Türkçe  |  English  |  العربية
17 Nisan 2024 Çarşamba / 8 Şevval 1445
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

19- TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE SELEFİLİK

_14243613102016_

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

http://www.ensarkitap.com/prddet.php?pid=1786167

İslâmî İlimlerAraştırma Vakfı (İSAV) 08-10 Kasım 2013 tarihlerinde Eresin Topkapı Otel'de"Tarihte ve Günümüzde Selefîlik" konulu milletlerarası tartışmalıilmî bir toplantı tertip etmiştir. Toplantıya yurtdışı ve yurtiçinden 48 ilimadamı davet edilmiştir.

Üç gün devam eden Toplantıda “Selefîliğin Tarihî Arka Planı ve Kökenleri,Selefîliğin Teolojik ve Düşünsel Boyutu, İslâm Tarihinde Selefîlik, SelefîliğinGelişim Süreci, Günümüzde Selefîlik ve Tezahürleri, Dünyada Selefîlik Algısı,Selefîliğin Geleceğine İlişkin Perspektifler” konuları 26 tebliğ halinde elealınıp tartışılacak ve değerlendirilecektir. Toplantı dokümanları kargo ileadresinize gönderilmiştir.

Gerçekleştirilenbu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantının kısa vadedeki amacı, Toplantınınkısa vadedeki amacı, ülkemizdeki İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere İslâmDünyası’nın farklı ülkelerindeki araştırmacıların Selefiliğin kökenleri,kaynakları, tarihi gelişimi, İslam düşünce tarihindeki yeri, çağımızdakitezahürleri, İslâmî hareketlerdeki etkisi, dünya kamuoyunda nasıl algılandığı,Batı’nın sunmak istediği İslam ve Müslüman imajına ilişkin konumu vesosyo-politik boyutu hakkında günümüzdeki çalışmalarında gelinen seviyenin birtespitinin yapılmasıdır. Uzun vadede ise, Selefiliğin İslam Düşünce Tarihiiçerisindeki yeri ve öneminin doğru bir şekilde anlaşılması, bilimsel, kültürelve tarihi mirasımıza kazandırdıklarının ortaya konulmasının yanında düşmüşolduğu çıkmazların belirlenmesi ve konuyla ilgilenen her kesimden insana ufukaçıcı olması için bugün, içinde bulunduğumuz şartların bizlere sağladığı imkânlarıda iyi değerlendirerek daha başarılı ilmî araştırmalara rehberlik ederekkatkıda bulunulmasıdır. Selefilik konusunda farklı coğrafyalardaki yazılaneserler hakkında yakından bilgi sahibi olmak ve özellikle ülkemizde yapılançalışmalarda bunlardan da istifade edilmesidir. Böylece Selefiliğe dairaraştırmalara önem kazandırmaktır.

İlahiyatFakültelerinin özellikle Kelam ve İslâm Mezhepleri Tarihi ve diğer bilimdallarındaki öğretim üyeleri, İlahiyat Fakültesi mezunları, bilim insanları,üniversite öğrencileri, din hizmetlerinde bulunanlar ve genel anlamda ilgiliherkes toplantının hedef kitlesidir.

Toplantıöncesi ülkemizin medya organları, kendilerine gönderilecek tanıtım yazısı veprogram muhtevası konusunda bilgilendirileceklerdir. Hazırlanacak tanıtımafişleri başta İlahiyat Fakülteleri olmak üzere önemli yerlere gönderilecektir.Ayrıca posta yoluyla yaklaşık önde gelen 2.500 kişiye toplantı programı vedavetiye ulaştırılacaktır. İSAV yöneticisi ve toplantının hazırlanması içinçalışanlar ile yurtdışından gelecek konuklardan vakti müsait olanlarla ulusalve uluslararası yazılı, görsel ve işitsel basın kuruluşlarının röportajyapmaları sağlanacaktır. Böylece toplantının geniş kitlelere ulaşması teminedilecektir. Ayrıca gazetelere ilanlar verilmek suretiyle toplantının programıduyurulacaktır. Özellikle yurtdışından gelen katılımcıların geldikleriülkelerde tanınmış kimseler olmaları dolayısıyla onların bu faaliyetlerikonusunda kendi çevrelerinin de haberdar olmasına vesile olacaktır. 

Belirtilentarihlerde, başta Türkiye olmak üzere İslâm Ülkeleri ve diğer ülkelerde İslâm’ıanlama ve anlamlandırma yöntemlerinden ve yorum çeşitlerinden biri olanSelefîlik hakkında eser te’lif eden araştırmacı ve akademisyenlerinkatılımıyla, “Dünü Bugünü ve Geleceğiyle Selefîlik” konulu bu faaliyetMilletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı düzeyinde gerçekleştirilecektir.

Hz.Peygamber’den sonra Sahabe, Tabiîn ve Tebe-i Tabiîn diye nitelendirilenİslâm’ın ilk üç neslinin, yani Selef-i Salihîn’in kavil ve uygulamalarını, başkabir ifadeyle kaynak eserlerimizde bize ulaşan haliyle dünya görüşlerinitartışmasız olarak temel almayı savunan ve özellikle sömürgeciliğin kendisiniyoğun ve baskın bir şekilde dayattığı 18. yüzyıldan itibaren günümüze kadaruzanan bir süreçte İslâm Dünyası’nın yaşamış olduğu derin buhranın üstesindengelebilmek amacıyla tecdidî bir hareket olarak ciddi bir ivme kazanan Selefîliküzerine Müslüman araştırmacıların son elli yılda yaptıkları kıymetliçalışmalarından bir kısmını bu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantıdasunmalarına imkân verilecektir.

Toplantıdasunumlar Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılacaktır. Simültane sistemi ilekonuşmalar tercüme edilecektir.

Toplantıyafarklı ülkelerden bilim insanlarının katılması bu konunun bütün boyutlarıyla tartışılmasınaimkân sağlayacaktır.

Toplantıöncesi ülkemizin medya organları, kendilerine gönderilecek tanıtım yazısı veprogram muhtevası konusunda bilgilendirileceklerdir. Hazırlanacak tanıtımafişleri başta İlahiyat Fakülteleri olmak üzere önemli yerlere gönderilecektir.Ayrıca posta yoluyla yaklaşık önde gelen 2.500 kişiye toplantı programı vedavetiye ulaştırılacaktır.

İSAVyöneticisi ve toplantının hazırlanması için çalışanlar ile yurtdışından gelecekkonuklardan vakti müsait olanlarla ulusal ve uluslararası yazılı, görsel veişitsel basın kuruluşlarının röportaj yapmaları sağlanacaktır. Böylecetoplantının geniş kitlelere ulaşması temin edilecektir. Ayrıca gazetelereilanlar verilmek suretiyle toplantının programı duyurulacaktır. Özellikleyurtdışından gelen katılımcıların geldikleri ülkelerde tanınmış kimselerolmaları, dolayısıyla onların bu faaliyetleri konusunda kendi çevrelerinin dehaberdar olmasına vesile olacaktır. 

Üç gün devamedecek olan bu milletlerarası tartışmalı toplantıda aşağıda ana başlıklarıverilen konularda tebliğler sunulacak ve tartışılacaktır. Toplantı sonundagenel bir değerlendirme yapılacak, sonuç bildirisi yayınlanacaktır. Bütün buçalışmalar kitap halinde yayınlanacaktır.

Yapılmasıplanlanan bu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, bu alanda çalışma yapanilim adamlarını, farklı Müslüman ülkelerden İslâm Dünyası’nın önemli bir tarihîtecrübesi olan Selefîlik konusunda eser sahibi çok sayıda akademisyeni biraraya getirecek;

Toplantıyadavet edilecek yabancı ilim adamlarının ülkemizi görmeleri ve tanımalarısağlanacak;

Selefîlikkonusunda toplumumuz aydınlatılmış olacak;

Halka açıkyapılacak bu toplantıda Selefîlik konusu detaylarıyla ele alınacak ve dinleyicikitlesinin aydınlatılması ve yol gösterici hüviyetti cihetiyle son dereceönemli bir toplantı olacak ve ayrıca bundan sonraki benzer faaliyetlere deörnek teşkil edecek;

Böyle müşterekakademik faaliyetlerin artmasına imkân tanınacak;

Günümüzİslâm toplumlarının ve bilim çevrelerinin Selefîliğe ilişkin algı ve yorumlarıhakkında bilgi alış-verişinde bulunma fırsatı elde edilecektir.

Yapılanbu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, dünyanın farklı coğrafyalarındankonuyla ilgili eser sahibi çok sayıda akademisyeni bir araya getirmeyihedeflemesi bakımından bir ilk olmuş ve bu alanda çalışma yapan ilim adamlarınıtoplantı vesilesiyle bir araya getirecek ve böylece müşterek akademikfaaliyetlerin artmasına imkân sağlamıştır. Bu sayede günümüz toplumlarının,çeşitli kültürlerin ve farklı dinlerin nikâhlı birliktelikleri özendirme,aileyi koruma ve yüceltme için yaptıkları faaliyetler hakkında araştırmacılarkarşılıklı olarak bilgilenme imkânı elde etmişlerdir.

Dünyanındeğişik bölgelerindeki üniversitelerde, fakültelerde, enstitülerde ve araştırmamerkezlerinde Din, Sosyal ve Beşerî ilimlerde çalışan öğretim üyeleri vearaştırmacılar başta olmak üzere bütün akademi camiası, bilim insanları,üniversite öğrencileri, aile ile ilgili çeşitli ülkelerdeki kamu kuruluşları,din hizmetlerinde bulunanlar ve genel anlamda konuyla ilgili herkes buMilletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantıyla yakından ilgilenmiş ve toplantıyabizzat katılarak istifade etmiştir.

BuMilletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, hazırlanan tanıtım afişleri, toplantıprogramı ve davetiyelerle ve basın aracılığıyla İlahiyat Fakülteleri baştaolmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, ilgili herkese duyurulmuş,toplantının geniş kitlelere ulaşması temin edilmiştir.

▪ Günün Ayeti
Allah´ın âyetleri hakkında tartışanlara bakmadın mı? Nasıl döndürülüyorlar (onu tasdike yanaşmıyorlar)! Mü'min Suresi, 69
▪ Günün Hadis-i Şerifi
İmam Malik anlatıyor: "Bana ulaştığına göre, bir adam İbnu'z-Zübeyr (ra)'e şöyle yazdı: "Haberiniz olsun: Takva ehlinin, birkısım alametleri vardır ki, bunlar sayesinde kendileri bilinebilir, onlar da bunları bilirler: Şöyle ki müttaki: (İhtilaf halinde) verilen hükme razı olur, Nimetlere şükreder, Belaya sabreder, Dilinden doğru çıkar, Vaadine ve ahdine vefa gösterir, Kur'an'ın ahkamını kendine yol yapar. İmam, çarşılardan bir çarşı (gibi)dir, hak ehlinden ise, ehl-i hak, hak (yükünü) ona yıkar; batıl ehlinden ise, batıl ehli de batıl (yükün)ü ona yıkar." [Rezin tahric etmiştir.] Rezin
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri