Türkçe  |  English  |  العربية
11 Temmuz 2020 Cumartesi / 20 Zi'l-Ka'de 1441
Vakıf Çalışanları
VAKIF ÇALIŞANLARI, YAPTIĞI İŞLER ve ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

1. Dr. İSMAİL KURT,               YAYIN HİZMETLERİ

1949yılında Kastamonu İli, Azdavay İlçesi’ne bağlı Yeşilköy’de doğdu. İlkokuluköyünde okudu. Ortaöğretimini Ankara İmam-Hatip Okulu’nda tamamladı(1971).İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’ndenmezun olduktan sonra(1977), çeşitli ortaöğretim kurumlarında ücretliöğretmenlik yaptı. Askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamladı(1981).

İstanbulÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı İktisat Fakültesi Türk İktisatTarihi Anabilim Dalı’nda, “İstanbul kadılığı, 106 numaralı Ferman Sicili Tavsifve Tahlili” teziyle yüksek lisans yaptıktan sonra(1988) aynı bölümde doktoraçalışmalarına başladı ve “Nazariyatta ve Tatbikatta Para Vakıfları” konuluteziyle doktora unvanını kazandı(1995).

06 Ocak 1971 – 15 Mart 1998 tarihleri arasında T.C.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez(Derleme ve Yayın Md.) ve taşra(Eminönü,Fatih ve İstanbul Müftülüğü) kurumlarında 27 yıl 5 ay yaptığı genel idarehizmetleri kadrosunda memur ve uzman olarak çalıştı. 16 Mart 1998 tarihindekendi isteği ile emekli oldu. Görevi sırasında;

a) İstanbul Müftülüğü Ser'î Siciller ArşiviMemurluğu, Ser'î Siciller ArşiviUzmanhğı sırasında Müftülük kütüphanesine intikal eden 456 yazma eser ve diğermatbu 3.960 kitabın, 1820 yılından itibaren tutulan 4.300 kayıt defterlerinin,700 klasör gelen evrakın, 60.000 civarında giden evrak ile 8.000’e yakın şahısdosyasının, Şer‘î Siciller Arşivi’nde bulunan 9.872 adet mahkeme sicilinin, onbine yakın menkul ve gayr-i menkul vakıf kayıtlarının tasnif, katalog, mikrofilmçalışmalarını yürüttü. Türk Cumhuriyetlerindeki insanların bilgilendirilmesiprojesini yürüttü ve bu maksatla Azerice, Kazakça ve Uygurca hazırlanan kitaplarınbu dillere çevirtilmesi, dizgi, tashih, baskı, cilt ve tevzi hizmetlerinibaşarı ile tamamladı.

b)Türk Cumhuriyetlerindeki insanların dinî yönden bilgilendirilmesi projesiniyürüttü ve bu maksatla Azerice, Kazakça ve Uygurca ilmihallerin tercüme, dizgi,tashih, baskı, cilt ve tevzi hizmetlerini ifa etti.

c)İstanbul Müftüleri Albümü’nün yazı, resim, dizgi, baskı takibi ve tevziişlemlerini yaptı.

d)Çeşitli yayınevlerince yayınlanan bazı kitapları yayına hazırladı veyatashihlerini yaptı.

e)İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 126 dairenin yapımını gerçekleştiren bir yapıkooperatifinde üç dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

f)Yeşilköylüler Yardımlaşma Derneği’nde iki yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı, sekizyıl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca İstanbul Fatih İlçesi, Yavuz SelimMh., Kangal Sk. No. 21 adresindeki Altıpoğaça Camii’nin yeniden ihyasınısağlayan Altıpoğaça Camii İhya, Koruma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği YönetimKurulu Üyeliği yaptı. Hâlen her iki dernek üyeliği devam etmektedir.

g)1982 yılından itibaren İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nca tertiplenen bütünmillî ve milletler arası tartışmalı ilmî toplantı, kurs ve seminertoplantılarına aktif görev yaptı: Toplantı sırasında resim çekme ve kamerakaydı, toplantı sonrası ise toplantıya katılan ilim adamlarının konuşmalarınıCD veya kasetlerden deşifre etme, bildirileri/tebliğleri toplantı metinlerihalinde derleme, dizgi, düzeltme, sayfa düzeni, indeks, iç ve dış kapakhazırlama dâhil, 17 adet araştırma-inceleme dizisi eserle birlikte 86 ilmî eserinkitap olarak yayınlanmasını sağladı. Hâlen aynı görevde devam etmektedir.

 

ÜzerindeÇalıştığı Konular

►II Mahmut Dönemi Fermanlarının Değerlendirilmesi,

►İlk Dönemden Günümüze Kadar Para Vakıflarının Teorik ve Uygulama AçısındanDeğerlendirilmesi,

►Cumhuriyet Dönemine Kadar Özel Kişilerin Kurdukları Para ve Taşınmaz MalVakıflarının Mahkeme Kayıtlarından Tesbiti(Katalog Çalışması),

►İstanbul Müftülüğü’ne intikal eden 3.960 ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı'na(İSAV)bağışlanan 7.128 olmak üzere toplam 11.088 kitabın defter vebilgisayar kayıtlarının bizzat yapılması, mevcut kitapların kataloglarınınhazırlanması ve bu kütüphanelerin tanzim ve tefrişi(Kütüphane HizmetleriÇalışması).

►Eminönü ve Fatih Müftülüklerindeki çalışmalarında resmî evrakın kayıt vekabulü, cevaplandırılması, ekleriyle birlikte dosyalanması, arşivlenmesi(BüroHizmetleri Çalışması).

 

YayınlanmışKitapları

Para Vakıfları Nazariyat ve Tatbikat, İstanbul 1996, 304 sayfa; ilaveliikinci baskı: İstanbul 2016, 384 sayfa

Bab-ı Meşihat Şeyhü’l-İslâmlık Arşivi Defter Kataloğu; İsmail Kurt,Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, İSAM Yayınları; İstanbul, 2006, 16 x 24 cm., 294sayfa.

İstanbul Şer‘îyye Sicilleri Vakfiyeler Kataloğu; İsmail Kurt, BilginAydın, İlhami Yurdakul, Ayhan Işık, Esra Kurt, İSAM Yayınları: 169; İstanbul,2016, 27 x 19 cm., 712 sayfa.

 

YayınlanmışMakaleleri

►“İstanbul Para Vakıfları” (1996), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. 101, (ss.65-96).

►“Kadınlarla İlgili Fermanlar” (1996), Sosyal Hayatta Kadın içinde (ss.339-346). İstanbul, Ensar Neşriyat.

►“Üsküdar ve Çevresi Tarihinin Kaynakları” (1996), Türk Dünyası AraştırmalarıDergisi, sayı: 101, (ss. 205-216).

►“Vakıf Müessesesi” (1997), XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler içinde(ss. 501-535). İstanbul,  Ensar Neşriyat.

►“953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’ne Göre Para Vakıfları”(1998), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sayı: 112, (ss. 153-180).

►“Şer‘î Siciller ve Meşihat Arşivi” (2003), Diyanet Aylık Dergi, Mart 2003,sayı: 147, (ss.42-45),

►“Para Vakıfları ve Ekonomik Hayat”. (2007 ) Sivil Toplum Dergisi, İstanbul,sayı: 19, (ss. 123-136).

►“Para Vakıfları ve Davut Paşa Mahkemesi’nde Kayıtlı Para Vakfiyeleri” (2010),Prof. Dr. Sacit Adalı’ya 65. Yaş Aramağanı içinde, İstanbul,  Filiz Kitabevi, (ss. 179-214).

►“Kredi Kaynağı Olarak Para Vakıfları”, (İstanbul 2011) (Aralık 2011) İslâmHukuku Açısından Tarihten Günümüze Kredi ve Finans Yöntemleri adlı eser içinde)(ss. 315-339)

► “Şer‘iyye Sicilleri ve Bâb-ı Meşihat(Şeyhü’l-İslâmlık ) (İstanbul 2012) Kayıtları Işığında Osmanlı’da Nikâh Uygulamaları”, Dinlerde Nikâh adlıeser içinde) (ss. 179-214)

 

YayınaHazır Makaleleri

►Para Vakıfları ve Muhasebe Kayıtları(Cash Waqfs in the Ottomans asPhilanthropic Foundations And Their Accounting Practices), Ağustos 2007’deKanada’da kısmen sunulan tebliğ metni, 8 sayfa

►“Vakıfların Muhasebe Usulü(اصول المحاسبة للاوقاف)”,  Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar GenelMüdürlüğü, Kuveyt Vakıflar Genel Sekreterliği ile İslam Kalkınma Bankası’nın13-15 Mayıs 2011 tarihlerinde, İstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirdiği “V.Vakıfların Fıkhî Sorunları Sempozyumu/Waqf Jurisprudentional Issues Forum/ استكتاب بحث لمنتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس”konulu uluslararası toplantıda sunulan tebliğ metni(Türkçe, Arapça), 30 sayfa.

►“Para Vakıflarının Muhasebesi”, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi,  Emanetü’l-Ammeti’l-Evkaf ve IRTI’nın 15-16Mart 2014 tarihlerinde, İstanbul Eresin Topkapı Hotel’de gerçekleştirdiği “Osmanlıve Modern Türkiye Tecrübesinde Para Vakıfları” konulu uluslararası toplantıdasunulan tebliğ metni.

 

YabancıDil

İngilizce,Almanca, Arapça, Farsça ve Osmanlıca: Okuma, yazma ve sözlük yardımı iletercüme orta derece
2. SEYİT ALİ TÜZ,           YAZIŞMALAR
          

23.09.1949yılında Konya-Beyşehir Doğanbey Mahallesinde dünyaya geldi. İlk ve Ortatahsilini Doğanbey’de tamamladı. Kendi memleketinde Kur’an, Arapça, Hadis, Tefsirve Fıkıh dersleri okudu. Sonra okul dışından fark derslerini vererek Konyaİmam-Hatip Lisesi’ne başladı. Lise tahsilinden sonra Konya Yüksek İslâm Ensti­tüsü’nübitirerek öğretmenliğe başladı. Devlet hesabına okuduğu için mecburi hizmetinitamamlamak için değişik vilayetlerde öğretmenlik görevini tamamladı.

Evli,iki çocuk babası ve beş torun dedesidir.

 

Sırasıylaöğretmenlik yaptığı yerler:

·      Edirne-UzunköprüOrtaokul ve Lisesinde Din dersi öğretmenliği (1975-1977)

·      İstanbul-Hasdalyedek subay olarak askerlik (1977-1979)

·      Yozgatİmam Hatip Lisesi Öğretmenliği ve idareciliği (1979-1980)

·      İstanbul-Gaziosmanpaşaİmam-Hatip Lisesi Öğretmenliği (1980-1987)

·      İstanbul-Fatihİmam-Hatip Lisesi Öğretmenliği (1987-2014)

·      İslamiİlimler Araştırma Vakfı (1993- ………)

 

Sosyal Faaliyetleri:

·      Edirne-Uzunköprü’de bulunduğu yıllarda ilk İmam-Hatip Lisesi açma faaliyetlerineöncülük etti.

·      Askerlikmüddeti içinde İstanbul/Hasdal 125. Piyade Alayı içinde bir cami yaptırdı.

·      Yozgat’dabulunduğu süre içinde YİMPAŞ Holdingin ilk basamağı olan tüketim kooperatifi­ninkurucularından oldu.

·      1993yılında Milli Eğitim kanalıyla gittiği Azerbaycan’ın Mingeçevir şehrinde İmam-HatipLisesi aç­tı. Okulda öğretmenliği yanında bulunduğu şehirde sivillere yönelikKur’an çalışmaları yaptı. Cuma ve bayram namazlarını kıldırdı ve radyokonuşmaları yaptı.

·      İstanbul’dakendi hemşehrilerine yönelik faaliyet gösteren Doğanbeyliler Kültür, Eği­tim veYardımlaşma Derneği’nin kurucularından oldu. Halen derneğin başkanlığınıyürütmekte ve Hadis sohbetleri yapmaktadır.

 

İlmî Faaliyetleri:

·      1993yılından buyana İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nda Vakıf adına Medine İslâmÜniversitesi ile birlikte beş dönem İmam-Hatip Lisesi Öğretmenlerine yönelikArapça ihtisas kurslarını organize etti. Türkiye’nin değişik vilayetlerindençağrılan öğ­retmenler bir ay süreyle bu kurslardan istifade etmiştir.

·      İslamiİlimler Araştırma Vakfı’nın düzenlediği İhtisas, Millî ve MilletlerarasıTartışmalı İlmî Toplantılarınsekreterliği ve Vakıf yayın hazırlık çalışmalarının yürütülmesi

 

Yayın Faaliyetleri:

·      İmamNevevî’nin “Kırk Hadis Şerhi’ ni sadeleştirdi. Bu eser Hisar yayınevitarafından basılmıştır.

·      KonyalıMehmet Vehbi’nin dört cilt “Tam Metin Sahih-i Buharî” nin yeniden gözdengeçirdi ve tashihini yaptı. Bu eser dört cilt halinde Üçdal Neşriyat tarafındanbasılmıştır.

·      Özellikleöğrencilere ve halka yönelik dersler halinde “İman ve İbadet BilgisiDersleri” ismiyle bir kitap hazırladı. Bu eser Dernek tarafından basılarakücretsiz dağıtılmaktadır.

·      BirMüslümana günlük hayatında lazım olacak fıkhî bilgileri ihtiva eden “MüslümanınHayatında Helal ve Haramlar” ismiyle bir kitap hazırladı. İlerikitarihlerde basılacaktır.

·      İmamHatip Liselerinde Fıkıh dersini sevdirmek, ilm-i hal bilgilerini artırmak vemesleğe hazırlamak amacıyla yapılan yarışmalarda  el kitabı olması için “İman-İbadet BilgiNotları” adıyla bir kitap hazırladı. İleriki tarihlerde basılacaktır.3. İBRAHİM YILMAZ,         HİZMETLİ


Erzurum İli, Tortum İlçesi, Pehlivanlı Köyünde doğdu(17.01.1953) Baba adı Mehmet, Anne adı Fatma.

1971'de Kırıkkale'de elektrik işinde çalıştıktan sonra 1973-74 yıllarında Trabzon-Sürmene Merkez Jandarama Karakolu'nda askerlik görevini tamamladı. Askerlik görevinden sonra İstanbul'da Bomante Telefonken televizyon firmasında 1985 yılına kadar çalıştı. Fabrikanın kapanması sebebiyle işten ayrıldı.

1986'da İslami İlimler Araştırma Vakfı'nda hizmetli olarak çalışmaya başladı. Halen bu görevi devam ettirmektedir.
▪ Günün Ayeti
Ey kavmim! Bugün, yeryüzüne hakim kimseler olarak hükümranlık sizindir. Ama Allah´ın azabı bize gelip çatarsa, kim bize yardım eder? Firavun: Ben size kendi görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi. Mü'min Suresi, 29
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa), üzerinde semer bulunan bir merkebe bindi, altında Fedek kadifesi vardı. Üsameyi de arkasına aldı. Beni'l-Haris İbnu'l-Hazrec'te oturan Sa'd İbnu Ubade (ra)'ye, Bedir Savaşı'ndan önce geçmiş olsun ziyaretine gitti. Beraberce giderken, aralarında Abdullah İbnu Ubey İbnu Selül'ün de bulunduğu bir cemaate rastladılar, oturuyorlardı. Abdullah İbnu Ubey o sırada henüz Müslüman olmamıştı. Cemaatte Müslümanlar, müşrikler, putperest olanlar, Yahudiler, Müslümanlar karışık vaziyette idi. Bu cemaatte Abdullah İbnu Ravaha (ra) da vardı. Onlara Resulullah'ın bindiği merkebin kaldırdığı toz isabet edince, Abdullah İbnu Ubey burnunu örtüsüyle sarıp: "Bizi toz içinde bırakma!" diye homurdandı. Resulullah (sa) cemaate selam verip durdu. Merkepten inip onları Allah'a davet etti, onlara Kur'an okudu. Abdullah İbnu Ubey, Aleyhissalatu vesselam'a: "Be adam! Bundan daha güzel birşey yok. Eğer söylediğin hak ise, bizim cemaatimizi rahatsız etme, evine dön! Kim sana gelirse ona anlat!" dedi. Bunun üzerine Abdullah İbnu Ravaha da: "Evet ey Allah'ın Resulü! Sen bizim toplantılarımıza gel! Zira biz bunu istiyoruz!" dedi. Bundan sonra Müslümanlar, müşrikler ve Yahudiler aralarında atıştılar. Nerdeyse birbirleriyle kapışacaklardı. Resulullah (sa) onları yatıştırmak için gayret sarfetti ve sustular. Resulullah da bineğine atlayarak yoluna devam etti ve Sa'd İbnu Ebi Vakkas'ın yanına gelip evine girdi. Aleyhissalatu vesselam ona: "Ey Sa'd! Ebu Hubab'ın ne dediğini işittin mi?" dedi. Ebu Hubab'la Abdullah İbnu Ubey'i kastediyordu. "Şöyle şöyle söyledi" buyurdu. Sa'd İbnu Ubade: "Ey Allah'ın Resulü! Onu affet, Sana Kitab'ı gönderen Zat-ı Zülcelal'e kasem olsun, Allah'ın sana indirdiği Hak geldiği zaman, bu beldenin ahalisi, ona taç giydirmeye, sarık sarmaya ittifak etmişlerdi. Allah Teala hazretleri sana verdiği bu hakikatla onun başa geçmesini engelleyince, bu onun boğazına takıldı. İşte, şahid olduğun densizliği ona yaptıran da budur!" dedi. (Bu açıklama üzerine) Resulullah onu bağışladı. Resulullah (sa) ve ashabı, müşrikleri ve Ehl-i Kitabı Allah'ın emrettiği üzere bağışlıyorlar, onların eza ve cefalarına sabrediyorlardı. Allah Teala hazretleri şöyle buyurmuştu: "Muhakkak siz, malınızda ve canınızda imtihan olunacaksınız ve sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve Allah'a ortak koşanlardan pek çok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvaya sarılırsanız, işte bu, uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir" (Al-i İmran 186). Rab Teala bir başka ayet-i kerimede de şöyle buyurmuştur: "Kitap ehlinden çoğu, imanınızdan sonra sizi tekrar inkara döndürmek isterler. Bu, kendilerine hak iyice belli olduktan sonra nefislerinde duydukları kıskançlık yüzündendir. Allah'ın emri gelinceye kadar onlara aldırış etmeyin ve onları kınamayın. Muhakkak ki, Allah her şeye hakkıyla kadirdir" (Bakara 109). Resulullah (sa), Allah'ın buradaki emrini afla te'vil ediyordu. Bu hal Allah'ın onlarla (savaşa) izin vermesine kadar devam etti. (İzin gelince) Aleyhissalatu vesselam Bedir Gazvesi'ni yaptı. (Bu savaşta) Allah Teala hazretleri Kureyş'in ileri gelenlerinin canlarını aldı. Aleyhissalatu vesselam ve ashabı zafer ve ganimet elde ederek ve Kureyş'in ileri gelenlerini de esir alarak döndüler. Abdullah İbnu Ubey İbni Selül ve beraberindeki putperest müşrikler: "Bu (islam) hadisesinin artık talihi döndü!" dediler. Resulullah (sa)'a islam üzere biat ettiler ve Müslüman oldular. Buhari, Cihad 127, Tefsir, Al-i İmran 15, Marda 15, Libas 98, Edeb 115, İsti'zan 20; Müslim, Cihad 116, (1798)
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri