Türkçe  |  English  |  العربية
26 Kasım 2020 Perşembe / 10 Rebiü'l-Ahir 1442
Vakıf Kurucular Kurulu

 

VAKIF KURUCULAR HEYETİ

Kurucular heyeti, vakfa mal tahsis etmiş, Vakıf Senedi’nin altında imzası bulunan kimselerden teşekkül eder.

Madde: 6 - Kurucular heyeti vakfa mal tahsis etmiş iş bu vakıf senedinin altında imzası bulunan kimselerden teşekkül eder. Kurucu heyeti azası vakfa verdiği varlığı, vakıf kurulup tescil edildikten sonra hiç bir suretle rücu edip geri alamaz. Kurucular heyeti 2/3 ekseriyetle, vakfa mal bağışlayan ve vakfın gayesine hizmeti düşünülen kimseleri kurucu olarak kabul edebilir.

 VAKIF KURUCULAR HEYETİNİN GÖREV ve YETKİLERİ:

Madde: 7 - Kurucular Heyeti:

a) Yılda bir defa Ocak ayında toplanır.

b) Kurucuların 1/3 ekseriyetinin talebi ile fevkalâde toplantı yapabilir.

c) Mütevelli heyetinin yedi azasını seçer.

ç) Müzakerelerde her toplantıya mahsus olmak üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip seçer.

d) Mütevelli heyetinin çalışma ve salâhiyetlerini tesbit eden nizamnameleri tanzim ve icabında tadil veya tecdid eder.

e) Vakfın bütçesini kabul ve tasdik eder.

f) Kat'i hesapları ve bilânçoları tetkik ve kabul eder; ve alâkalıların ibrası ve mesuliyetleri hakkında karar verir.

g) Mütevelli heyetinin yapacağı tayinleri tasdik eder.

h) Vakfın çalışma ve gelişme programlarını ve bunlar hakkında vaki olacak teklifleri tetkik edip kabul veya reddeder.

ı) Mütevelli heyeti azalarına karşılığı ödenecek meblâğı tesbit eder.

i) Mütevelli heyeti ile murakabe heyetinin raporlarını müzakere ve kabul eder. Bu heyetlerin görev müddetleri bitince bunları yeniden toplar.

j) Vakıf senedinde belirtilen istisnalar dışında üye tam sayısının mutlak ekseriyeti ile toplanır ve toplantıya katılanların mutlak ekseriyeti ile karar verir.

  VAKFIN SON KURUCULAR LİSTESİDİ

SEÇİLEN HALEFLERİ   İLK KURUCULARIMIZ              

ABDÜLAZİZ BAYINDIR

Muzaffer Somay

ABİDİN TOPBAŞ

 

AHMET KAVAS

Ali Rıza Güven

AHMET SİNAN YALÇIN

Süleyman Yalçın

AHMET TOPBAŞ

A. Muammer Topbaş

AHMET YILDIZ

Abdülkadir Çavuşoğlu

ALİ ÖZEK

 

ALİ RIZA TEMEL

Mustafa Özmen

Tayfun Ergin

AVNİ İMAN(vefat etti)

 

BEDREDDİN ÇETİNER

Mustafa Dedeoğlu

BİLAL BAŞAR

İsmail Başar

CENGİZ KALLEK

1. Abdullah Mahir İz

2. Sami Erdem

EKMELEDDİN İHSANOĞLU

Mahmut Bayram

EMİN SARAÇ

 

FEYZULLAH KIYIKLIK      

Osman Öztürk

H. HİLMİ KURTULMUŞ(vefat etti)

 

HALİS AYHAN

Ömer Derin

HAMZA AKBULUT

Selçuk Özçelik

İSMAİL BACACI

1.    Asaf Ataseven

2.    M. Fatih Ataseven

İSMAİL KURT

Mehmet Uzun

KADİR TOPBAŞ     

Ömer Kirazoğlu

Esat Kirazoğlu

LÜTFİ DOĞAN

 

MAHMUT KAYA

M. İhsan Babalı

MEHDİ SUNGUR(vefat etti)

Ömer Lütfi Çulha

MEHMET SAMİ KİRAZOĞLU

Korkut Özal

MEHMET AVNİ KİĞILI

1. Ali Eymen Topbaş

2. Hamdi İshakoğlu

MEVLUT KARACA

Sabahattin Topbaş

MURAT ÜLKER

Sabri Ülker

MURAT YALÇINTAŞ

Mehmet Üretmen

Nevzat Yalçıntaş

MUSTAFA KALAYCIOĞLU(vefat etti)

Ali Sünnetçioğlu

MUSTAFA TOPBAŞ

 

MÜFİT UĞUR

Hasan Tahsin Uğur

NAZIM CUMHUR

Mustafa Oral

NECATİ RUNYUN

Mustafa Runyun

NUMAN KURTULMUŞ

İ. Niyazi Kurtulmuş

NUREDDİN DOĞANBEY(vefat etti)

Mustafa Doğanbey

OSMAN OKYAY

İbrahim Bodur

OSMAN TOPBAŞ

 

RAŞİT KÜÇÜK

Mustafa Köseoğlu

SABRİ ÖZPALA(vefat etti)

 

SALİH TUĞ

 

SELÇUK BERKSAN

Asım Ülker

SELİM ZAİM

Sabahattin Zaim

SEYİT ALİ TÜZ

Mehmet Güler

ŞENTÜRK MUTÇALIOĞLU

 

TARIK SADAK

Bekir Sadak

TURGAY AKBULUT

Cemalettin Yavaşça

YURDAKUL DAĞOĞLU

 

▪ Günün Ayeti
Size âyetlerim okunurdu da, siz onları yalanlardınız değil mi? Müminûn Suresi, 105
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Abdurrahman İbnu Avf (ra) Medine'ye gelince Resulullah (sav) onu Sa'd İbnu Rebi el-Ensari ile kardeşledi. el-Ensari (zengin birisiydi ve) iki hanımı vardı. Abdurrahman'a malını ve ehlini yan yana paylaşmayı teklif etti. Abdurrahman: "Allah malını ve ehlini sana mübarek kılsın. Bana pazarı göster kafi" dedi. Pazara geldiler. O gün keş ve yağ alıp satmaktan bir miktar kazanç elde etti. Bir müddet sonra, Resulullah (sav), onunla karşılaşınca, üzerinde sürünme maddesinin izlerini gördü ve: "Hayırdır! Neler oldu ey Abdurrahman?" diye sordu. Ensari, bir kadınla evlendim!" dedi. Resulullah: "İyi de kadına mehir olarak ne verdin?" buyurdu. Abdurrahman: "Bir nevat (beş dirhem) altın!" deyince, Aleyhissalatu vesselam: "Birde ziyafet ver, bir tek koyunla da olsa!" ferman etti. Buhari, Nikah 7, 49, 54, 56. 68, Büyu 1, Kefalet 2, Edeb 67, Da'avat 53, Menakibu'l-Ensar 3, 50; Müslim, Nikah 79, (1427); Muvatta, Nikah 47, (2, 545); Tirmizi, Nikah 10, (1094), Birr 22, (1934); Ebu Davud, Nikah 30, (2109); Nesai, Nikah 67, (6.119,120)
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri