Türkçe  |  English  |  العربية
11 Temmuz 2020 Cumartesi / 20 Zi'l-Ka'de 1441
Tartışmalı ilmi ihtisas toplantıları dizisi
İslâmî ilimlerin yeniden yapılanmasının tartışıldığı günümüzde önemli problemlerin başında Metodoloji Mes’elesi gelmektedir. Bu sebeple İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantılarında, İslâmî İlimlerde Metodoloji Problemi ana başlığı altında Din Eğitimi, İslâm Felsefesi, Kelâm, İslâm Mezhepleri Tarihi, Tefsir, Hadis, İslâm Tarihi, İslâm Hukuku, Tasavvuf, İslâm İktisadı ve Dinler Tarihi ilimlerindeki usûl mes’eleleri ve bu hususlardaki tartışmaları 2003-2005 yıllarında 11 müstakil toplantıda ele almış; günümüz ilimlerindeki gelişmelere paralel olarak bu ilimlerde mevcut metodoloji problemleri ele alınmış ve çözüm yolları aranmıştır.
Bu ilmî ihtisas toplantılarında önce konunun/problemin tanıtımına yönelik tebliğler sunulmuş ve bu tebliğler Vakıfca(İSAV) davet edilen her ilim dalından en az 10 bilim adamı tarafından tartışılıp değerlendirilmiştir. Toplantıların mahiyeti icabı bu ilmî ihtisas toplantılarına sadece sahasının uzmanı bilim adamları katılmış, toplantılar halka kapalı yapılmıştır. Toplantılardan sonra vakfa ulaştırılan düzeltilmiş tebliğ ve müzakere metinleri bu eserde neşredilmiştir.
Bilindiği Türkiye’de İslâmî ilimlerle ilgili çalışmaların tarihçesi İlahiyat Fakülteleriyle başlamaktadır. Bunun dışındaki çalışmalar hem sınırlı, hem de azdır. İlahiyat Fakülteleri artık metodoloji ve çalışılacak konular bakımından geleneklerini oluşturmuştur. İlmin, insanlığın, İslâm ülkelerinin ve ülkemizdeki müslümanların problemlerinin çözülmesinde önemli hizmetler yapacak seviyeye gelinmiştir. Bu gelinen seviyedeki bilgi birikimleri, her ilim dalına ait metodoloji problemi ile ilgili tüm konular bu toplantılarda tafsilatlı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonunda bu metodolojilerin tevhidiyle bir metodoloji birliğine kavuşmak mümkün olacaktır. 
Bilindiği gibi metot, sözlükte takip, peşinden gitme, terim olarak ise bir gayeyi elde etme gayreti, hakikati keşfedip göstermek için zihnin takip ettiği faaliyetler bütünü, belli bir gayeye ulaşmak için düşünülen ve takip edilen faaliyetler bütünü yani sistem, vasıta anlamlarına gelmektedir. Geniş mânâsıyla metot, hadiseler karşısında zihnimizi tatmin edecek hakikatlerin bulunması için sarf edilen düşünce faaliyeti, dar mânâsıyla ise hadiseler karşısında sarf edilecek zihni ameliyeleri peşinen tayin eden bir çalışma programı, bir araştırma kaideleri yekunudur. Kelime tarz, sistem anlamına da gelmektedir. Metot kelimesi araştırma yolu ile bulunup ortaya konabilecek somut sebep-sonuç ilişkilerini ve bu ilişkilerin temelinde yer alan soyut ilmî kanunları tesbit edebilmek için izlenmesi gereken yol demektir.

Vakfımız2003 yılında, “İslâmî İlimlerdeMetodoloji Prob­lemi” ana başlığı altında “Din Eğitimi, İslâm Felsefesi, Kelâm, İslâm Mezhepleri Târihi, Tefsir,Hadis, İslâm Hukuku, Tasavvuf ve İslâm Târihi” ilimlerindeki usûlmes’elelerini ve bu hususlardaki tartışmaları ele almış; günümüz ilimlerindekigelişmelere paralel olarak bu ilimlerde karşılaşılan metodoloji problemleriniçözme yönündeki teklifleri değerlendirmiştir. “İslâmî İlimlerde Metodoloji Prob­lemi” ana başlığı altında yapılanbu toplantılarda sunulan tebliğler, İslâmîİlimlerde Metodoloji/Usûl Mes’elesi-1-2 adıyla iki cilt hâlindeyayımlanmıştır.

Bu çalışma ile ilgili olarak akademisyenlerimizin teklîfleri doğrultusunda Vakfımız, her ilim dalının metodolojisindeki problemlerden birinin tartışılmasını kararlaştırmış ve bu cümleden olmak üzere Hadis, İslâm Târihi ve İslâm Hukuku’nun müşterek problemlerinden olan Metin Tenkidi; Yeni ve Çağdaş bir Tebliğ Metodolojisi Oluşturulması Mes’elesi konularını tartışmak üzere ikinci bir metodoloji toplantısı tertiplemiş, bu toplantı metinleri de İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl Mes’elesi-3 adıyla yayımlanmıştır.

Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları dizisinin bir devamı olarak “İnsan İradesi ve Kudret-i İlâhiyye Bağlamında Kader Mes’elesi”; “Târihte ve Günümüzde Kredi Usûlleri”ve “Tefsir Nasıl Bir İlimdir?” konulu üç toplantı daha tertiplenmiş, bu toplantıya ait tebliğ ve müzâkere metinleri de bir araya getirilerek “İnsan İradesi ve Kudret-i İlâhiyye Bağlamında Kader Mes’elesi-III/1”, “Târihte ve Günümüzde Kredi Usûlleri-III/2” ve “Tefsir Nasıl Bir İlimdir?- III/3”adıyla üç ayrı cilt hâlinde yayımlanmıştır.

Tartışmalı ilmi ihtisas toplantıları dizisi - İSAV - İslami İlimler Araştırma VakfıVakfımız “Akāid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri” konulu dördüncü ilmî ihtisas toplantısını 20-21 Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirmiş olup butoplantıda sunulan iki tebliğ çeşitli üniversitelerimizin İlahiyat Fakültelerinde görev yapmakta olan Kelâm Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından müzâkere edilmiş, toplantı metinleri bir araya getirilerek Akāid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri adıyla neşredilmiştir.

Tartışmalı ilmi ihtisas toplantıları dizisi - İSAV - İslami İlimler Araştırma Vakfı

Beşinci metodoloji Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı 18–19 Ocak 2014 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiş, Tefsir, Hadis, Kelâm veİslâm Hukuku İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkileri konularında dört tebliğ sunulmuş ve çeşitli üniversitelerimizin İlahiyat Fakültelerinde görevli hocalarımız tarafından müzakere edilmiş, toplantının genel bir değerlendirmesi yapılmış, toplantı metinleri “Temel İslâm İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri” adlı bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.

Tartışmalı ilmi ihtisas toplantıları dizisi - İSAV - İslami İlimler Araştırma Vakfı

14–15 Kasım 2015 tarihlerinde “İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi”konularında Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Merkezi’nde altıncı Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı gerçekleştirilmiş,bu toplantıda da dört tebliğ sunulmuş ve çeşitli üniversitelerimizin İlahiyat Fakültelerinde görevli kırk dört hocalarımız tarafından müzakere edilmiş, toplantının genel bir değerlendirmesi yapılmış,toplantı metinleri “İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi” adlı bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir


KELÂM İLMİ VE İSLÂM HAKUKKUNDA İÇERİK SORUNLARI

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde, Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ’nin yöneticiliğinde, Sabahattin Zaim Kültür Merkezi’nde “Kelâm İlmi ve İslâm Hukukunda İçerik Sorunları” konulu sekizinci Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

Kelâm ilmi ve İslâm hukukunda genel esaslar sabit kalmakla beraber içeriğin bir kısmının güncel imkân ve ihtiyaçlara göre değiştiği bilinen bir husustur. Ancak günümüzde söz konusu ilimlerin bu değişim ve yeniliği yakalama noktasında mütesahil davrandığı ve geride kaldığı şeklinde eleştiriler dile getirilmektedir.

 

Kanaatimizce ileri sürülen eleştiriler müzakere ve tartışmaya değerdir. İşte bu eleştirileri kelâmcı, hukukçu ve felsefecilerle tartışmak ve söz konusu ilimlerin öğretiminde içeriğin nasıl olması gerektiği konusunda fikir teatisinde bulunmak gayesiyle böyle bir toplantı yapılmıştır.

 

Toplantıda Kelâm ilmi ve İslâm hukuku ile ilgili çerçeve tebliğler sunulmuş, birinci gün Kelâm ilminin, ikinci gün ise İslâm hukukunun içerik sorunları tartışılmıştır.

 


İki gün süren bu toplantıda“Günümüzde Kelâm İlminin Müfredatı” ile “Fıkhın Geçmişte ve Günümüzde MüfredatSorunları” başlığı altında tebliğler sunulmuş ve çeşitli üniversitelerimizinİlahiyat Fakültelerinde görevli kırk hocamız tarafından müzakere edilmiş,toplantı metinleri “Kelâm İlmi ve İslâm Hukukunda İçerik Sorunları” adlıbu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.

▪ Günün Ayeti
Ey kavmim! Bugün, yeryüzüne hakim kimseler olarak hükümranlık sizindir. Ama Allah´ın azabı bize gelip çatarsa, kim bize yardım eder? Firavun: Ben size kendi görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi. Mü'min Suresi, 29
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa), üzerinde semer bulunan bir merkebe bindi, altında Fedek kadifesi vardı. Üsameyi de arkasına aldı. Beni'l-Haris İbnu'l-Hazrec'te oturan Sa'd İbnu Ubade (ra)'ye, Bedir Savaşı'ndan önce geçmiş olsun ziyaretine gitti. Beraberce giderken, aralarında Abdullah İbnu Ubey İbnu Selül'ün de bulunduğu bir cemaate rastladılar, oturuyorlardı. Abdullah İbnu Ubey o sırada henüz Müslüman olmamıştı. Cemaatte Müslümanlar, müşrikler, putperest olanlar, Yahudiler, Müslümanlar karışık vaziyette idi. Bu cemaatte Abdullah İbnu Ravaha (ra) da vardı. Onlara Resulullah'ın bindiği merkebin kaldırdığı toz isabet edince, Abdullah İbnu Ubey burnunu örtüsüyle sarıp: "Bizi toz içinde bırakma!" diye homurdandı. Resulullah (sa) cemaate selam verip durdu. Merkepten inip onları Allah'a davet etti, onlara Kur'an okudu. Abdullah İbnu Ubey, Aleyhissalatu vesselam'a: "Be adam! Bundan daha güzel birşey yok. Eğer söylediğin hak ise, bizim cemaatimizi rahatsız etme, evine dön! Kim sana gelirse ona anlat!" dedi. Bunun üzerine Abdullah İbnu Ravaha da: "Evet ey Allah'ın Resulü! Sen bizim toplantılarımıza gel! Zira biz bunu istiyoruz!" dedi. Bundan sonra Müslümanlar, müşrikler ve Yahudiler aralarında atıştılar. Nerdeyse birbirleriyle kapışacaklardı. Resulullah (sa) onları yatıştırmak için gayret sarfetti ve sustular. Resulullah da bineğine atlayarak yoluna devam etti ve Sa'd İbnu Ebi Vakkas'ın yanına gelip evine girdi. Aleyhissalatu vesselam ona: "Ey Sa'd! Ebu Hubab'ın ne dediğini işittin mi?" dedi. Ebu Hubab'la Abdullah İbnu Ubey'i kastediyordu. "Şöyle şöyle söyledi" buyurdu. Sa'd İbnu Ubade: "Ey Allah'ın Resulü! Onu affet, Sana Kitab'ı gönderen Zat-ı Zülcelal'e kasem olsun, Allah'ın sana indirdiği Hak geldiği zaman, bu beldenin ahalisi, ona taç giydirmeye, sarık sarmaya ittifak etmişlerdi. Allah Teala hazretleri sana verdiği bu hakikatla onun başa geçmesini engelleyince, bu onun boğazına takıldı. İşte, şahid olduğun densizliği ona yaptıran da budur!" dedi. (Bu açıklama üzerine) Resulullah onu bağışladı. Resulullah (sa) ve ashabı, müşrikleri ve Ehl-i Kitabı Allah'ın emrettiği üzere bağışlıyorlar, onların eza ve cefalarına sabrediyorlardı. Allah Teala hazretleri şöyle buyurmuştu: "Muhakkak siz, malınızda ve canınızda imtihan olunacaksınız ve sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve Allah'a ortak koşanlardan pek çok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvaya sarılırsanız, işte bu, uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir" (Al-i İmran 186). Rab Teala bir başka ayet-i kerimede de şöyle buyurmuştur: "Kitap ehlinden çoğu, imanınızdan sonra sizi tekrar inkara döndürmek isterler. Bu, kendilerine hak iyice belli olduktan sonra nefislerinde duydukları kıskançlık yüzündendir. Allah'ın emri gelinceye kadar onlara aldırış etmeyin ve onları kınamayın. Muhakkak ki, Allah her şeye hakkıyla kadirdir" (Bakara 109). Resulullah (sa), Allah'ın buradaki emrini afla te'vil ediyordu. Bu hal Allah'ın onlarla (savaşa) izin vermesine kadar devam etti. (İzin gelince) Aleyhissalatu vesselam Bedir Gazvesi'ni yaptı. (Bu savaşta) Allah Teala hazretleri Kureyş'in ileri gelenlerinin canlarını aldı. Aleyhissalatu vesselam ve ashabı zafer ve ganimet elde ederek ve Kureyş'in ileri gelenlerini de esir alarak döndüler. Abdullah İbnu Ubey İbni Selül ve beraberindeki putperest müşrikler: "Bu (islam) hadisesinin artık talihi döndü!" dediler. Resulullah (sa)'a islam üzere biat ettiler ve Müslüman oldular. Buhari, Cihad 127, Tefsir, Al-i İmran 15, Marda 15, Libas 98, Edeb 115, İsti'zan 20; Müslim, Cihad 116, (1798)
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri