Türkçe  |  English  |  العربية
24 Ekim 2018 Çarşamba / 14 Safer 1440
Milletlerarası İlmi Toplantılar


YENİ USULLERLE İSLAMİ TEBLİĞ ve TEMSİL


–Milletlerarası İlmî Toplantı–

International Symposium on

“TABLIGH AND REPRESENTATION OF ISLAM” BY NEW METHODS”

17-18 Kasım/ November 2018

İstanbul/Türkiye

ERESİN TOPKAPI HOTEL

İSTANBUL

TEBLİĞ VE TEBLİĞCİLER


1.   Hz. Peygamberin (s.a.v.) ÖnderliğindeMübelliğin Özellikleri

“The Characteristics ofthe Communicator under the Leadership of Prophet Mohammed (PBUH) / Lespropriétés du Révélateur Sous la Guidance du Prophète Mohammed (sws)”

Prof. Dr. Âdem APAK, Uludağ Üniversitesi / UludağUniversity

2.   Kur’ân Mesajını Çağdaş İnsana İletirkenDikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

“Points to Consider WhenTransmitting the Quran’s Message to the Modern Individual / Les points qu’onDoit Faire Attention Pendant la Transmission du Message Coranique à l’HommeContemporain  

Prof. Dr. Murat SÜLÜN, Marmara Üniversitesi /Marmara University

3.   Modern Dünyada Müslüman Kimliği: Tebliğve Temsil Sorunumuz 

“The Muslim Identity inthe Modern World: Our Problem of Tabligh and Representation / IdentitéIslamique dans le Monde Moderne : Notre Problème de Prédication et deReprésentation”

Doç. Dr. Salih KESGİN, 19 Mayıs Üniversitesi / 19Mayıs University

4.   Davet ve Misyonerlik Arasında İki DininFarklı Coğrafyalarda Yayılması Üzerine Karşılaştırma“A Comparison on the TwoReligions’ Spread in Different Geographies between Da'wah and Evangelism /Comparaison Entre l’Invitation et les Missionnaires Sur la Propagation des DeuxReligions aux Différentes Zones Géographiques”

Prof. Dr. Ahmet KAVAS, İstanbul MedeniyetÜniversitesi / Istanbul Medeniyet University

5.   “Davet: Fetih Değil Allah Vergisi“Da’wah: Not Conquest butGod’s Gift / Da'wa: un don pas une conquête”

Hamza Roberto PICCARDO, İtalya Müslüman TopluluklarBirliği Meclisi Üyesi / Member of theDirective Council of UCOII, The Union of Islamic Communities in Italy 

6.   Dünyanın Öbür Ucunda İslâmIslam at the FarEnd of the World / L’Islam àl’autre bout du monde”

Hicham b. el-BARKANI, Araştırmacı - Fransa / Researcher-France

7.   "Modern Toplum ve İslam’ın TemsiliSorunu"“Modern Society, andIslam’s Representation Problem / LaSociété Moderne et le Problème de la Représentation Islamique”

Prof. Dr. Hilmi DEMİR, Çorum Hitit Üniversitesi / ÇorumHitit University

8.   Davet ile Deizm Arasında Sıkışan Gençlik“Youth Squeezed betweenthe Da'wah and Deism / La Jeunesse Resserrée Entre l’Invitation et le Déisme”

Prof. Dr. Mehmet AliKİRMAN, Hatay Mustafa KemalÜniversitesi / Hatay Mustafa Kemal University

9.   Müslüman Kimliğine Sahip Olmak İslâm’ıTemsil Etmeye Kâfi Midir?

“Is Having the MuslimIdentity Sufficient to Represent Islam? / Avoir une Identité Musulmane,Est-elle Suffisante Pour Représenter l’Islam?” 

Dr. Öğr. Üyesi SalihAYDEMİR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/ Ankara Hacı Bayram Veli University

10. “Osmanlı Âlimi SeyyidEbû Bekir Efendi: Ümit Burnu'nda Temsîl-i Hilâfet ve Teblîğu’l-İslâm

“The Ottoman ScholarSayyid Abu Bakr Effendi: Representation of Caliphate, and Tabligh of Islam inCape Town / Le Savant Ottoman Sayyid Abou Bakr Effendi : Représentation duCalifat et Prédication Islamique au Cap de Bonne-Espérance”

Dr. Halim GENÇOĞLU, Güney Afrika Cape TownÜniversitesi, Araştırmacı / University of Cape Town in South Africa, FellowResearcher

11. “Misyon ve MisyonerArasında Türkistan: İslâm’ı Tebliğde Yeni Yaklaşımlar“Turkestan between theMission and the Missionary: New Approaches on Tabligh of Islam / Turkestan,Entre la Mission et les Missionnaires : Nouvelles Approches Dans la PrédicationIslamique”

Prof.Dr. İlyas TOPSAKAL, İstanbul Üniversitesi / İstanbulUniversity

12. “İran’ın İslâmiyet’iTebliğ ve Temsil Aracı Olarak Yurtdışındaki İslâm Kültür Merkezleri

“Iran’s Foreign Centres ofIslamic Culture As a Tool for Tabligh and Representing Islam / CentresCulturels Islamiques Iraniens à l’Étranger, Moyens Pour la Prédication et laReprésentation Islamique”

Babek ŞAHİT, Tebriz Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı/Center Of Tebriz Studies, Researcher

13. “Davetin Geç UlaştığıÜlke: Kore, Uzaktan Yakın İslâm“The Concrete to Which theInvitation Has Reached Belatedly: Korea, Islam Getting Closer / Pays oùl’Invitation est Arrivée Tardivement : La Corée, l’Islam aussi Proche que Loin”

Hüseyin KIRDEMİR, Güney Kore, Jannah MuminBooks Yayınevi Sahibi, Araştırmacı / Researcher - South Korea

13. “Fransa’daMüslüman Toplumu Temsil Etmek: Fransa İslâm Konseyi ve Sorumlulukları“Representing the MuslimCommunity in France: The French Council of the Muslim Faith, and ItsResponsibilities / Représenter la Communauté Islamique en France : ConseilFrançais du Culte Musulman et ses Responsabilités”

Ahmet OĞRAŞ, Fransa İslam Konseyi Başkanı/ President of the French Council of The Muslim Faith (CFCM) 

14.“ Fransa’da Düşüşteki Müslüman Teşkilâtı: Tebliğ“The Declining MuslimOrganisation in France: Tabligh / Le Tabligh en France: une organisationislamique en declin”

Prof. Dr. Samir AMGHAR, Lyon Katolik Üniversitesi /Lyon Catholic University / Université Catholique de Lyon

15.“Liberya’da DavetinGüçlendirilmesi, Sierra Leone’den Daha Verimli Olabilir Mi?

“Strengthening Dawah inLiberia Can Be Productive than In Sierra Leone? / Renforcement de l’Invitationau Liberia: Peut-il Être Plus Productif Que la Sierra Leone?”

Mohamed KOROMA

Liberya İslam Neden FaalVakfı Derneği Başkanı / Director Why Islam in Action Foundation-Liberia

16.“Nijerya'da İslâmîDavetin Yayılma Metodları

Dr. Mohammad SharifRAMADAN , Nijerya Gombe State FederalÜniversitesi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İslamiyet’in altın çağınıyaşadığı Ortaçağda dünyanın neredeyse bilinen her yerinde farklı usullerleyapılan tebliğle yüzlerce millet, kabile ve topluluk dünümüzle müşerrefolmuştu. Endülüs’ün çökmesini fırsat bilen Batı Avrupalılar 16. yüzyılda önceAfrika sahillerini, hemen hemen aynı dönemde Amerika’yı ve Asya’yı da misyoncoğrafyası yaptılar. Yaklaşık beş asır boyunca Amerika kıtasının tamamınıburada daha önce Yahudilik, İslamiyet, Budizm gibi dinlerin de bulunmamasınıfırsat bilerek her yolu deneyerek Hıristiyanlaştırdılar. Aynı başarıyı neAfrika’da, ne de Asya’da gösteremediler. Yine de Afrika’da çok ısrarcıdavrandılar ve on binlerce misyoner kıtada gece gündüz çalıştılar. Öncelikleanimistleri hedef seçtiler. Müslüman toplumları ise baskı altında tutup geçmiştekiilimle irfanla içice olan geleneklerinden kopardılar. Arapça’yı medeniyet diliolmaktan çıkardılar, yüzbinlerce eser yazan âlimlerin nesillerini kuruttular.1900 yılına gelindiğinde 300 milyon nüfusa sahip olduğu tahmin edilen kıtada enfazla 10 milyon, yani otuzda biri Hıristiyan olduğu tahmin edilirken bugün enaz 200 milyon, ama Katolik camiasının verilerine göre ise abartılı veya gerçek300 ila 400 milyon kişi kendisini bu dinden görüyor demektedirler. Asya’da damisyonerler her türlü baskı ve ölümü göze alarak dinlerini yaymak için büyükmücadele verdiler.


Sömürgeci Avrupalıların dinleriniher ne amaç uğruna olursa olsun yayma girişimlerinden azami derecede istifadeetmişler. Müslümanlar ise 15 asırlık tarihlerinde ilk 10 asırda büyük birbaşarı elde edip bilmedikleri Amerika hariç tebliği üç kıtada yaptılar.Başarılı da oldular. Batılılar İslam ile mücadelelerini bu dine inanalarüzerinden yaptılar ve epeyce başarılı da oldular. Fransa’nın, Almanya’nın,İtalya’nın, Hollanda’nın ve Rusya’nın İslam Siyaseti başlıklı kitap vemakaleleri yüz sene önce basılıp yayınlandı. Tüm çıkış yollarımız kapatıldı. 

Müslüman toplumlarımızın en fazlaterk ettiğimiz veya terk etmek zorunda bırakıldığımız tebliğ idi. Son birkaçasırdır Müslüman kuşaklar tebliğ konusunda büyük bir ihmalin içine düştülerveya düşürüldüler. Çad’daki animist kabileler arasında 21. yüzyılda Almanmisyonerler henüz yazıya geçirilmemiş yerel dilleri öğrenip ilk yazılı eseriİncil olarak basacak ve dünya Müslümanları bu faaliyetleri 16. ve 17. yüzyıldayaparken şimdilerde kendi dillerinde eser yazmaktan acizler. Geçmişi bileceğizama bizim bugünkü cevval gençliğimizin tebliğe ilgisini çekip elde ettikleritüm ilmi birikimleriyle dünyanın her yerinde tebliğ yapabilecek meziyetkazanmaları için bir rehberlik gerekiyor. 

       

▪ Günün Ayeti
Onlardan gücünün yettiği kimseleri dâvetinle şaşırt; süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ; mallarına, evlâtlarına ortak ol, kendilerine vaadlerde bulun. Şeytan, insanlara, aldatmadan başka bir şey vâdetmez. İsrâ Suresi, 64
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ameller her perşembe ve pazartesi günü arzedilir. Aziz ve Celil olan Allah o gün, Allah'a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder, (onu affetmez) ve der ki: "Bu ikisini barışıncaya kadar terkedin." Müslim, Birr 36, (2565); Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 17, (2, 908); Ebu Davud, Edeb 55, (4916); Tirmizi, Birr 76, (2024)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
5:37
Güneş :
7:17
Öğle :
13:00
İkindi :
15:56
Akşam :
18:19
Yatsı :
19:49
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları