Türkçe  |  English  |  العربية
21 Temmuz 2024 Pazar / 14 Muharrem 1446
Vakıf Mütevelli Heyetleri

MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ

Mütevelli heyeti, kurucular Kurulu toplantısında seçilen kişilerden teşekkül eder ve Vakıf gayesinin gerçekleşmesi için gerekli her türlü kararları alır ve faaliyetlerde bulunur. 

HALEN VAZİFEDEKİ MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ 

ve ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

Vakıf Mütevelli Heyetleri - İSAV - İslami İlimler Araştırma Vakfı


ADI, SOYADI,                             GÖREVİ,          MESLEĞİ
1) Prof. Dr. Salih TUĞ                   Başkan   Emekli
2) Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Sekreter             Emekli
3) İsmail  BACACI                       Muhasip             Emekli
4) Prof. Dr. Mahmut KAYA          Üye                    Emekli

5) Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ Üye

6) Feyzullah KIYIKLIK               Üye                      Emekli

7) Ahmet YILDIZ                         Veznedar            Emekli


1) PROF. DR. SALİH TUĞ'UN ÖZGEÇMİŞİ
12 Şubat 1930'da İstanbul'da doğdu. Mehmet ve Hanife Servet oğlu.
Pretevniyal Lisesi'ni 1948'de bitirdikten sonra 1955'te İstanbul Ü. Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1962'de Doktor, 1968'de Doçent, 1978'de Profesör oldu.
1968-69 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde Müdür olarak vazife yaptı. 1978 İ. Ü. Edebiyat Fakültesi'nde İslam Araştırmaları Merkezi'nde Müdürlük makamına seçildi.
1982-94 M. Ü. İlahiyat Fakültesi'nde Dekanlık vazifesine getirildi.
1997'de emekli oldu.
Halen Türkiye Milli Kültür Vakfı ve İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanlıklarını yürütmektedir. 
Arapça, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Evli, iki çocuk babası ve 8 çocuk dedesidir.
Bir çok yayınlanmış telif ve tercüme eserleri vardır. Bazıları şöyledir:

1. Kuran-ı Kerim Tarihi; (Fransızcadan tercüme) Muhammad Hamidullah, Salih Tuğ
M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları; Kuran ve Hadis, İslam-Tasavvuf;
İstanbul , 1993, 16 x 24 cm, Türkçe, ISBN 9755480145.

2. İslam vergi hukukunun ortaya çıkışı; Salih Tuğ
M.Ü. Yayınları; İslam Araştırmaları, Hukuk : Genel Hukuk, İslam-Tasavvuf, Hukuk;
İstanbul, 1984, 16 x 24 cm., 144 sayfa, Türkçe, Karton kapak.

3. Resulullah Muhammed 'İslam Elçisinin Hayatı ve Faaliyeti Üzerine Özel Bir Tetkik'; Muhammad Hamidullah; Çeviren: Salih Tuğ
İrfan Yayınları; İslam Tarihi, İslam Tarihi, İslam-Tasavvuf;
İstanbul, 1992, 13.5 x 19.5 cm, Türkçe, ISBN 9753710208.

4. Zuheyr'ubn Harb ve Kitâb'ul - 'İlm Adlı Eseri (H. 160 - 234 / M. 776 - 849); Salih Tuğ
İÜEF Yayınları; İslam Araştırmaları, İslam-Tasavvuf;
İstanbul , 1984, 15.5 x 23.5 cm., 189 sayfa, Türkçe, Karton kapak.

5. İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri,
İstanbul 1969, İrfan Yayınları, ciltli

6.Ph. K. Hitti, Siyer ve Kültürel İslam Tarihi,
(İngilizce'den Tercüme), İstanbul 1982, Boğaziçi Yayınevi ve İlahiyat Fakültesi Vakıfı Yay., 1994

7. Muhammad Hamidullah; İslam Peygamberi, Fransızcadan Çeviren: Salih Tuğ
İstanbul 1990-91, İrfan Yayınları İki cilt ve ikisi bir arada tek cilt


2) PROF. DR. MAHMUT KAYA'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Mahmut Kaya, 1945’te Tokat’ta dünyaya geldi. 1955’te İstanbul’a giderek önce geleneksel din eğitimi gördü. Sonra çağdaş eğitim süreçlerinden geçerek 1972’de İstanbul Üniversitesi Arap ve Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden mezun oldu. Ardından aynı fakültenin Felsefe Bölümü’nde Türk-İslâm Felsefesi Kürsüsü’nde “İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi” adlı tezi ile doktorasını tamamladı ve aynı kürsüde asistan oldu(1977).

1982’de Yardımcı Doçent, 1986’da Doçent, 1992’de Profesörlüğe yükseltildi. Aynı yıl İ. Ü. Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan İslâm Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü’ne ve Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na atandı ve halen aynı görevlerde bulunmaktadır.
Prof. Dr. Mahmut Kaya’nın, kendi alanı ile ilgili birçok eser ve ilmî makalesi mevcuttur. 15,01,2002

Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptı ve emekli oldu.

3) Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ'nin Özgeçmişİ

1974’te Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İslâm İnancında Gayb Problemi” adlı doktora tezini tamamladı. 1993 yılında öğretim görevlisi oldu. 1996 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. 2006-2011 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı yaptı. Akademik ilgi alanları; akılcılık ve İslam inancında gayb gibi konulardır. Son zamanlarda çalışmalarını kelâm ilminin bilim ve fizik boyutuna ilişkin konulara yöneltmiştir.

4) PROF. DR. BEDREDDİN ÇETİNER'İN ÖZGEÇMİŞİ
Prof. Dr. Bedreddin Çetiner 1949 yılında Akşehir’e bağlı Reis Köyünde dünyaya geldi. Konya imam-Hatip Okulu’ndan 1967’de mezuniyetini müteakip Isparta’nın Yalvaç ilçesine vâiz olarak atandı. Aynı sene Konya Yüksek Islâm Enstitüsü’ne girmekle görevi, Imam-Hatip olarak Konya’ya nakledildi. Bu okuldaki öğrenimi sırasında Diyanet Işleri Başkanlığı’nca Konya’da açılan iki yıl süreli “Aşere ve Takrib Kursu”na katılarak kırâât-i aşere’yi başarıyla bitirdi.
Konya Yüksek Islâm Enstitüsü’nden 1971’de mezuniyetiyle Erzurum’un Ispir Ilçesi vâizliğine, altı ay sonra da aynı Ilçenin Müftülüğüne tayin olundu. Aynı zamanda Yüksek Islâm Enstitüsü son sınıf öğrencisi iken Üniversite imtihanlarına girerek kazandığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenime başladıysa da görevle birlikte yürütme imkânı bulamadı. 1974 yılında Antalya’nın Kumluca İlçesi Müftülüğüne nakledildi, 1975’te kısa süreli askerlik görevini yaptı ve Kumluca müftüsü iken 1976 yılı Ocak ayında Diyanet İşleri Başkanlığınca İstanbul Haseki’de açılan “İhtisas Kursu”na katıldı. Iki sene burada ihtisastan sonra 1977 yılı sonlarında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Asistanlığını kazanarak bu göreve geçti.
Asistanlığı sırasında “Tâhâ Hüseyin, Hayatı, Eserleri ve Yirminci Yüzyıl Arap Edebiyatındaki Yeri” konusunda bir tez hazırladı. Yine asistanlığı esnasında 1979-1980 Öğretim Yılında Ankara’da Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yabancı Diller Eğitim merkezi’nde “İleri Fransızca” kursuna katılarak başarı ile bitirdi. 1980’de Asistanlığı başarı ile noktalayarak aynı Enstitü’de Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyeliği ve Müdür Yardımcılığı’na atandı.
1983’de yukarda anılan tezi ile “Ilâhiyat Doktoru” ünvanı verildi. Yüksek Öğretim Kanunu ile görevli bulunduğu Istanbul Yüksek Islâm Enstitüsü, Marmara Üniversitesi'ne bağlı Ilâhiyat Fakültesi'ne dönüştürüldü ve aynı yıl bu Fakülte'de Arap Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçentliğine yükseltildi.
Yine asistanlığı sırasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Islâmî Ilimler Fakültesi’ne bağlı olarak Tefsir Kürsüsü’nde hazırlamaya başladığı “Ebu’l-Berekât Abdullah ibn Ahmed en-Nesefî ve Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl Adlı Eseri” konulu doktora çalışmasını 1985’de bitirdi ve ikinci defa ama bu sefer “Tefsir-Hadis Ana Bilim Dalında Islâmî Ilimler Doktoru” ünvanını kazandı.
1986’da bilgi-görgü artırmak ve Tefsir alanında araştırmalar yapmak üzere altı aylık bir süre için Mısır’a gitti. Kahire’deki el-Ezher, Kahire ve Ayn şems Üniversiteleri kütüphaneleri ile Dâru’l-Kütüb el-Mısrıyye’de araştırmalar yaptı. el-Ezher Üniversitesi Usûlu’d-Dîn Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu, Tefsir öğretim üyeleriyle teşrik-i mesâi ile görüş ve bilgi alış-verişinde bulundu, dersler verdi.
Kasım 1987’de Doçentlik imtihanlarında başarılı görülerek Tefsir Anabilim Dalı’nda Doçentliğe yükseltildi ve Fakülte değiştirmeksizin Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalından ayrılıp Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etti. Bir yıl sonra tekrar Mısır’a giderek el-Ezher Üniversitesi Usûlu’d-Dîn Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve Kahire Dâru’l-Kütübi’l-Mısrıyye’de üç ay süreyle “Sûre Tefsirleri yazmaları” üzerinde çalıştı.
1990-1991 öğretim yılının bahar yarı yılında Cezayir’in Constantine şehrinde bulunan Emir Abdülkadir Islâmî Ilimler Üniversitesi’nin daveti ile bu Üniversite’ye gitti ve sözleşmeli öğretim üyesi sıfatıyla bir yarı yıl Tefsir öğretim Üyesi olarak çalıştı. Ancak Cezayir'deki siyasî olaylar ve iç çalkantılar sebebiyle oradaki görevine devam imkânı kalmadığı için sözleşmesini yenilemiyerek yıl sonunda Marmara Üniversitesi Ilâhiyat Fakültesindeki görevine döndü.
Fakültedeki görev ve çalışmalarına ek olarak 13-15 şubat 1993 tarihlerinde Istanbul'da özel bir Vakıf tarafından düzenlenen “Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde şîîlik Sempozyumu”nun sekreterliğini üstlenerek başarı ile yürütmüştür.
1995-1997 Yıllarında Malezya’ya giderek Malezya Uluslararası İslâm Üniversitesi Vahy ve Beşerî İlimler Fakültesi’nde (Faculty of Islamic Revelaed Knowledge and Human Sciences) iki yıl sözleşmeli Öğretim Üyesi olarak çalıştı.
2005’de bilgi-görgü artırmak ve bir Açıklamalı Kur’ân Sözlüğü hazırlama çalışmalarına başlamak üzere 11 aylığına Mısır’a giderek Kahire’de ilmî çalışmalarda bulundu.
1998 yılından başlıyarak İstanbul’da İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları Tartışmalı İlmî Toplantılar dizisinin ilk sekizinin organizatörlüğünü deruhte etti. O yıldan itibaren başlıyarak aynı Vakfın Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmaktadır.
Aynı Fakülte’de (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi) Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalıştı ve Şubat 2016'da emekli oldu.
Evli ve üç erkek çocuk babasıdır.

ESERLERI ve ÇALIŞMALARI

I-TEZLER:
1. Ebu’l-Berekât Ahmed ibn Abdullah en-Nesefî (öl. 710/1310) ve Tefsiri Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl (Tefsir Anabilim Dalında Doktora tezi), Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi, 1985.
2. Tâhâ Hüseyin, Hayatı, Eserleri ve XX. yüzyıl Arap Edebiyatındaki Yeri (İlâhiyat Doktora tezi) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul 1983.

II.KİTAPLAR:
1. Hak Dîni Kur'ân Dili Zeyli, Istanbul 1993
2. Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh’inin fihrist ve indeksleri, Istanbul 1980 ve 1992.
3. Ebu Dâvûd'un es-Sünen'inin Fihrist ve indeksleri, Istanbul 1992.
4. Kur’ân Fihristi, Istanbul 1991.
5. Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri (Ibn Kesîr’in Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’inin ilâvelerle türkçeye tercümesi, 16 cilt ve Doç. Dr. H. Bekir Karlığa ile müşterek), Istanbul 1983-1988.
6. Muhammed Saîd Hâdimî’nin “Berîka Mahmûdiyye fî şerhi Tarîkat-ı Muhammediyye ve şerîat-ı Nebeviyye fî Sîret-i Ahmediyye I-V (Istanbul 1326)” adlı eserinin kısmen tercümesi ve redaksiyonu, Istanbul 1988.
7. Rasûl ve Ahlâk (Yusuf Ertuğrul ile müşterek arapçadan tercüme), Istanbul, 1988.
8. Hacı M. Zihni Efendi’nin “Meşâhîru’n-Nisâ I-II” adlı eserinin sadeleştirilerek neşre hazırlanması, Istanbul 1982.
9. Müslüman Gençliğin Eğitimi, Dr. Ali Abdulhalim Mahmud’un “Terbiyetu’n-Nâşii’l-Muslim” adlı eserinin tercümesi, Konya, 1997.
10. Fâtiha’dan Nâs’a Kur’ân âyetlerinin İniş Sebebleri (Esbâbu’n-Nuzûl) I-II, Çağrı Yayınevi, İstanbul 2002.

MAKALELER:
1. Tercemâtu Tefâsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm ile’l-Luğati’t-Türkiyye (Arapça Makale), Minberu’l-Islâm Dergisi, Kahire 1987, sayı: 3.
2. el-Lâihâtu’l-Berkıyyât (Fazlî-i Ilâhî Osman ibn Fethullah Atpazârî’nin eseri’nin tahkikli neşri), Istanbul 1987.
3. el-Allâme Ebu's-Suûd ve Tefsîruhû Irşâdu'l-Akli's-Selîm (Arapça Makale), el-Emîr Abdulkâdir Islâmî Ilimler Üniversitesi Dergisi, Constantine (Cezayir), 1993.
4. Kadıyyetu'n-Nesh Beyne Münkirîhâ ve Müeyyidîhâ (Arapça Makale), el-Emîr Abdulkâdir Islâmî Ilimler Üniversitesi Dergisi, Constantine (Cezayir), 1993.
5.Atpazârî Osman Fazlı ve el-Lâihâtu’l-Berkıyyât Adlı Tasavvufî Tefsit Risâlesi, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XVI-XVII (1998-1999), s. 7-54.
6. “Arap Aleminde Fasîh Dil Ammî Dil Mücadelesi”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, VII-X, 1989-1992, s. 345-361.

IV-TEBLİĞLER:
1. “Kur’ân’da Sefer (Yolculuk)”, 2-3 Haziran 1995’de İstanbul’da yapılan Seferîlik ve Hükümleri konulu Sempozyumda sunulanmuştur, İsl ve Seferîlik, İstanbul 1997, s.37-49.
2. “Rûhu’l-Beyân’ın Kaynaklarından Biri: Atpazarlı Osman Efendi ve Tefsiri (Şeyh Fazlî-i İlâhî ve İsmail Hakkı Bursevî’nin Tefsiri Üzerindeki Etkisine Bir Bakış)”, 26-27 Mayıs 2000’de Bursa’da yapılan I. Uluslararası İsmail Hakkı Bursevî Sempozyumunda sunulmuştur.
3.”Kur’ân’da Neshe Değişik Bir Yaklaşım”, 14-15 Ekim 2000 tarihinde yapılan Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları III (Kur’ân ve Kur’ân İlimleri) tartışmalı ilmî toplantısında sunulmuş tebliğ, İstanbul 2002, s. 385-394.
4. Ehl-i Kitab Kimlerdir?, 12-13 Kasım 2005 tarihinde İstanbul’da yapılan Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları VIII tartışmalı ilmî toplantısında sunulmuş tebliğ.


5) İSMAİL BACACI'NIN ÖZGEÇMİŞİ

1950yılında doğdu. Giresun İli, Alucra İlçesi, Kaledibi Köyünden olup İlkokuluHalıcaoğlu Hoca İshak Efendi İlkokulunda okudu. İstanbul İmam-Hatip Lisesinden1970, Ticari İlimler Akademisinden 1975 yılında mezun oldu. 4 yıla yakınDiyanet İşleri’nde İmam-Hatip olarak çalıştı. 1976-2002 yılları arası ÇalışmaBakanlığı’nda Müfettiş olarak çalışıp 2002 yılında emekli oldu. Evli olup üççocuk ve beş toruna nezaret etmektedir.

6) Feyzullah KIYIKLIK 
   1949 yılında Çorum'da doğdu Çorum İmam Hatip Lisesi, İstanbul Yüksek İslamEnstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1972 - 1982yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaparken, serbest avukatlıkgörevini de sürdürdü. Aktif siyasete başladığı 1983 yılından itibaren RefahPartisi İstanbul il yönetim kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığıgörevlerinde bulundu. Çorum ve Bakırköy Belediye Başkan adaylığı ve İstanbul8.Bölge Milletvekili adaylığında yer aldı. 1992 yılında Bakırköy'den ayrılarakilçe olan Bağcılar'da seçimleri kazanarak bu ilçenin ilk belediye başkanı oldu.Sonrasında yapılan 4 yerel seçimde de oylarını artıran Feyzullah Kıyıklık,yaklaşık 15 yıl Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Görev süresiiçine köklü değişimlere imza atan Kıyıklık, bir çok yeni proje ve uygulamanınmimarı oldu.

Siyaseti, "Gelecekseçimler için değil; Gelecek nesiller için" yapma düsturuyla 23. donem AKParti İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 24. dönem milletvekilliğiiçin de yine İstanbul 3. Bölgeden aday olan Avukat Feyzullah Kıyıklık evli ve 3çocuk babasıdır.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1949 yılında Çorum'dadoğdu. Çorum İmam Hatip Lisesi, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve İstanbulÜniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1972 - 1982 yılları arasındaGalatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaparken, serbest avukatlık görevini desürdürdü. Aktif siyasete başladığı 1983 yılından itibaren Refah Partisiİstanbul il yönetim kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı görevlerindebulundu. Çorum ve Bakırköy Belediye Başkan adaylığı ve İstanbul 8.BölgeMilletvekili adaylığında yer aldı. 1992 yılında Bakırköy'den ayrılarak ilçeolan Bağcılar'da seçimleri kazanarak bu ilçenin ilk belediye başkanı oldu.Sonrasında yapılan 4 yerel seçimde de oylarını artıran Feyzullah Kıyıklık,yaklaşık 15 yıl Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

15 YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM

22 kilometrelik biralanla İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcıların nüfusu o yıllarda10 binlerle ifade edilirken 2007 yılında bu rakam yaklaşık 750 bine ulaşmıştır.Bağcılar, ilçe oluncaya kadar çöplerin toplanmadığı yazın toz, kışın çamurdangeçilmeyen adeta unutulmuş, yaklaşık 200 ahırın bulunduğu bir yerleşimmerkeziydi. Ulaşım ise neredeyse yok gibiydi. İlçeyi ikiye ayıran dere geçitvermiyor, sıkıntılar yaşanıyordu. 1992 yılında ekibiyle birlikte göreve gelenFeyzullah Kıyıklık, önce çevreyi yaşanır bir hale getirdi. Çöp sorunu çözdü.İlçeyi bir baştan bir başa asfaltla kaplayarak toz ve çamurdan kurtardı. Dereyiıslah ederek büyük bir kısmının üzerini kapattı. Şehir planlamacılığındaBağcıları İstanbul'un en düzenli ilçelerinden biri haline getirdi. Bağcılarbugün kavşak ve yollarıyla İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından birihaline gelmiştir.

KATILIMCI DEMOKRASİ DEİLK'LER

Feyzullah KıyıklıkTürkiye de bir ilki gerçekleştirdi. Katılımcı ve demokratik belediyecilikanlayışıyla çeşitli gönüllü meclisler ve kulüpleri oluşturdu. Bunların başındahalkın dilek ve şikayetlerini bizzat yerinde dinlemek için 'Halk Meclisleri'nikurdu. Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Hanımlar Meclisi, Engelliler Meclisi,Çevre Kulübü ve İzci Kulübü diğer meclis ve kulüpler Kıyıklık'ın Türkiyegenelinde yerel yönetimlerde gerçekleştirdiği ilkler arasındadır.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTEÖNCÜ

Kıyıklık, 15 yıllıkbelediye başkanlığı süresinde Bağcılar'ı kültürel alanlarla doldurduSancaktepe'de hizmete açılan 'Kültür Merkezi' ilçenin büyük bir boşluğunudoldurdu. Bağcılar halkının yılın her günü yararlanabileceği 'Halk Sarayı'nıkısa bir sürede tamamlayarak halkın hizmetine sundu. Bağcılar'a yakışır 440yataklı bir hastane yaptırdı. Halk Ekmek Fabrikası açarak halkın ucuz vekaliteli ekmek yemesini sağladı. Her mahalleye yeni ve modern 'MahalleKonakları' yaptı. Sağlık Ocakları, Kütüphanaler, Çocuk evleri, Etüd merkezleridiğer kültürel yatırımları oldu. Zihinsel ve bedensel engellilerin ihtiyacınıkarşılamak için belediyeler tarafından ilk kez yapılan 'Rehabilitasyon Merkezi'açtı. Bunların yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdi. Toplunikah, sünnet ve gençlik şölenleri düzenledi. Ramazan etkinlikleri, komşulukhaftası ve yetimler haftası gibi faaliyetlere öncülük etti. Geziler, kültürelyayınlar, sinema ve tiyatro çalışmaları, sanat ve beceri kursları açılmasınısağladı.

KAMU YATIRIMLARINAÖNCELİK

Bağcılarda askerlikşubesi, Adliye, Tapu ve Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü gibi devletkurumlarının hizmet binaları yoktu. Bütün bu hizmetler için vatandaşlarımızBakırköy'e gitmek zorunda kalıyordu. Bu kurum binalarının ilçemizde yapılmasınaön ayak olan Kıyıklık, bu hizmetleri ilçeye taşıdı. İlçede park ve yeşil alanyok denecek kadar azdı. Çocuk oyun alanları, spor salonları, havuz, fıskıyeler,stadlar, tenis kortları ve parklar yaptırdı. Bu parklar spor ve dinlencealanları olarak da düzenlendi. Bugün Bağcılar, parkı ve yeşili bol bir ilçehaline gelmiştir. Görev süresi içinde köklü değişimlere imza atan Kıyıklık, birçok yeni proje ve uygulamanın mimarı oldu. Siyaseti, "Gelecek seçimleriçin değil; Gelecek nesiller için" yapma düsturuyla AK Parti İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Avukat Feyzullah Kıyıklık orta derecede Arapça,Farsça ile İngilizce bilmekte aynı zamanda evli ve 3 çocuk babasıdır.

SİYASİ KARİYERİ

1949 yılında Çorum'da doğan Kıyıklık'ın siyasete ilgisi lise yıllarındabaşladı.
O yıllarda babasının Demokrat Partili olması nedeniyle aynı partinin devamıolan Adalet Partisi'ne sempati duyuyordu. 1969 yılında üniversite hayatınabaşladığında ‘Bağımsızlar Hareketi'ne katılarak siyasetle il temasınıgerçekleştirdi. Bu hareketin devamı olan Milli Nizam Partisi ise 12 Martmuhtırası sonrası kapatıldı.

Kendisini siyasetinsağında gören Kıyıklık, ‘Milli Türk Talebe Birliği' ve 1973 yılında kurulan‘Milli Selamet Partisi' çizgisinde çalışmalarını sürdürdü. 1980 öncesi dönemdeTürkiye çok karışık dönemler yaşadı. Kavgalar, ölümler, toplum arasında büyükayrışmalar ve bu ayrışmalar arasında kesin çizgiler oluştu. 1983 yılında yenipartiler kurulurken de Avukat Feyzullah Kıyıklık, 'Refah Partisi' içindeçalışmalarına kaldığı yerden başladı. 1984 yılında Çorum'dan BelediyeBaşkanlığı için aday olmasının ardından Refah Partisi İstanbul 8. bölgemilletvekili adayı oldu ancak kazanamadı.

Ardından Refah Partisiİstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak Başbakanımız Sayın Recep TayipErdoğan'la birlikte çalışmaya başladı. 9 yıl sürecek olan bu yolculukta ilyönetim kurulu üyeliği, seçim işleri başkanlığı, teşkilat başkanlığıgörevlerinde bulundu.1992 yılında ilçe olan Bağcılar'ın ilk belediye başkanıoldu. Sonrasında yapılan 4 yerel seçimi de oylarını yükselterek kazanmabaşarısı gösterdi. Yaklaşık 15 yıl süren Belediye başkanlığı dönemini 8 Mayıs2007 tarihinde istifa ederek noktaladı. 22 Temmuz 2007 yılında yapılanmilletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi.
TBMM'de İçişleri Komisyonu Başkanvekilliği görevinin yanı sıra AK Parti YerelYönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevi ile Disiplin Kurulu Üyeliğiyaptı. 24. dönemde ise AK Parti İstanbul 3. Bölge'den Milletvekili Adayı oldu.

    
7) AHMET YILDIZ’IN ÖZGEÇMİŞİ
16.02.1950 yılında Erzurum İli, Tortum İlçesi, Pehlivanlı Beldesi’nde doğdu., Babası Feyyaz, anası Saniye Hanımdır.
İlkokulunu köyünde bitirdikten sonra hafızlık yaptı. Erzurum Müftüsü Osman Bektaş Hoca’dan Arapça ve dini ilimler tahsil etti. 1967’de İstanbul’a geldi ve İstanbul İmam Hatip Okulu’na kaydoldu. 1973’te mezun olduktan sonra Eminönü Müftülüğüne bağlı 18 Sekbanlar Camii’nde İmam-Hatiplik vazifesi aldı. Ayrıca İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi(1979). Askerlik hizmetini kısa dönem olarak yaptı. 
16 Şubat 2016 tarihinde 18 Sekbanlar Camii İmam-Hatiplik vazifesinden emekli oldu. 1981 yılından itibaren İslami İlimler Araştırma Vakfı’nın Yönetim kurulu Üyeliğini yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 


 

GEÇMİŞ DÖNEM MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

23.10.1970-09.4.1971

MÜTEŞEBBİSMÜTEVELLİ HEYETİ

MahirİZ, Ali ÖZEK, Sabri ÖZPALA, Salih TUĞ, 

Muzaffer SOMAY, Sebahattin ZAİM

 

09.4.1971-09.02.1973

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Mahir İZ

II.Başkan: Mustafa RUNYUN

Sekreter:Ali ÖZEK

Muhasip:Osman ÖZTÜRK

Veznedar:Sabri ÖZPALA

Üye:Salih TUĞ

Üye:Emin SARAÇ

 

09.02.1973-10-02.1975

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Ömer Lütfi ÇULHA

BaşkanVekili: Bekir SADAK

GenelSekreter: Salih TUĞ

Muhasip:Osman ÖZTÜRK

Veznedar:Sabri ÖZPALA

10-02.1975-12.02.1977

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Ömer Lütfi ÇULHA

BaşkanVekili: Bekir SADAK

GenelSekreter: Osman ÖZTÜRK

Muhasip:Salih TUĞ

Veznedar:Mustafa BİLGE

ÜyeEmin SARAC

ÜyeSabri ÖZPALA

 

12.02.1977-17.02.1979

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Ömer Lütfi ÇULHA

BaşkanVekili: Bekir SADAK

GenelSekreter: Osman ÖZTÜRK

Muhasip:Salih TUĞ

Veznedar:Abdullah SERT

ÜyeNedim URHAN

ÜyeSabri ÖZPALA

 

17.02.1979-21.03.1981

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Ömer Lütfi ÇULHA

BaşkanVekili: Bekir SADAK

Sekreter:Osman ÖZTÜRK

Muhasip:Salih TUĞ

Veznedar:Sabri ÖZPALA

Üye:Nedim URHAN

Üye:Abdullah SERT

 

21.03.1981-29.01.1983

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:İsmail Hakkı ŞENGÜLER

BaşkanVekili: Bekir SADAK

GenelSekreter: Salih TUĞ

Muhasip:Ekmeleddin İHSANOĞLU

Veznedar:Ali ÖZEK

ÜyeOsman ÖZTÜRK

ÜyeNedim URHAN

 

 29.01.1983-21.01.1989

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Ali ÖZEK

BaşkanVekili: Salih TUĞ

Sekreter:Asaf ATASEVEN

Muhasip:Sabri ÖZPALA

Veznedar:Sadreddin GÜMÜŞ

ÜyeBekir SADAK

ÜyeEkmeleddin İHSANOĞLU

 

21.01.1989-29.01.1991

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

II.Başkan Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterAbdülaziz BAYINDIR

MuhasipSabri ÖZPALA

VeznedarBekir SADAK

ÜyeMustafa KALAYCIOĞLU

ÜyeMehdi SUNGUR

 

29.01.1991-26.01.1993

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

II.Başkan Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterAbdülaziz BAYINDIR

MuhasipBekir SADAK

VeznedarSabri ÖZPALA

ÜyeMustafa KALAYCIOĞLU

ÜyeMehdi SUNGUR

 

26.01.1993-17.01.1995

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

BaşkanVekili Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterBilal BAŞAR

MuhasipAhmet YILDIZ

VeznedarSabri ÖZPALA

ÜyeMustafa KALAYCIOĞLU

ÜyeMehdi SUNGUR

 

17.01.1995-01.02.1997

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Prof. Dr. Ali ÖZEK

II.Başkan: Prof. Dr. Salih TUĞ

Sekreter:Bilal BAŞAR

Muhasip:Ahmet hamdi İSHAKOĞLU

Veznedar:Sabri ÖZPALA

Üye:Mustafa KALAYCIOĞLU

Üye:Mehdi SUNGUR

 

01.02.1997-31.01.2003

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan Prof. Dr. Ali ÖZEK

Başkan Vekili Prof. Dr. Salih TUĞ

Sekreter Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER

Muhasip Ahmet YILDIZ

Veznedar Sabri ÖZPALA

Üye Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU

Üye Mehdi SUNGUR

 

31.01.2003-04.02.2005

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan Prof. Dr. Ali ÖZEK

Başkan Vekili Prof. Dr. Salih TUĞ

Sekreter Prof. Dr. Mahmut KAYA

Muhasip Sabri ÖZPALA

Veznedar Ahmet YILDIZ

ÜyeProf. Dr. Bedreddin ÇETİNER

Üye Mehdi SUNGUR

31.01.2005-04.02.2007

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

BaşkanVekili Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterProf. Dr. Mahmut KAYA

MuhasipSabri ÖZPALA

VeznedarAhmet YILDIZ

ÜyeProf. Dr. Bedreddin ÇETİNER

ÜyeMehdi SUNGUR

 

31.01.2007-04.02.2009

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

BaşkanVekili Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterProf. Dr. Mahmut KAYA

MuhasipSabri ÖZPALA

VeznedarAhmet YILDIZ

ÜyeProf. Dr. Bedreddin ÇETİNER

ÜyeMehdi SUNGUR

 

31.01.2009-04.02.2011

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

BaşkanVekili Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterProf. Dr. Mahmut KAYA

MuhasipSabri ÖZPALA

VeznedarAhmet YILDIZ

ÜyeProf. Dr. Bedreddin ÇETİNER

ÜyeMehdi SUNGUR

 

31.01.2011-04.02.2013

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

BaşkanVekili Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterProf. Dr. Mahmut KAYA

MuhasipSabri ÖZPALA

VeznedarAhmet YILDIZ

ÜyeProf. Dr. Bedreddin ÇETİNER

ÜyeMehdi SUNGUR

 

31.01.2013-04.02.2015

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

BaşkanVekili Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterProf. Dr. Mahmut KAYA

MuhasipSabri ÖZPALA

VeznedarAhmet YILDIZ

ÜyeProf. Dr. Bedreddin ÇETİNER

ÜyeMehdi SUNGUR

 

31.01.2015-04.02.2017

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

BaşkanVekili Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterProf. Dr. Mahmut KAYA

MuhasipSabri ÖZPALA

VeznedarAhmet YILDIZ

ÜyeProf. Dr. Bedreddin ÇETİNER

ÜyeMehdi SUNGUR

 

31.01.2017-04.02.2019

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

BaşkanVekili Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterProf. Dr. Mahmut KAYA

MuhasipSabri ÖZPALA

VeznedarAhmet YILDIZ

ÜyeProf. Dr. Bedreddin ÇETİNER

ÜyeFeyzullah KIYIKLIK

 

31.01.2019-04.02.2020

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

BaşkanVekili Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterProf. Dr. Mahmut KAYA

MuhasipSabri ÖZPALA

VeznedarAhmet YILDIZ

ÜyeProf. Dr. Bedreddin ÇETİNER

ÜyeFeyzullah KIYIKLIK

▪ Günün Ayeti
Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz. Zâriyât Suresi, 47
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ey Allah'ın Resulü! Maymun ve domuzlar Allah Teala'nın mesh ettiği insanlardan mı?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Allah Teala hazretleri bir kavmi helak etti mi ona nesil (devam) vermez. Maymun ve domuzlar daha önce de vardı." Müslim, Kader 33, (2663)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri