Türkçe  |  English  |  العربية
21 Temmuz 2024 Pazar / 14 Muharrem 1446
İlmi ihtisas toplantıları

 MİLLÎ SEVİYEDE TARTIŞMALI İLMÎ İHTİSAS TOPLANTILARI

Vakfımız bugüne kadar gerçekleştirdiği Millî ve Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılarına ilâve olarak  2003-2004 yı­lında “Millî Seviyede Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları” düzenlenmiş, bu toplantılarda, “İslâmî İlimlerde Metodoloji Prob­lemi” ana başlığı altında “Din Eğitimi, Tefsir, Kelâm, Hadis, İslâm Felsefesi, İslâm Ta­rihi, İslâm Hu­kuku, İslâm Mezhepleri Tarihi”; Tarihte ve Günümüzde Kredi ve Finans Yöntemleri; İlahî Kudret ve İnsan İradesi Bağlamında Kader Meselesi; Tefsir Nasıl Bir İlimdir?; Akāid ve Kelâm İlminde Akıl-Vahiy Münasebeti; Dinî ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet_I ve II; İslâm Sosyolojisi, Temel İslam İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri, İslam Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usul-i Fıkıh, Kelam, Tasavvuf ve İslam Felsefesi konuları ele alınmıştır.

Vakfımız 20-21 Ekim 2012 tarihlerinde, Ümraniye Belediyesi Yeşilvâdi Tesisleri’nde “Akāid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri“ konulu bir ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıya katılan ilim ve fikir erbabı konuyu kendi aralarında tartışmış, toplantıda sunulan iki tebliğ ile yapılan müzakereler bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde, Sabahattin Zaim Kültür Merkezi’nde “İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi” konulu altıncı Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı gerçekleştirilmiş, bu toplantıda da dört tebliğ sunulmuş ve çeşitli üniversitelerimizin İlahiyat Fakültelerinde görevli kırk dört hocamız tarafından müzakere edilmiş, toplantının genel bir değerlendirmesi yapılmış, toplantı metinleri “İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-iFıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi” adlı eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir. 

27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde Sabahattin Zaim Kültür Merkezi’nde Günümüzde Kelam İlmi ve İslam Hukukunun Öğretiminde İçerik Sorunları konulu yeni bir ilmi ihtisas toplantısı daha yapılacaktır.

Toplantının Amacı: Kelâm ilmi ve İslâm hukukunda genel esaslar sabit kalmakla beraber içeriğin bir kısmının güncel imkân ve ihtiyaçlara göre değiştiği bilinen bir husustur. Ancak günümüzde söz konusu ilimlerin bu değişim ve yeniliği yakalama noktasında mütesahil davrandığı ve geride kaldığı şeklinde eleştiriler dile getirilmektedir. Kanaatimizce ileri sürülen eleştiriler müzakere ve tartışmaya değerdir. İşte bu eleştirileri yetişkin ilahiyatçı, hukukçu, iktisatçı ve felsefecilerle tartışmak ve söz konusu ilimlerin öğretiminde içeriğin nasıl olması gerektiği konusunda öneriler hazırlamak bu ilmi toplantının temel hedefidir. Toplantıda iki kelam ilmi ve ikide İslam hukuku ile ilgili çerçeve tebliğ sunulmuş, birinci gün kelam ilminin, ikinci gün ise İslam hukukunun içerik konuları tartışılmıştır. 

Vakfımız(İSAV) 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Ali Özek Toplantı Salonu’nda İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri: MÂVERÂÜNNEHİR konulu Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda İslâm Düşüncesinin Ana Merkezlerinden Mâverâünnehir’in içtimaî, Siyasî, İlmî, Kültürel, Dinî ve Tarihî Yapısı”; Mâverâünnehir’de İslâm Düşüncesinin Öncü Temsilcilerinden İmam Mâtürîdî; Ebû Nasr el-Fârâbî; Ahmed Yesevî” başlıklarını taşıyan tebliğler sunulmuş, müzakere edilmiş ve toplantı metinleri neşredilmiştir. 

Vakfımız (İSAV) 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde, 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu’nda Bağdat İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri konulu Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda Bağdat'ın içtimaî, Siyasî, İlmî, Kültürel Yapısı; Bağdat'ın Öncü Temsilcilerinden el-Eş'arî; el-Kindî; İbn Sina ve el-Bağdadî” başlıklarını taşıyan tebliğler sunulmuş, müzakere edilmiştir. 


İlmî İhtisas Toplantıları Tafsilatı için tıklayınız. 

▪ Günün Ayeti
Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz. Zâriyât Suresi, 47
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ey Allah'ın Resulü! Maymun ve domuzlar Allah Teala'nın mesh ettiği insanlardan mı?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Allah Teala hazretleri bir kavmi helak etti mi ona nesil (devam) vermez. Maymun ve domuzlar daha önce de vardı." Müslim, Kader 33, (2663)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri