Türkçe  |  English  |  العربية
23 Haziran 2021 Çarşamba / 14 Zi'l-Ka'de 1442
Vakıf Kurucular Kurulu

 

VAKIF KURUCULAR HEYETİ

Kurucular heyeti, vakfa mal tahsis etmiş, Vakıf Senedi’nin altında imzası bulunan kimselerden teşekkül eder.

Madde: 6 - Kurucular heyeti vakfa mal tahsis etmiş iş bu vakıf senedinin altında imzası bulunan kimselerden teşekkül eder. Kurucu heyeti azası vakfa verdiği varlığı, vakıf kurulup tescil edildikten sonra hiç bir suretle rücu edip geri alamaz. Kurucular heyeti 2/3 ekseriyetle, vakfa mal bağışlayan ve vakfın gayesine hizmeti düşünülen kimseleri kurucu olarak kabul edebilir.

 VAKIF KURUCULAR HEYETİNİN GÖREV ve YETKİLERİ:

Madde: 7 - Kurucular Heyeti:

a) Yılda bir defa Ocak ayında toplanır.

b) Kurucuların 1/3 ekseriyetinin talebi ile fevkalâde toplantı yapabilir.

c) Mütevelli heyetinin yedi azasını seçer.

ç) Müzakerelerde her toplantıya mahsus olmak üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip seçer.

d) Mütevelli heyetinin çalışma ve salâhiyetlerini tesbit eden nizamnameleri tanzim ve icabında tadil veya tecdid eder.

e) Vakfın bütçesini kabul ve tasdik eder.

f) Kat'i hesapları ve bilânçoları tetkik ve kabul eder; ve alâkalıların ibrası ve mesuliyetleri hakkında karar verir.

g) Mütevelli heyetinin yapacağı tayinleri tasdik eder.

h) Vakfın çalışma ve gelişme programlarını ve bunlar hakkında vaki olacak teklifleri tetkik edip kabul veya reddeder.

ı) Mütevelli heyeti azalarına karşılığı ödenecek meblâğı tesbit eder.

i) Mütevelli heyeti ile murakabe heyetinin raporlarını müzakere ve kabul eder. Bu heyetlerin görev müddetleri bitince bunları yeniden toplar.

j) Vakıf senedinde belirtilen istisnalar dışında üye tam sayısının mutlak ekseriyeti ile toplanır ve toplantıya katılanların mutlak ekseriyeti ile karar verir.

KURUCULAR Ve Vefat Tarihleri

-İsim sırasına göre-        

1.            A. Muammer Topbaş       18.07.1994

2.            Abdullah Mahir İz            09.07.1974

3.            Abdülaziz Bayındır         

4.            Abdülkadir Çavuşoğlu     09.07.1974

5.            Abidin Topbaş  

6.            Ahmet Kavas    

7.            Ahmet Sinan Yalçın        

8.            Ahmet Topbaş 

9.            Ahmet Yıldız     

10.          Ali Eymen Topbaş            10.07.1991

11.          Ali Özek              

12.          Ali Rıza Güven                  28.06.2006

13.          Ali Rıza Temel   

14.          Ali Sünnetçioğlu              

15.          Asaf Ataseven                    08.09.2008

16.          Asım Ülker                         06.07.2001

17.          Avni İman                           06.05.2019

18.          Bedreddin Çetiner         

19.          Bekir Sadak                         05.07.1993

20.          Bilal Başar          

21.          Cemalettin Yavaşça             02.03.2010

22.          Cengiz Kallek    

23.          Ekmeleddin İhsanoğlu 

24.          Emin Saraç         

25.          Esat Kirazoğlu   

26.          Feyzullah Kıyıklık            

27.          H. Hilmi Kurtulmuş          16.10.2020

28.          Halis Ayhan       

29.          Hamdi İshakoğlu             

30.          Hasan Tahsin Uğur            21.10.2009

31.          İ. Niyazi Kurtulmuş           00.04.1986

32.          İbrahim Bodur                    23.05.2016

33.          İsmail Bacacı     

34.          İsmail Başar       

35.          İsmail Kurt         

36.          Kadir Topbaş    

37.          Korkut Özal                        02.11.2016

38.          Lütfi Doğan       

39.          M. Avni Kiğılı     

40.          M. Fatih Ataseven         

41.          M. İhsan Babalı                 29.06.2000

42.          Mahmut Bayram                00.02.1997

43.          Mahmut Kaya  

44.          Mehdi Sungur  

45.          Mehmet Güler                   13.07.1982

46.          Mehmet Sami Kirazoğlu              

47.          Mehmet Uzun                    26.11.1999

48.          Mehmet Üretmen        

49.          Mevlut Karaca 

50.          Murat Ülker      

51.          Murat Yalçıntaş

52.          Mustafa Dedeoğlu        

53.          Mustafa Doğanbey          00.00.1977

54.          Mustafa Kalaycıoğlu      

55.          Mustafa Köseoğlu         

56.          Mustafa Latif Topbaş    

57.          Mustafa Oral                     08.04.2009

58.          Mustafa Özmen                 26.07.2010

59.          Mustafa Runyun            

60.          Muzaffer Somay            

61.          Müfit Uğur        

62.          Nazım Cumhur

63.          Necati Runyun 

64.          Nevzat Yalçıntaş             

65.          Numan Kurtulmuş         

66.          Nureddin Doğanbey     

67.          Osman Okyay  

68.          Osman Öztürk                    02.12.2014

69.          Osman Topbaş

70.          Ömer Derin       

71.          Ömer Kirazoğlu               

72.          Ömer Lütfi Çulha              22.04.2018

73.          Raşit Küçük       

74.          Sabahattin Topbaş         

75.          Sabahattin Zaim                 09.12.2007

76.          Sabri Özpala                       04.09.2020

77.          Sabri Ülker                         12.06.2012

78.          Salih Tuğ             

79.          Sami Erdem      

80.          Selçuk Berksan

81.          Selçuk Özçelik                   16.01.2015

82.          Selim Zaim         

83.          Seyit Ali Tüz      

84.          Süleyman Yalçın                 18.12.2016

85.          Şentürk Mutçalıoğlu     

86.          Tarık Sadak        

87.          Tayfun Ergin     

88.          Turgay Akbulut

89.                YurdakulDağoğlu

▪ Günün Ayeti
Dağlar yürüdükçe yürür. Tûr Suresi, 1
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Üzümü kerm diye isimlendirmeyin. "Vay şu dehrin mahrumiyet hüsranına!" diye kahırlı söz söylemeyin. Zira Allah'ın kendisi dehrdir." Buhari, Edeb 101; Müslim, Elfaz 516, (2246, 2247); Ebu Davud, Edeb 81, (4974); Muvatta, Kelam 3, (2, 984)
▪ Duyurular
▪ Namaz vakitleri