Türkçe  |  English  |  العربية
17 Nisan 2024 Çarşamba / 8 Şevval 1445
Vakıf Senedi

VAKIF SENEDİ
 
VAKFIN ADI:
Madde: 1 - "İSLÂMî İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI" namı altında İstanbul vilayetinde bir vakıf tesis edilmiştir.

Madde: 2 - Vakfın gayesi:
a) İslâmî ilimlerin her dalında araştırma yapmak ve yaptırmak,
b) Araştırıcı âlimler yetiştirmek,
c) Lüzumunda yabancı mütehassısların bilgilerinden faydalanmak üzere seminer ve konferanslar tertip etmek,
ç) Türk ilim adamlarını, İslâmî araştırmalar yapmak için yabancı ülkelere göndermek,
d) Yabancı ülkelerde bu ilimler sahasında çalışan enstitü ve benzeri ilim müesseseleri ile münasebet kurmak, konferansçılar göndermek,
e) Vakfın bulunduğu yerde bir kolleksiyon kütüphanesi tesis etmek,
f) Araştırıcıların çalışacağı bürolar hazırlamak,
g) Lüzumunda araştırıcılara yardımcılar vermek,
h) İslâmî ilimlerde eser vermiş İslâm âlimleri ile yine bu ilimlerde çalışmış kişilerin ortaya koyduğu eser ve fikirleri mukayese etmek suretiyle değerlendirmek,
i) İslâm'ı, tarih boyunca hulûl etmiş yabancı düşünce ve âdetlerden arınmış bir halde tanıtmak için Kur'an ve Hadis sahasında tetkikler yapmak, yapılmış olan tetkik ve çalışmaları tarih sırasına göre kıymetlendirmek, lüzum görülenleri Türkçe'ye terceme etmek ve bunları neşretmek,
j) Bugünkü medeniyetin meydana gelmesinde ve gelişmesinde islâm âlimlerinin mevkiini ve tesirlerini belirtmek.

VAKFIN VARLIĞI:

Madde: 3 - Vakfın varlığı, işbu senedin sonunda isimleri yazılı kurucular tarafından tahsis edilen 32.725 TL.'si tutarında menkûl eşya ve kitap, Ali Sünnetçioğlu tarafından tahsis edilen Fatih, Atpazarı meydanı, numara 18 de kâin 207 m2 üzerinde inşa edilmiş gayrimenkulün zemin katı ile bodrumudur.
Vakıf maksatlarının veya bunlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi için, vakıf varlığına ilâve edilmek veya doğrudan doğruya sarfedilmek üzere yurt içinden ve dışından doğrudan doğruya veya vasiyet yoluyla hakiki ve hükmi şahıslar veya veliler tarafından yapılan her türlü bağışları kabul eder.

VAKFIN GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ:

Madde: 4 - Vakfın gelirlerinin, idare ve muhafaza masrafları, idare ücretleri, kanûnî teftiş masrafları çıktıktan sonra en az % 50'i ilmî araştırma gayelerinin tahakkukuna sarf olunur.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde: 4 - Vakfın organları şunlardır:

a) Kurucular heyeti
b) Mütevelli heyeti
c) Murakabe heyeti

KURUCULAR HEYETİ

Madde: 6 - Kurucular heyeti vakfa mal tahsis etmiş işbu vakıf senedinin altında imzası bulunan kimselerden teşekkül eder. Kurucu heyeti azası vakfa verdiği varlığı, vakıf kurulup tescil edildikten sonra hiçbir suretle rücu edip geri alamaz. Kurucular heyeti 2/3 ekseniyetle, vakfa mal bağışlayan ve vakfın gayesine hizmeti düşünülen kimseleri kurucu olarak kabul edebilir.

VAKIF KURUCULAR HEYETİNİN GÖREV ve YETKİLERİ:

Madde: 7 - Kurucular heyeti:

a) Yılda bir defa Ocak ayında toplanır.
b) Kurucuların 1/3 ekseriyetinin talebi ile fevkalâde toplantı yapabilir.
c) Mütevelli heyetinin yedi azasını seçer.
ç) Müzakerelerde her toplantıya mahsus olmak üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip seçer.
d) Mütevelli heyetinin çalışma ve selâhiyetlerini tesbit eden nizamnameleri tanzim ve icabında tadil veya tecdid eder.
e) Vakfın bütçesini kabul ve tasdik eder.
f) Kat'i hesapları ve bilânçoları tetkik ve kabul eder; ve alâkalıların ibrası ve mesuliyetleri hakkında karar verir.
g) Mütevelli heyetinin yapacağı tayinleri tasdik eder.
h) Vakfın çalışma ve gelişme programlarını ve bunlar hakkında vaki olacak teklifleri tetkik edip kabul veya reddeder.
ı) Mütevelli heyeti azalarına karşılığı ödenecek meblâğı tesbit eder.
i) Mütevelli heyeti ile murakabe heyetinin raporlarını müzakere ve kabul eder. Bu heyetlerin görev müddetleri bitince bunları yeniden toplar.
j) Vakıf senedinde belirtilen istisnalar dışında üye tam sayısının mutlak ekseriyeti ile toplanır ve toplantıya katılanların mutlak ekseriyeti ile karar verir.

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde: 8 - Mütevelli heyeti, kurucu heyet toplantı nisabının ekseriyeti ile gizli oyla seçilecek olan yedi kişiden teşekkül eder. İlim Yayma Cemiyeti ile Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın kendi bünyesinden seçecekleri birer temsilci Mütevelli heyetinin tabii azasındandır. Bu iki aza ile birlikte Mütevelli heyeti dokuz kişiden ibarettir.
Mütevelli heyeti azalarından en az beşinin gaye maddesinde belirtilen ilmi araştırma yapma, yaptırma ve araştırma işlerini yönetme bakımından gerekli evsafı haiz yüksek tahsil yapmış kimselerden olması gerekir. Kurcular arasında evsafı haiz kimseler yoksa, bu şahısların kurucu heyetin dışından seçilmesi zaruridir. Mütevelli heyeti, aza tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve mutlak ekseriyetle karar verir. Kararlar tutulacak bir karar defterine geçirilir ve aynı günde toplantıda bulunanlar tarafından imza edilir. Mütevelli heyeti vakıf merkezinde veya ekseriyetle kararlaştırılacak mahalde toplanır.
Kurucular heyetinin 1/3 çoğunluk talebi ve 2/3 çoğunluk kararı ile metevelli heyeti seçimleri yenilenebilir.
Mütevelli heyeti haftada bir defa toplanır. Mütevelli heyeti azaları için toplantılara iştiraklerinde verilmek üzere kurucular heyeti huzur hakkı tanıyabilir. Mütevelli heyetinin vazife süresi iki yıldır. Aynı azalar tekrar seçilme hakkını haizdir.

METEVELLİ HEYETİNİN VAZİFE ve SELAHİYETLERİ:

Madde: 9 - Mütevelli heyetinin vazife ve selâhiyetleri:

a) Vakıf gayesinin gerçekleşmesi için gerekli her türlü kararları almak ve faaliyetlerde bulunmak,
b) Vakfın bütçe tasarısını hazırlamak, kurucular heyetinin tasdikinden geçmiş olan bütçe dahilinde harcamalar yapmak ve ilgililere harcama selâhiyeti vermek,
c) Vakfın ihtisas ve ilmi araştırma komitelerini kurmak, bunların çalışma programlarını hazırlamak, faaliyetlerini denetlemek ve değerlendirmek, getirdikleri teklifleri görüşüp karara bağlamak,
d) Talimatnameler hazırlamak ve bunları kurucular heyetinin tasdikine sunmak,
e) Vakfın teşkilâtına alınacak personelin vazife, hak ve yetkilerini talimatnamede göstermek, tayinleri ve ücretleri hakkında karar almak,
f) Her yıl sonunda müfredatlı olarak tanzim edeceği hesap raporunu vakfın kurucular heyetine tevdi etmek,
g) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya (kitap dahil) defteri tutmak,
h) Gayrimenkul tasarrufu, satılması, ipotek edilmesi ve istikraz akdi ile ilgili olarak:

1- Vakfın yapacağı çalışmalar ve ilmi çalışmanın gerektirdiği kütüphane ve çalışma yerleri için gayrimenkul satın almak ve kiralamak
2- Vakıf mevcutlarının nemalandırılması maksadıyla gayrımenkul mal ve haklar mübayaa etmek ve 3. madde de yazılı bağışlarla ilgili menkul ve gayrimenkulleri iktisab eylemek,
3- Gerek satın aldığı ve gerekse bağış ve vasiyet yoluyla iktisab ettiği gayrimenkullerle mübadele veya ipotek etmek vesair hakları tesis etmek,
4- Karşılıklı veya karşılıksız olarak her türlü istikrazlar akdetmek,
5- Esham ve tahvilât satın almak ve icabında terhin etmek ve satmak,
6- Lüzumunda vakıf tesislerini idare ve işlerini fiilen tedvir ile vazifelendirilmek üzere bir genel müdür tayin etmek.

MÜTEVELLİ HEYETİ AZALARININ VAZİFELERİ:

Madde: 10 - Mütevelli heyeti azalarından:

a) Mütevelli heyeti başkanı vakfı temsil ve idare heyetinin kararlarını icra ve toplantılarına başkanlık eder.
b) Mütevelli heyet başkan vekili başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın vazife ve selâhiyetlerini kullanır.
c) Genel Sekreter vakfın bütün yazışmalarını idare eder. İdare heyetinin gündemini hazırlar. Kararların deftere işlenmesi ile sair muamelâtın ikmalini, komitelerin düzenli çalışmalarını sağlar.
d) Muhasip aza bütçe uygulamasını temin eder.
e) Veznedar bütçe harcamalarının ödrenmesinden gelirlerin ve kıymetli evrakın muhafazasından sorumludur.

MURAKABE HEYETİ:

Madde: 11 - Vakıf kurucular heyetinin kendi üyeleri arasından iki yıl için seçeceği iki kişilik murakabe heyeti vakfın her türlü murakabesini yapar.
Murakıplar ihtisasa taalûk eden hususlarda, gerekirse ücret karşılığında başka şahısları da vazifelendirebilirler.

VAKFA AİT İMZA SELAHİYETLERİ:

Madde: 13 - Vakıf kurucular heyetinin hizmetleri fahrîdir. Bunların vazife icabı yapacağı seyahatler vakıf tarafından karşılanır.
Mütevelli heyeti azalarına her toplantı için kurucular heyeti tarafından tesbit edilecek miktarda huzur hakkı verilebilir. İhtisas komitelerinde çalışanlar ile personel ve diğer çalışanlara talimatnamelerdeki esaslara göre ücret verilir. Mütevelli heyetinin ilmi araştırma yapacak, yaptıracak ve yönetecek olan azalarına da toplantılara iştirak karşığı aldığı huzur hakkında başka yapacakları iş karşılığında ayrıca şerefiye verilir.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI:

Madde: 14 - Vakıf senedinde değişiklik yapması için kurucular heyetinden en az üç keşinin teklifi getirmesi ve kurucular heyetinin bu teklifi inceleyerek ekseriyet kararı ile genel oylamaya sunması gerekir. Genel oylamaya kurucular heyetinin bütün azaları ve mütevelli heyetinin azaları katılır. Teklifin kabul edilmesi için kullanılan oyların % 70'inin değişiklik teklifinin lehinde olması gerekir.

VAKFIN FESHİ ve TASFİYESİ:

Madde: 15 - Vakfın feshine, vakıf maksatlarının tahakkukuna hukuken ve fiilen imkân kalmaması halinde kurucular heyetinin 1/3'inin teklifi üzerine genel oylamaya gidilerek kullanılan reylerin % 75'inin fesih lehinde olması ile karar verilir. Fesih kararı ile birlikte vakıf varlığının tasfiye şeklinin esasları da yanı şekilde karara bağlanır. İcabında bu maksatla bir tasfiye heyeti de kurulabilir. Fesih tarihinde vakfa ait bütün nakit menkul ve gayrimenkuller, bütün haklar ve alacakların hangi hakiki veya hükmi şahsa veya şahıslara kısmen veya külliyen ve bütün hukuki neticeleri ile devredileceği de kararlaştırılır.

VAKIF KURUCULARININ HALEFLERİ:

Madde: 16 - Vakfın tescil ve teşkilini müteakip üç ay zarfında kurucular, vefatı halinde kendi yerine kaim olmak üzere üç namzedin ismini kapalı bir zarfa koyarak mütevelli heyeti başkanına verir.
Kurucular heyeti, vefatı takip eden ilk toplantısında bu namzetlerden birini aza tam sayısının 3/4 ekseriyeti ile kurucular heyeti azalığına seçer. Bu nisbet temin edilmediği takdirde kurucular heyetinin mutlak çoğunluğu ile tesbit edilen üç ayrı namzetten biri yine 3/4 ekseriyet ile kurucular heyeti azalığına seçilir. Bu nisbet bu sefer de temin edilemediği takdirde ayrılan kurucunun yeri boş kalır.

VAKIF KORUYUCULARI:

Madde: 17 - Vakıf koruyucuları vakfa her neviden bağışta bulunan şahıslardır. Bu sıfat, vakıf kurucuları heyetinin toplantısına katılanların 2/3 çoğunluğu ile alacakları kararlarla kazanılır.

VAKIF KURUCULARI ve VAKFA SAĞLADIKLARI VARLIK:

Madde: 18 - Bu vakıf senedinin üçüncü maddesinde vakfın ilk varlığı olarak vakfa hasr ve tahsis edilen 128.000 TL. 32.725 TL. kıymetinde menkul eşya ve kitap, Fatih, Atpazarı meydanı numara 18 kâin 207 m2 üzerinde inşa edilmiş bir zemin kat ve bodrumundan ibaret gayrimenkul, aşağıda isim, soyadı ve adresleri yazılı kurucular tarafından hizalarında gösterilen miktarda temin edilmiştir:


 

▪ Günün Ayeti
Allah´ın âyetleri hakkında tartışanlara bakmadın mı? Nasıl döndürülüyorlar (onu tasdike yanaşmıyorlar)! Mü'min Suresi, 69
▪ Günün Hadis-i Şerifi
İmam Malik anlatıyor: "Bana ulaştığına göre, bir adam İbnu'z-Zübeyr (ra)'e şöyle yazdı: "Haberiniz olsun: Takva ehlinin, birkısım alametleri vardır ki, bunlar sayesinde kendileri bilinebilir, onlar da bunları bilirler: Şöyle ki müttaki: (İhtilaf halinde) verilen hükme razı olur, Nimetlere şükreder, Belaya sabreder, Dilinden doğru çıkar, Vaadine ve ahdine vefa gösterir, Kur'an'ın ahkamını kendine yol yapar. İmam, çarşılardan bir çarşı (gibi)dir, hak ehlinden ise, ehl-i hak, hak (yükünü) ona yıkar; batıl ehlinden ise, batıl ehli de batıl (yükün)ü ona yıkar." [Rezin tahric etmiştir.] Rezin
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri