Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

88- AFRİKA'DA İSLAMİYET: ÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

İstanbul Medeniyet Üniversitesive İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbulEresin Topkapı Hotel'de “Afrika’da İslâmiyet: –Dünü, Bugünü, Yarını–”konulu milletlerarası ilmî bir toplantı tertiplemiş ve toplantıya yurtdışı veyurtiçinden 43 ilim adamı iştirak etmiştir.

Bu toplantıda, “Müslümanların İlkAsrında İslâm’ın Kuzey Afrika’da Yayılışı;         Fetih’tenOsmanlıların Gelişine Kadar; Cezayir’de İslâmiyet’in Tarihî ve Medenî Seyri; Mağrib-iAksa’da İslâm: Sabiteler ve Değişkenlikler; Başlangıçtan Günümüze Afrika’daKurulmuş Müslüman Hanedanlıklar; Nijer’de İslâm’ın Yayılışı ve GeçmiştenGünümüze Nijer Devleti’nin Türkiye ile İlişkileri; Kânim Sultanlığında İslâm’ınYayılma Yolları ve Osmanlı Devleti ile Münasebetleri; Büyük Sahra’da İslamlaşmaSüreci: Tevârik Kabileleri; Sahraaltı Afrika’nın En Köklü Hanedanı: Kânim-BornuSultanlığı ve Osmanlı ile Münasebetleri; Burkina Faso’da İslamlaşma Tarihi:Sömürgecilik Öncesinden Günümüze; Mali’de İslâm; Sokoto Halifeliği ve GeçmiştenGünümüze Nijerya’da İslâmiyet; Murâbıtlar’dan Filâlîler’e Batı Afrika’daİslâmiyet’in Yayılmasında Fas’ın Rolüet; Batı Afrika’da İslâmiyet: Etki veEtkileşim; Fildişi Sahili’nde Siyasi Çoğulculuk Çağında İslamiyet: DinîAtılganlıktan Arap-İslâm Dünyasına Açılışa; Sierra Leone’de İslâm; ModernSenegal’de İktisadî ve Sosyo-Kültürel Yönleriyle İslâmiyet; Mısır-Osmanlı/Türkiyeİlişkilerinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği; Osmanlı Himayesi ile FransızSömürgeciliğine Meydan Okumaları Arasında Cezayir’de İslâmiyet; AfrikaMüslümanlığına Osmanlı Mısırı’nın Katkısı; Müslüman Tunus: İslâmî İlimlerinMembaı Olmaktan Dinî Kaynakları Kurutan Siyasete; Çad-Türkiye İlişkileri; OrtaAfrika’ya İslâm’ın Girişi, Osmanlı’nın Bölgedeki Fetihleri ve Bu DurumdanKültürel İstifadenin Keyfiyeti; Sierra Leone’de İslamlaşmaya Çözümler: Davet veGayret; Batı Afrika’da İslâmiyet’in Dönüşümü: Tasavvufi İslam’dan Boko Haram’a;Güney Afrika’da İslâm’a Davet Tecrübesi (1910-2010): İslâmî Hareket ve DinîDönüşüm; Doğu Afrika Sahili Boyunca Osmanlı’nın Varlığının İhyası?: Tecrübelerve Beklentiler; İslâmiyet’in Habeşistan’da Yayılışı; İslâmiyet ve Kamerun’daMüslüman Olmak: Mevcut Durum ve Geleceğe Bakış; Sudan-Osmanlı İlişkilerininTarihi ve Günümüzdeki Kültürel Tezahürleri; Libya’da 17 Şubat Devrimi SonrasıYaşanan Gelişmeler ve İslâmî Hayata Etkisi; Geçmişi ve Bugünü ArasındaNijerya’da İslâm; Senûsiyye Akâidinin Tahlili Somali’ye İslâm’ın Girişi veOsmanlı ile Münasebetleri; Delâilü’l-Hayrât’ın Türkiye ve Türkçe’deki Serüveni:Yazma Nüshalar Üzerinden Bir Tahlil Denemesi; Sudan’da Osmanlı Eserleri veKültürel Miras”ı başlıklı tebliğler sunularak müzâkere edilmiş olup toplantımetinleri bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri