Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

32- MEMLÜKLERDE İLİM GELENEĞİ

MEMLÜKLERDEİLİM GELENEĞİ

İstanbulÜniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İslâm AraştırmalarıMerkezi (İSAMER) ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) müştereken “MemlüklerDöneminde İlim Geleneği” konulu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantıyı 28-29Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirmiştir.

Builk milletlerarası ilmî toplantıda “Memlük Döneminin Müfessirlerinden İbn Ebü’l-‘İz’in Kur’an’ı Kur’an ileTefsir Anlayışı; Memlükler Döneminin Kayıp Bir Siması: İbnü’l-Bârizî (ö.738/1338) ve Nesh Meselesine Yaklaşımının Klasik Ulumûl-Kur’ân GeleneğiPerspektifinden Değerlendirilmesi”

"MemlüklerinErken Döneminde Tefsir: Alemüddin el-Irâkî ve el-İnsâf Adlı MuhakemâtıÜzerine"

“HanefiBir Âlimin Yarım Kalan Buhari Şerhi “el-Bedrü'l-müniri's-sârî fi'l-kelâmiale'l-Buhârî”

“MemlüklerDönemi Dâru’l-hadisleri (VII. – VIII. Asır Özelinde”

“BirMektubun Serüveni Ez-Zehebî’nin İbn Teymiyye’ye Yazdığı Varsayılan Mektubu:En-Nasîhatu’z-Zehebiyye ilâ İbn Teymiyye”

MemlüklerDönemi Fıkıh-Hadis İlişkisinde Bir Dönüm Noktası: Fıkıh Eserlerinde Temel HadisKaynaklarının Yer Alması (Hanefî Mezhebi Örneği)

 “Memlükler Dönemi Hanefî Usul Literatürü”

 “Memlük Ulemâsı ve Siyasî EleştirininSınırları: İdris b. Beydekin ve Zehebî Örnekleri”

 “Hanefî Mezhebinin Tarihî Seyrinde MemlüklerDönemi Hanefiliği”

“Taceddinİbn Sübkî’de (Ö.771/1370) Tarih Usulü ve Tarihçilik Algısı”

 “Türk Memlükler Döneminde Siyer Yazıcılığıİbnü’d-Devâdârî  Örneği”

“MemlüklerDönemi Hristiyan Tarihçilerinden İbnü’s-Sukâî ve İslam Tarih YazıcılığınaKatkıları”

“MemlüklerDönemi Ansiklopedik Eserlerde İslam Mezheplerinin Tasnifi ve İncelenmesi:Mesâlikü’l-Ebâr fî Memâliki’l-EmârÖrneği”

 “Memlükler Döneminde Felsefî Roman:İbnü’n-Nefîs’in Fâdıl bin Nâtık veya er-Risâletü’l-Kâmiliyyefi’s-sîreti’n-nebeviyye İsimli Eseri”

“MuhaddisBir Kelâmcının Bilgi Felsefesini Anlamak: Buhârî Şârihi Şemseddin Kirmânî’ninMevâkıf Şerhi’ne Bir Nazar”

"Sübkîile İbn Teymiye Arasındaki Kelam Polemiği"

“Bedreddinİbn Cemâa’nın Meşyeha’sı Örneğinde 7/13. Yüzyılda İlim Çevreleri”

“BirCüzün Sema Kayıtları Üzerinden Bahrî Memlüklerde (7-8/13-14.yüzyıllar) HadisMeclisleri”

“HanefîHadis ve Sünnet Anlayışının VIII. Asırda Hadis İlimleri Açısından İhyasıÇabaları: İbnu’t-Türkmânî ve Öğrencileri”

Moğultayb. Kılıç’ın İbnu’-alā ile Derdi Ne İdi?

"MemlükDönemi Hanefîlerin Hadisçi Olarak Var Olma Mücadelesi"

“İslam'ınHizmetinde Bilim: Memlük Astronomisi”

“BirMelik, Bir Emîr, Bir Hazinedar ve Bir Hatun’un Medrese Tasavvuru Üzerine:Memlük Kahire Medreselerini Düşlemek”

 “Memlük ve Anadolu Sahasında Yazılmış İkiGülistan Tercümesinin Tercüme Nitelikleri ve Üslûp Özellikleri BakımındanKarşılaştırılması”

“MemlüklerDöneminde Şairlerin Reddiye Geleneğine Katkısı: Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî’ninReddiye Mahiyetindeki el-Mahrec ve’l-merdûd ‘ale’n-Nasârâ ve’l-Yehûd İsimliKasidesi”

“IbnTaymiyya’s Rational Refutation of Fakhr al-Din al-Razi’s Ash‘ariIncorporealism”

 “Mujāhidūn par excellence but also unorthodoxand corrupt: Ibn Taymiyya’s ambivalent perception of the Mamluks and the MamlukSultanate”

 “Ambiguous Ancestors: The Challenge of SufiAffiliations for an Intellectual History of the Mamluk Period”

“IslamicTheology in The Mamluk Period: Ibn Qayyim Al-Jawziyya and the DivineAttributes” başlıkları altında konu ele alınmış, yurtiçi ve yurtdışındankatılan ilim adamları tebliğlerini canlı yayın üzerinden sunmuşl ve ilmîtoplantıda halka arz edilen tebliğler yeniden incelenip tebliğcilerin sondüzeltmelerinden sonra toplantı metinleri bir araya getirilerek neşredilecektir.

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri