Türkçe  |  English  |  العربية
17 Nisan 2024 Çarşamba / 8 Şevval 1445
Vergi Muafiyeti

 

Vakfımıza, Bakanlar Kurulu'nun 29.01.1989 gün ve 89-14837 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır.


Bakanlar Kurulu kararı için tıklayınız.

Yazı için tıkyanız.BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ İÇİN BAKINIZ: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=406


Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar:

 1-Vergi Muafiyeti Başvurusunda Bulunan Vakıfların Başvuru Dilekçesine Eklemeleri Gereken Belgeler:

 • Vakıf resmi senedinin bir örneği
 • Gelir getirici malvarlığı ve yıllık gelire ilişkin bilgi ve belgeler (Banka mevduatı için bankadan alınan imzalı ve mühürlü/kaşeli yazı, kira geliri için kira kontratı, bu kira kontratlarına konu edilen taşınmazların tapu senedi örnekleri gibi.)
 • Son beş yıl içindeki faaliyet raporları

 2-Malvarlığı ve Yıllık Gelir Ölçüleri:

 • Faaliyet Süresi En Az Bir Yıl Olan Vakıflar İçin;

Yıl

2013

Gelir Getirici Malvarlığı

790.000 TL

Yıllık Gelir(*)

74.000 TL

 

 • Faaliyet Süresi Altı Ay Olan Vakıflar İçin;

Yıl

2013

Gelir Getirici Malvarlığı

1.580.000 TL

Yıllık Gelir(*)

148.000 TL

(*)Muafiyet başvurusunda yıllık gelirin tespitinde; genel ve özel bütçeli idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki gelirler dikkate alınmaz.

 3-Vakıfların Vergi Muafiyeti Başvurusunun Değerlendirilmesinde Esas Alınacak Kriterler:

 

Vergi muafiyeti tanınacak vakfın;

 

 • Sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmesi ve bu faaliyetlerinin kamuya açık ve Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması,
 • Belli bir yöre veya belli bir kitleye hizmeti amaç edinmemesi,
 • Kuruldukları tarihten itibaren en az bir yıl süreyle faaliyette bulunmuş olması (gelir getirici mal varlığı ve yıllık gelir tutarları, başvurunun yapıldığı yıl için geçerli olan hadlerin iki katını aşan vakıfların, faaliyet süresinin altı ay olması yeterli olup, vakfın diğer şartları da taşıması),
 • Bilanço esasına göre defter tutması,
 • Vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte gelir getirici mal varlığı ve yıllık gelir tutarı asgari ölçülerin üzerinde olması,
 • Elde ettiği brüt gelirin en az üçte ikisinin vakfın amaçlarına harcanacağının vakıf resmi senedinde yazılı olması ve son bir yılda veya son iki yılın ortalaması bazında bu koşullara uyulması (Devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıfların ise yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün, üniversitede sunulan eğitim kalitesinin yükseltilmesine matuf yapılacak fiziki ve teknik yatırımlar ile üniversitede görevli eğitim görevlilerine harcanması),
 • Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak inceleme sonucunda vergi muafiyeti verilmesi yönünde olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. 

Not: Vergi muafiyeti başvurusunda bulunan vakıfların yerine getirmesi gereken yükümlülüklere ilişkin ayrıntılı açıklamalar 1 seri no’lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde yapılmış olup, ilgili Tebliğe www.gib.gov.tr adresindeki “Mevzuat/Kanunlar/4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun/Tebliğler” bölümünden ulaşılması mümkündür.

▪ Günün Ayeti
Allah´ın âyetleri hakkında tartışanlara bakmadın mı? Nasıl döndürülüyorlar (onu tasdike yanaşmıyorlar)! Mü'min Suresi, 69
▪ Günün Hadis-i Şerifi
İmam Malik anlatıyor: "Bana ulaştığına göre, bir adam İbnu'z-Zübeyr (ra)'e şöyle yazdı: "Haberiniz olsun: Takva ehlinin, birkısım alametleri vardır ki, bunlar sayesinde kendileri bilinebilir, onlar da bunları bilirler: Şöyle ki müttaki: (İhtilaf halinde) verilen hükme razı olur, Nimetlere şükreder, Belaya sabreder, Dilinden doğru çıkar, Vaadine ve ahdine vefa gösterir, Kur'an'ın ahkamını kendine yol yapar. İmam, çarşılardan bir çarşı (gibi)dir, hak ehlinden ise, ehl-i hak, hak (yükünü) ona yıkar; batıl ehlinden ise, batıl ehli de batıl (yükün)ü ona yıkar." [Rezin tahric etmiştir.] Rezin
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri