Türkçe  |  English  |  العربية
23 Haziran 2021 Çarşamba / 14 Zi'l-Ka'de 1442
Milletlerarası İlmi Toplantılar

MEMLÜKLERDE İLİM GELENEĞİ-I 

konulu milletler arası toplantı 

23-24 Eylül'de canlı yayın olarak yapılacak

olup hazırlıklar devam etmektedir. 

Kesinleşen Tebliğler

A.     FIKIH VE FIKIH USÛLÜ

Tuncay Başoğlu“Memlükler Dönemi Hanefî Usul Literatürü”

ÖzgürKavakMemlük Ulemâsı ve Siyasî Eleştirinin Sınırları: İdrisb. Beydekin ve Zehebî Örnekleri”

YasirBeyatlı “HanefîMezhebinin Tarihî Seyrinde Memlükler Dönemi Hanefiliği”

B.      HADİS VE HADİS USÛLÜ

Muhammed Yakup Kepenek “Hanefi Bir Alimin Yarım Kalan Buhari Şerhi “el-Bedrü'l-müniri's-sârîfi'l-kelâmi ale'l-Buhârî

FatihÇimen “MemlüklerDönemi Dâru’l-hadisleri (VII. – VIII. Asır Özelinde”

MünevverTiyek “BirMektubun Serüveni Ez-Zehebî’nin İbn Teymiyye’ye Yazdığı Varsayılan Mektubu:En-Nasîhatu’z-Zehebiyye ilâ İbn Teymiyye”

NagihanEmiroğlu “BirCüzün Sema Kayıtları Üzerinden Bahrî Memlüklerde (7-8/13-14.yüzyıllar) HadisMeclisleri”

YusufAcar “HanefîHadis ve Sünnet Anlayışının VIII. Asırda Hadis İlimleri Açısından İhyasıÇabaları: İbnu’t-Türkmânî ve Öğrencileri”

C.       ULEMA VE İLİM KURUMLARI

GüllüYıldız “MemlükUlemasını Şahsi Yazışmalardan Okumak: Safedî ve İhvâniyyâtı”

Büşra Sıddıka Kaya “Bir Melik, Bir Emîr, Bir Hazinedar ve Bir Hatun’un MedreseTasavvuru Üzerine: Memlük Kahire Medreselerini Düşlemek”

FatmaAkkuş Yiğit “Memlûkler Devrinde Kudüs Ulema Aileleri”

MuhammetEnes Midilli“Zâviye Nedir? Memlük Kahiresi’nde Bir İlim Kurumu Olarak İmam Şâfiî Zâviyesive Müderrisleri”

MehmetFatih Yalçın “Bedreddin İbn Cemâa’nın Meşyeha’sı Örneğinde 7/13. Yüzyılda İlim Çevreleri”

D.     TARİH YAZICILIĞI

MuhammedEmin Ünal“Taceddin İbn Sübkî’de (Ö.771/1370) Tarih Usulü ve Tarihçilik Algısı”

Elif Dağtekin “TürkMemlükler Döneminde Siyer Yazıcılığı İbnü’d-Devâdârî (Ö. 736/1336’dan Sonra)Örneği (1250-1382)”

AyşegülDüzenli“Memlükler Dönemi Hristiyan Tarihçilerinden İbnü’s-Sukâî ve İslam TarihYazıcılığına Katkıları”

Mehmet Sever “MemlüklerDönemi Ansiklopedik Eserlerde İslam Mezheplerinin Tasnifi ve İncelenmesi: Mesâlikü’l-Ebṣârfî Memâliki’l-Emṣâr Örneği”

E.      TEFSİR VE TEFSİR USÛLÜ

EsatÖzcan “MemlûkDöneminin Müfessirlerinden İbn Ebü’l-‘İz’in Kur’an’ı Kur’an ile TefsirAnlayışı”

Ömer Dinç “Memlükler Döneminin Kayıp Bir Siması: İbnü’l-Bârizî (ö. 738/1338) veNesh Meselesine Yaklaşımının Klasik Ulumûl-Kur’ân Geleneği PerspektifindenDeğerlendirilmesi”

BünyaminAçıkalınİbnü’n-Naḳīb’in “Muḳaddimetü Tefsîri İbni’n-Naḳīb”Adlı Eserinde “İʿcâzü’l-Ḳurʾân” Hakkında Verdiği Bilgilerin İncelenmesi veİʿcâzü’l-Ḳurʾân Çalışmaları Arasındaki Konumu

F.       FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

AbdullahÖzkan MemlüklerDöneminde Felsefî Roman: İbnü’n-Nefîs’in Fâdıl bin Nâtık veya er-Risâletü’l-Kâmiliyye fi’s-sîreti’n-nebeviyyeİsimli Eseri”

G.     KELAM

BilalTaşkın MuhaddisBir Kelâmcının Bilgi Felsefesini Anlamak: Buhârî Şârihi Şemseddin Kirmânî’ninMevâkıf Şerhi’ne Bir Nazar”

H.     TASAVVUF

DeryaBaş “Mısır Tasavvufu (Xııı. Ve Xıv. Asır):Tarîkatleşme ve Fukahâ ile Yüzleşme”

İ.        TÜRKİSLAM EDEBİYATI

OlcayKocatürkMemlûkve Anadolu Sahasında Yazılmış İki Gülistan Tercümesinin Tercüme Nitelikleri veÜslûp Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması”

J.        DİNLERTARİHİ

Abdullah Rıdvan GökbelMemlükler Döneminde Şairlerin Reddiye Geleneğine Katkısı: Muhammedb. Saîd el-Bûsîrî’nin Reddiye Mahiyetindeki el-Mahrec ve’l-merdûd‘ale’n-Nasârâ ve’l-Yehûd İsimli Kasidesi”

 

YURTDIŞI KESİNLEŞENLER

Richard J. McGregor: “Ambiguous Ancestors: The Challenge of SufiAffiliations for an Intellectual History of the Mamluk Period”

Fozia Bora:“Archives and Archival Sensibilities in Medieval Arabic Historiography”

Miriam Ovadia: “Islamıc Theology in The Mamluk Period: IbnQayyım al-Jawzıyya And the Dıvıne Attrıbutes”

Mehdi Berriah: “Mujāhidūn par excellence but also unorthodoxand corrupt : Ibn Taymiyya’s ambivalent perception of the Mamluks and theMamluk Sultanate”

Yehoshua Frenkel: “The role of mashyakha/muʿjam in recording religiousstudies and transmission of knowledge (ʿilm) in the Mamluk Sultanate.”

Jon Hoover: “IbnTaymiyya’s Rational Refutation of Fakhr al-Din al-Razi’s Ash‘ariIncorporealism”


İslâmî İlimlerde Geleneksel ve Muasır Yaklaşımlar konulu milletler arası toplantı ile

 Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetleri konulu  toplantı 

VİRÜS SEBEBİYLE İLERİ BİR TARİHE TEHİR EDİLMİŞTİR.

 ▪ Günün Ayeti
Dağlar yürüdükçe yürür. Tûr Suresi, 1
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Üzümü kerm diye isimlendirmeyin. "Vay şu dehrin mahrumiyet hüsranına!" diye kahırlı söz söylemeyin. Zira Allah'ın kendisi dehrdir." Buhari, Edeb 101; Müslim, Elfaz 516, (2246, 2247); Ebu Davud, Edeb 81, (4974); Muvatta, Kelam 3, (2, 984)
▪ Duyurular
▪ Namaz vakitleri