsefesi alanlarında uzman 30 akademisyen katılacaktır. Toplantıda iki kelam ilmi ve ikide İslam hukuku ile ilgili çerçeve tebliğ sunulacak, birinci gün kelam ilminin, ikinci gün ise İslam hukukunun içerik sorunları tartışılmıştır. 

Vakfımız(İSAV) 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde, Marmara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Ali Özek Toplantı Salonu’nda İslâm DüşüncesininAna Merkezleri: MÂVERÂÜNNEHİR konulu Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısıgerçekleştirmiştir.

Bu toplantıdaİslâm Düşüncesinin Ana Merkezlerinden Mâverâünnehir’in içtimaî, Siyasî, İlmî, Kültürel, Dinî ve Tarihî Yapısı”; “Mâverâünnehir’de İslâm DüşüncesininÖncü Temsilcilerinden İmam Mâtürîdî”; Mâverâünnehir’de İslâm Düşüncesinin ÖncüTemsilcilerinden Ebû Nasr el-Fârâbî”; “Mâverâünnehir’de İslâm Düşüncesinin ÖncüTemsilcilerinden Ahmed Yesevî” başlıklarını taşıyan tebliğler sunulmuş,müzakere edilmiş ve toplantı metinleri bu eserde bir araya getirilerek bueserde neşredilmiştir. 


İlmî İhtisas Toplantıları Tafsilatı için tıklayınız. 

▪ Günün Ayeti
Onlar, Kitab´ı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar yakında (gerçeği) anlayacaklar! Mü'min Suresi, 7
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden kimse, duvarına, komşusunun kiriş saplamasına mani olmasın." Ebu Hüreyre'den hadisi rivayet eden zat der ki: "Ebu Hüreyre (ra), sonra şunu ilave etti: "Görüyorum ki, bunu hoş karşılamadınız. Allah'a yemin olsun, onu omuzlarınız arasına uzatırım." Buhari, Mezalim 20; Müslim, Müsakat 36, (1609); Muvatta, Akdiye 32 (2, 745); Ebu Davud, Akdiye 1, (3634); Tirmizi, Ahkam 18, (1353)
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri