Türkçe  |  English  |  العربية
26 Mayıs 2024 Pazar / 18 Zi'l-Ka'de 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

83-İSLAM DÜŞÜNCESİNİN KURUCU UNSURLARI:Usul-i Fıkıh, Kelam, Tasavvuf ve İslam Felsefesi

_113718292016_

Vakfımız,millî ve milletlerarası tartışmalı ilmî toplantılar yanında İslâmî İlimlerdeMetodoloji Problemi’nin araştırıldığı bir dizi Tartışmalı İlmîİhtisas Toplantıları da düzenlemektedir.

Vakfımız2003 yılında, “İslâmî İlimlerdeMetodoloji Prob­lemi” ana başlığı altında “Din Eğitimi, İslâm Felsefesi, Kelâm, İslâm Mezhepleri Târihi, Tefsir,Hadis, İslâm Hukuku, Tasavvuf ve İslâm Târihi” ilimlerindeki usûlmes’elelerini ve bu hususlardaki tartışmaları ele almış; günümüz ilimlerindekigelişmelere paralel olarak bu ilimlerde karşılaşılan metodoloji problemleriniçözme yönündeki teklifleri değerlendirmiştir. “İslâmî İlimlerde Metodoloji Prob­lemi” ana başlığı altında yapılanbu toplantılarda sunulan tebliğler, İslâmîİlimlerde Metodoloji/Usûl Mes’elesi-1-2 adıyla iki cilt hâlindeyayımlanmıştır.

Bu çalışma ile ilgili olarakakademisyenlerimizin teklîfleri doğrultusunda Vakfımız, her ilim dalınınmetodolojisindeki problemlerden birinin tartışılmasını kararlaştırmış ve bucümleden olmak üzere Hadis, İslâm Târihi ve İslâm Hukuku’nun müşterekproblemlerinden olan Metin Tenkidi; Yeni ve Çağdaş bir TebliğMetodolojisi Oluşturulması Mes’elesi konularını tartışmak üzere ikinci birmetodoloji toplantısı tertiplemiş, bu toplantı metinleri de İslâmî İlimlerde Metodoloji/UsûlMes’elesi-3 adıyla yayımlanmıştır.

Tartışmalı İlmî İhtisasToplantıları dizisinin bir devamı olarak “İnsan İradesi ve Kudret-i İlâhiyyeBağlamında Kader Mes’elesi”; “Târihte ve Günümüzde Kredi Usûlleri”ve “Tefsir Nasıl Bir İlimdir?” konulu üç toplantı daha tertiplenmiş, butoplantıya ait tebliğ ve müzâkere metinleri de bir araya getirilerek “İnsanİradesi ve Kudret-i İlâhiyye Bağlamında Kader Mes’elesi-III/1”, “Târihte ve Günümüzde KrediUsûlleri-III/2” ve “TefsirNasıl Bir İlimdir?- III/3”adıyla üç ayrı cilt hâlinde yayımlanmıştır.

Vakfımız “Akāid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri” konulu dördüncü ilmî ihtisastoplantısını 20-21 Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirmiş olup butoplantıda sunulan iki tebliğ çeşitli üniversitelerimizin İlahiyatFakültelerinde görev yapmakta olan Kelâm Anabilim Dalı Öğretim Üyeleritarafından müzâkere edilmiş, toplantı metinleri bir araya getirilerek Akāid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri adıyla neşredilmiştir.

Beşinci metodoloji Tartışmalıİlmî İhtisas Toplantısı 18–19 Ocak 2014 tarihlerinde Üsküdar BelediyesiSabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiş, Tefsir, Hadis, Kelâm veİslâm Hukuku İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkilerikonularında dört tebliğ sunulmuş ve çeşitli üniversitelerimizin İlahiyatFakültelerinde görevli hocalarımız tarafından müzakere edilmiş, toplantınıngenel bir değerlendirmesi yapılmış, toplantı metinleri “Temel İslâm İlimlerininOrtaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri” adlı bu eserde bir arayagetirilerek neşredilmiştir.

14–15 Kasım 2015 tarihlerinde “İslâmDüşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi”konularında Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Merkezi’ndealtıncı Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı gerçekleştirilmiş, bu toplantıda da dört tebliğ sunulmuş ve çeşitliüniversitelerimizin İlahiyat Fakültelerinde görevli kırk dört hocalarımıztarafından müzakere edilmiş, toplantının genel bir değerlendirmesi yapılmış,toplantı metinleri “İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-i Fıkıh,Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi” adlı bu eserde bir araya getirmiştir.

▪ Günün Ayeti
And say not of those who are killed in the Way of Allah, 'They are dead.' Nay, they are living, but you perceive (it) not. Surah: Al-Baqara, Verse #: 154
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle said, 'Angels come to you in succession by night and day and all of them get together at the time of the Fajr and 'Asr prayers. Those who have passed the night with you (or stayed with you) ascend (to the Heaven) and Allah asks them, though He knows everything about you, well, 'In what state did you leave my slaves?' The angels reply: 'When we left them they were praying and when we reached them, they were praying.' Sahih Bukhari, Volume #: 1, Book: Times of the Prayers, Hadith #: 530
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri