Türkçe  |  English  |  العربية
21 Temmuz 2024 Pazar / 14 Muharrem 1446
Milletlerarası İlmi Toplantılar

Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü, Trakya Üniversitesi Ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı'nın müştereken tertiplediği FİLİBE'DE İSLÂM KÜLTÜR MİRASI konulu milletlerarası ilmî toplantısı 25-26 Ekim 2024 tarihlerinde Filibe'de gerçekleştirilecektir. 

Geniş bilgi için: http://www.isav.org.tr/img/_103401542024_.pdf

****************************

İslami İlimlerin Kurucu Nesli Tâbiîn II

Tābiīn in the Formation of the Sciences of Riwayah and Dirayah 

دور التّابعين في تكوين علوم الرواية والدراية

- Rivayet ve Dirayet İlimlerinin Teşekkülünde Tâbiîn -

Temelleri sahâbe dönemine dayanan İslâm kültür ve medeniyeti, tâbiîn döneminde gelişimini sürdürmüş ve İslâm coğrafyası Mâverâünnehir’den Endülüs’e kadar uzanmıştır. Tâbiînin, İslâm kültür ve medeniyetinin oluşumundaki bu rolünün yanı sıra, asıl önemli etkisi İslâmî ilimlerin tesisinde gerçekleşmiştir. Tâbiîn nesli sahâbeden aldığı ilmi birikimi yeni nesillere aktarmış ve İslâmî ilimlerin temellerini atarak ilk bilimsel usulleri belirlemiştir.

İslâmî ilimlerin kurucu nesli ve bu ilimlerin her alanında belirleyici bir etkiye sahip olmaları sebebiyle, tâbiîn kuşağını bütün yönleriyle ele alan kapsamlı ilmi toplantıların düzenlenmesi gerekli görülmüştür. Bu amaçla Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) iş birliğiyle İslâmî İlimlerin Kurucu Nesli Tâbiîn üst başlıklı bir sempozyum serisinin düzenlenmesi planlanmıştı. Bu ilmi toplantıların ilki “Tâbiîn Kimliği ve İslâmî İlimlerin Tesisi” alt başlığıyla 6-7 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Tâbiîn neslinin rivayet ve dirâyet ilimleri ile diğer konulardaki etkilerinin ise dizinin ikinci toplantısı olarak “Rivayet ve Dirayet İlimlerinin Teşekkülünde Tâbiîn” alt başlığıyla ele alınması uygun görülmüştür. Genel bir çerçeve oluşturmak amacıyla sempozyum tertip heyeti tarafından aşağıdaki konu başlıkları teklif edilmektedir:

Tâbiîn ve Rivayet İlimleri-   Tâbiîn ve Hadis-   Tâbiîn ve İsnad Sistemi-   Tâbiîn ve Hadis Usulü-   Tâbiîn ve Hadis Tenkidi-   Tâbiîn ve Hadis Tedrisi-   Tâbiîn ve Hadis Halkaları-   Tâbiîn ve Tedvin-   Tâbiînin Sünnet Anlayışı-   Tâbiîn ve Tefsir-   Tâbiîn ve Siyer

Tâbiîn ve Dirayet İlimleri-   Tâbiîn ve Fıkıh-   Tâbiîn ve Fıkıh Usulü-   Tâbiîn ve Akide / Kelam- Tâbiîn Coğrafyası-   Tâbiîn ve İlim Merkezleri-   Tâbiîn Neslinde Rıhle ve Coğrafi Etkileşim- Tâbiînin Diğer Nesillerle İlişkisi-   Sahâbe-Tâbiîn Etkileşimi-   Tâbiîn-Tebe-i Tâbiîn Etkileşimi- Tâbiîn ve Ekolleşme- Metodolojinin Oluşumunda Tâbiîn- Tâbiîn ve Dil İlimleri- Tâbiînde Alem Şahsiyetler- Dini Tartışmalarda Tâbiîn ve Gayrimüslimler- Tâbiîn ve Mevâli- Tâbiîn ve Eleştirel Bakış- Tâbiîn ve Oryantalist Çalışmalar - Tâbiîn ve Zühd / Tasavvuf

TOPLANTI TAKVİMİ

Tebliğ Özetlerinin Son Teslim Tarihi                              : 1 Eylül 2024

Tebliğ Özetlerinin Geri Bildirim Tarihi                           : 4 Ekim 2024

Tam Metinlerin Son Teslim Tarihi                                  : 31 Ocak 2025

Kabul Edilen Tam Metinlerin Geri Bildirim Tarihi         : 14 Mart 2025

TOPLANTI TARİHİ                                                 : 3-4 Mayıs 2025

KATILIM ESASLARI

  • Tebliğler özgün olmalıdır.
  • Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.
  • Tebliğ özetleri en az 300 kelime ile hazırlanmalı, katılım formu ve bir özgeçmişle birlikte tabiinsempozyumu@gmail.comadresine ulaştırılmalıdır.
  • Tebliğlerin ana metni 8000 kelimeyi aşmamalıdır.
  • Tebliğ metinleri hakemler tarafından değerlendirilecektir.
  • Oturumlar müzakereli olarak icra edilecektir.
  • Oturumlarda tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı olacaktır.
  • Yurt dışı katılımcılar tebliğlerini çevrimiçi sunabilir. Türkiye’ye gelmek isteyenlerin yol giderleri kendilerine ait olup iaşe ve ibate masrafları karşılanacaktır. Yurt içinden gelenlerin ise yol ve konaklama giderleri de karşılanacaktır.
  • Toplantıda sunulan tebliğler kitap olarak yayınlanacaktır.

 ▪ Günün Ayeti
Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz. Zâriyât Suresi, 47
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ey Allah'ın Resulü! Maymun ve domuzlar Allah Teala'nın mesh ettiği insanlardan mı?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Allah Teala hazretleri bir kavmi helak etti mi ona nesil (devam) vermez. Maymun ve domuzlar daha önce de vardı." Müslim, Kader 33, (2663)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri