Türkçe  |  English  |  العربية
23 Eylül 2021 Perşembe / 16 Safer 1443
Milletlerarası İlmi Toplantılar

Toplantı Programı için tıklayınız

MEMLÜKLER DÖNEMİNDE İLİM GELENEĞİ 

konulu milletler arası toplantı 

27-28 Eylül'de canlı yayın olarak yapılacak

olup hazırlıklar devam etmektedir. 

Kesinleşen Tebliğler

A.     FIKIH VE FIKIH USÛLÜ

Tuncay Başoğlu “Memlukler Dönemi Hanefî Usul Literatürü”

Özgür KavakMemluk Ulemasın ve Siyasî Eleştirinin Sınırları: İdris b. Beydekin ve Zehebî Örnekleri”

Yasir Beyatlı “Hanefî Mezhebinin Tarihî Seyrinde Memlukler Dönemi Hanefiliği”

B.      HADİS VE HADİS USÛLÜ

Muhammed Yakup Kepenek “Hanefi Bir Alimin Yarım Kalan Buhari Şerhi “el-Bedrü'l-müniri's-sârîfi'l-kelâmi ale'l-Buhârî

Fatih Çimen “Memlukler Dönemi Dâru’l-hadisleri (VII. – VIII. Asır Özelinde”

Münevver Tiyek “Bir Mektubun Serüveni ez-Zehebî’nin İbn Teymiyye’ye Yazdığı Varsayılan Mektubu: en-Nasîhatu’z-Zehebiyye ilâ İbn Teymiyye”

Nagihan Emiroğlu “Bir Cüzün Sema Kayıtları Üzerinden Bahrî Memluklerde (7-8/13-14.yüzyıllar) Hadis Meclisleri”

Yusuf Acar “Hanefî Hadis ve Sünnet Anlayışının VIII. Asırda Hadis İlimleri Açısından İhyası Çabaları: İbnu’t-Türkmânî ve Öğrencileri”

C.       ULEMA VE İLİM KURUMLARI

Güllü Yıldız “Memluk Ulemasını Şahsi Yazışmalardan Okumak: Safedî ve İhvâniyyâtı”

Büşra Sıddıka Kaya “Bir Melik, Bir Emîr, Bir Hazinedar ve Bir Hatun’un Medrese Tasavvuru Üzerine: Memluk Kahire Medreselerini Düşlemek”

Fatma Akkuş Yiğit “Memlûkler Devrinde Kudüs Ulema Aileleri”

Muhammet Enes Midilli “Zâviye Nedir? Memluk Kahiresi’nde Bir İlim Kurumu Olarak İmam Şâfiî Zâviyesi ve Müderrisleri”

Mehmet Fatih Yalçın “Bedreddin İbn Cemâa’nın Meşyeha’sı Örneğinde 7/13. Yüzyılda İlim Çevreleri”

D.     TARİH YAZICILIĞI

Muhammed Emin Ünal “Taceddin İbn Sübkî’de (Ö.771/1370) Tarih Usulü ve Tarihçilik Algısı”

Elif Dağtekin “Türk Memlukler Döneminde Siyer Yazıcılığı İbnü’d-Devâdârî (Ö. 736/1336’dan Sonra)Örneği (1250-1382)”

Ayşegül Düzenli “Memlukler Dönemi Hıristiyan Tarihçilerinden İbnü’s-Sukâî ve İslam Tarih Yazıcılığına Katkıları”

Mehmet Sever “Memlukler Dönemi Ansiklopedik Eserlerde İslam Mezheplerinin Tasnifi ve İncelenmesi: Mesâlikü’l-Ebṣârfî Memâliki’l-Emṣâr Örneği”

E.      TEFSİR VE TEFSİR USÛLÜ

Esat Özcan “Memlûk Döneminin Müfessirlerinden İbn Ebü’l-‘İz’in Kur’an’ı Kur’an ile Tefsir Anlayışı”

Ömer Dinç “Memlükler Döneminin Kayıp Bir Siması: İbnü’l-Bârizî (ö. 738/1338) veNesh Meselesine Yaklaşımının Klasik Ulumûl-Kur’ân Geleneği Perspektifinden Değerlendirilmesi”

Bünyamin Açıkalınİbnü’n-Naḳīb’in “Muḳaddimetü Tefsîri İbni’n-Naḳīb” Adlı Eserinde “İʿcâzü’l-Ḳurʾân” Hakkında Verdiği Bilgilerin İncelenmesi ve İʿcâzü’l-Ḳurʾân Çalışmaları Arasındaki Konumu

F.       FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Abdullah Özkan Memlukler Döneminde Felsefî Roman: İbnü’n-Nefîs’in Fâdıl bin Nâtık veya er-Risâletü’l-Kâmiliyye fi’s-sîreti’n-nebeviyye İsimli Eseri”

G.     KELAM

Bilal Taşkın Muhaddis Bir Kelâmcının Bilgi Felsefesini Anlamak: Buhârî Şârihi Şemseddin Kirmânî’nin Mevâkıf Şerhi’ne Bir Nazar”

H.     TASAVVUF

Derya Baş “Mısır Tasavvufu (Xııı. Ve Xıv. Asır):Tarîkatleşme ve Fukahâ ile Yüzleşme”

İ.        TÜRKİSLAM EDEBİYATI

Olcay KocatürkMemlûk ve Anadolu Sahasında Yazılmış İki Gülistan Tercümesinin Tercüme Nitelikleri ve Üslûp Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması”

J.        DİNLERTARİHİ

Abdullah Rıdvan GökbelMemlukler Döneminde Şairlerin Reddiye Geleneğine Katkısı: Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî’nin Reddiye Mahiyetindeki el-Mahrec ve’l-merdûd‘ale’n-Nasârâ ve’l-Yehûd İsimli Kasidesi”

 

YURTDIŞI KESİNLEŞENLER

Richard J. McGregor: “Ambiguous Ancestors: The Challenge of SufiAffiliations for an Intellectual History of the Mamluk Period”

Fozia Bora:“Archives and Archival Sensibilities in Medieval Arabic Historiography”

Miriam Ovadia: “Islamıc Theology in The Mamluk Period: IbnQayyım al-Jawzıyya And the Dıvıne Attrıbutes”

Mehdi Berriah: “Mujāhidūn par excellence but also unorthodoxand corrupt : Ibn Taymiyya’s ambivalent perception of the Mamluks and theMamluk Sultanate”

Yehoshua Frenkel: “The role of mashyakha/muʿjam in recording religiousstudies and transmission of knowledge (ʿilm) in the Mamluk Sultanate.”

Jon Hoover: “IbnTaymiyya’s Rational Refutation of Fakhr al-Din al-Razi’s Ash‘ariIncorporealism”


İslâmî İlimlerde Geleneksel ve Muasır Yaklaşımlar konulu milletler arası toplantı ile

 Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetleri konulu  toplantı 

VİRÜS SEBEBİYLE İLERİ BİR TARİHE TEHİR EDİLMİŞTİR.

 ▪ Günün Ayeti
Nihayet Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zatı korudu, Firavun´un kavmini ise kötü azap kuşatıverdi. Mü'min Suresi, 45
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kardeşine üç kere teşmitte bulun, üçten fazla (hapşırırsa) artık bu nezle olmuştur." Ebu Davud, Edeb 100, (5036); Tirmizi, Edeb 5, (2745); İbnu Mace, Edeb 20, (3714)
▪ Duyurular
▪ Namaz vakitleri